AnaSayfa
 
Ekonomik Hizmetler Dairesi

Ekonomik Hizmetler Dairesinin Görevleri;


1- 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde;

- Türkiye Büyük Millet Meclisi,
- Cumhurbaşkanlığı,
- Sayıştay,
- Başbakanlık,
- Maliye Bakanlığı,
- Gelir İdaresi Başkanlığı,
- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
- Hazine Müsteşarlığı,
- Ekonomi Bakanlığı,
- Kalkınma Bakanlığı,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
- Türk Patent Enstitüsü,
- Türk Standartları Enstitüsü,
- Türk Akreditasyon Kurumu,
- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
- Türkiye İstatistik Kurumu
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- Kamu İhale Kurumu,
- Kamu Gözetimi ve Denetimi Kurumu
- Rekabet Kurumu,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,
- Sermaye Piyasası Kurulu,
- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
- Kamu Denetçiliği Kurumu,
- Türkiye İnsan Hakları Kurumu,
bütçelerini hazırlamak ve bütçe işlemlerini yürütmek.

2- Mali saydamlığın sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak.

3- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, Daire görev alanı kapsamında bulunan kamu idarelerine eğitim ve konferans vermek, danışmanlık yapmak.

4- Siyasi Partilere Yardım, Belediye Denkleştirme Ödeneği, Kamu İşverenleri Sendikalarına Ödemeler, EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu ve EXPO 2016 Antalya Ajansına ve Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programına İlişkin Hizmetlere yönelik yapılacak hazine yardımlarının onay, yazışma, dava ve tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak.

5- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri