AnaSayfa
 
YATIRIMLAR
Vatandas Bütçe
YATIRIMLAR REEL SEKTÖR

YATIRIMLARI %10 ARTTIRIYORUZ

2018 yılında özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek altyapı yatırımlarına kaynak ayırmaya devam edilecektir. Geçen yıla göre yatırım ödenekleri yaklaşık % 10 oranında artırılmaktadır.

yatirimlar.jpg

Böylece 2017 yılında bütçeden yatırıma ayrılan 77,6 milyar TL kaynak, 2018 yılında 85,1 milyar TL ye çıkarılmaktadır. 2002 yılında % 6,6 olan yatırım harcamalarının bütçe içerisindeki payı 2018 yılında % 11,2’ye çıkarılmaktadır.

Kamu yatırımları içerisinde en yüksek pay, 25,5 milyar TL ile ulaştırma sektörüne ayrılmaktadır. Bu çerçevede;


-Eğitim alanındaki yatırımlar için 14,3 milyar TL, 
-Tarım sektöründeki yatırımlar için 10,1 milyar TL ,
-Sağlık sektöründeki yatırımlar için 8,5 milyar TL ,
kaynak tahsis edilmektedir.

yatirimlar2.png

Yerel Yönetimlere Kaynak Aktarılmaktadır

Kamu hizmetlerinin sunumunda merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde daha etkin ve verimli sunulması sağlanmakta, yerel yönetimlere bütçeden ayrılan kaynak miktarı artırılmaktadır. Bu kapsamda büyükşehir ve diğer belediyeler ile il özel idarelerine ayrılan kaynak % 16 artırılarak 72,9 milyar TL ‘ye ulaşacaktır.


yatirimlar3.png

Bölgesel ve Kırsal Kalkınma

2017 yılında başlatılan görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Kalkınma Bankasına aktarılmak üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesinde 2 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

Köylerin altyapısını güçlendirmek amacıyla oluşturulan KÖYDES projesi için 900 milyon TL,

Belediyelerin su ve kanalizasyon altyapılarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan SUKAP projesi için 719 milyon TL,

Diğer yandan bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenen kalkınma ajanslarına 452 milyon TL, sosyal amaçlı yerel projelere destek olmak amacıyla geliştirilen SODES projesine ise 281 milyon TL kaynak ayrılmaktadır.arge.png

                  AR-GE                   

Ülkemizin sanayi yapısını yüksek teknoloji içeren ürünleri üreten bir yapıya dönüştürmek ekonomi politikamızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda rekabet gücünün artırılması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınmasına yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör öncülüğünde artırılarak katma değere dönüştürülmesi ve bu sayede yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturulması temel hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefi gerçekleştirmek için merkezi yönetim bütçesinden bir yandan kamu Ar-Ge harcamalarına kaynak ayırılırken diğer taraftan özel sektör Ar-Ge yatırımları için önemli teşvik ve destekler sağlanmaktadır. Bu amaçlarla 2018 Yılı merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 4,9 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.
Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırılan reel sektör destekleri 2018 yılında da devam ederek özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisi sürdürülmektedir. Bu kapsamda reel kesim destekleri için bütçeden 37 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. 

İstihdamın desteklenmesi kapsamında sosyal güvenlik işveren prim desteklerine reel sektör destekleri içerisindeki en büyük pay verilmektedir. Bu çerçevede 2018 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 20,3 milyar TL tutarındaki işveren primi merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

Ekonomiyi canlandırmak için alınan tedbirler kapsamında 362 bin işletmeye ve 221 milyar TL kredi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı bütçesinde 3 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

İhracatçının rekabet gücünü artırmak amacıyla ihracat destekleri 3,2 milyar TL’ye çıkarılmaktadır. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla ihracat desteklerinden yararlanan ihracatçı sayımız yaklaşık 23 bine ulaşmıştır.

Türkiye İhracat Kredi Bankasının sermaye artırımı için 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden 1 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde yatırımları desteklemek ve kalkınmayı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan Cazibe Merkezleri Programına 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden 2 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

Genç girişimcilerin desteklenmesi ve kurdukları işletmelerin markalaşması, kurumsallaşması, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla KOSGEB bütçesine ayrılan kaynak geçen yıla göre % 60 oranında artırarak 1,7 milyar TL’ye çıkarılmaktadır. Uygulamaya koyulan sıfır faizli KOBİ kredi desteği ile bugüne kadar 274 bin işletmeye, 6,7 milyar TL kredi imkanı sağlanmıştır.

Reel sektörün en önemli ihtiyaçlarından birisi olan finansmana ucuz maliyetle erişimin sağlanması için çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda esnafın finansmana erişimini sağlamak ve finansman maliyetlerini düşürmek en önemli önceliklerimizden biri olmaya devam etmektedir. 2018 yılında bu amaçla Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri için faiz desteği olarak 1,5 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. Bu desteklerden 450 bin esnaf faydalanmakta olup toplam kredi stoku 21,9 milyar TL’ye ulaşmıştır.
reelsektor.png
 BES

bes.png

Yurtiçi tasarrufların artmasında önemli bir rol oynayan bireysel emeklilik sistemine önem verilmektedir. 

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı Kasım ayı itibarıyla 6,9 milyon kişiye, birikmiş fon tutarı ise devlet katkısı dahil 74,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

2018 yılında bireysel emeklilik sistemi kapsamında merkezi yönetim bütçesinden aktarılacak devlet katkısı tutarı 4 milyar TL’ye yükseltilmektedir.
   


Reel kesim destekleri içerisinde en büyük pay istihdam üzerinde olumlu etkisi olan sosyal güvenlik işveren prim desteklerine verilmektedir. 2017 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 22 milyar lira tutarındaki işveren primi devlet bütçesinden karşılanacaktır.
Reel sektör destekleri içerisinde ihracatın desteklenmesine yönelik ayrılan kaynak 3 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.