AnaSayfa
 
Program, Performans ve Proje Yönetim Dairesi

 Program, Performans ve Proje Yönetim Dairesinin Görevleri;

1- Bütçenin geliştirilmesi, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak

2- Kamu Hizmetlerinin Program Bazlı sunumu konusunda projenin geliştirilmesi, yürütülmesi, uygulamaya geçirilmesini sağlamak.

3- 5018 sayılı Kanunda Öngörülen Performans Esaslı Bütçeleme Modeline ilişkin çalışmaları yürütmek bu kapsamda düzenlemeler yapmak.

4- İdarelerin Performans Programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi yönünde faaliyetler yürüterek, danışmanlık yapmak.

5-Performans esaslı bütçelemeye ilişkin ikincil ve üçüncül düzey mevzuat düzenlemelerini hazırlamak, uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve tereddütleri gidermek.

6- Performans esaslı bütçeleme web sayfasının içerik yönetimini yürütmek.

7- Performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporlarına ilişkin olarak, kamu idarelerinin eğitim, konferans ve danışmanlık taleplerine ilişkin ilgisine göre Genel Müdürlüğün diğer daireleri ile işbirliği içerisinde olmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

8- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemenin uyumu konusunda Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği yapmak.

9- Kamu idarelerince hazırlanacak faaliyet raporlarına ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerin yapmak, uygulamaları izlemek ve tereddütleri gidermek.

10- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri