AnaSayfa
 
Vatandaş Bütçe Rehberi
Vatandaş bütçe rehberi; yıllık bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özetidir. İlgili yılda yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içermektedir. Söz konusu bilgilerin kamuoyuna derli toplu bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. 

Diğer taraftan, uygulanacak politikaların sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, mali yönetimin temel ilkelerinden olan şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Hazırlanan Vatandaş Bütçe Rehberinde; bütçenin oluşturulmasında kullanılan makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla ödenek tahsis edildiği ve vergi gelirlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.