AnaSayfa
 
İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi

İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesinin Görevleri;
 

1- Personel Hizmetleri
- Kadro ve Pozisyon İşlemleri
- Atama ve Terfi İşlemleri (kadrolu ve sözleşmeli personel)
- Memuriyetten Ayrılma ve Fesih İşlemleri
- Özlük İşlemleri
- Görevlendirme İşlemleri ( Vekalet ve tedviren görevlendirme, BÜMKO, diğer birim, kurum ve ülkelerde görevlendirme işlemleri)
2- Sağlık ve Sosyal Hizmetler
- Personelin sağlık raporu işlemleri
- Mal bildirimi işlemleri
- Personel kimlik belgesi ve giriş kartı işlemleri (Bakanlık ve TBMM)
- Medeni durum değişikliği bildirim işlemleri
- Hizmet pasaportu talebi işlemleri
- Teşekkür, tebrik ve taziye belgesi ile sertifika tanzim işlemleri
- Staj, görev ve imza sirküleri gibi belge tanzim işlemleri
- Eğitim ve dinlenme tesisi başvuru işlemleri
- Lojman talep, tahsis ve iptaline ilişkin işlemler
- Bakanlık ve Genel Müdürlük onay ve olur defterlerinin tutulması
- Genel Müdürlük görev alanına ilişkin genelge ve sair yazıların duyurulması
- Sekreter ve hizmetlilerin sevk ve idaresi
3- Sınav ve Eğitim Hizmetleri
- Uzman yardımcılarının tez değerlendirmesi hizmetleri
- Personelin yükselme, hizmetiçi eğitim, yabancı dil ve benzeri eğitim ve sınav hizmetleri
4- Bütçe ve Tahakkuk Hizmetleri
a) Bütçe hazırlık işlemleri
- Analitik Bütçe işlemleri
- Performans Bütçe işlemleri
b) Bütçe ödenek işlemleri
c) Bütçe (Genel Müdürlük) iç tahakkuk işlemleri
- Personele ilişkin tahakkuklar
- Emekli kesenekleri ve sigorta kesinti işlemlerinin aylık bildirimi
- Özel sigorta kesintilerinin bankaya aylık bildirimi
- Mal ve hizmet alımına ilişkin tahakkuklar
-Yolluk ve avans işlemleri
- Fatura ödeme işlemleri
- Uluslararası kuruluşlara katkı paylarını ödeme işlemleri
5- Donatım ve Ambar Hizmetleri
a) Donatım işlemleri
- Piyasadan mal ve hizmet satın alma işlemleri
- Bakanlık bünyesinden (İMİD, BİD) mal ya da hizmet temini işlemleri
b) Ambar işlemleri
- Demirbaş ve kırtasiye alımı (kayıt) işlemleri
- Demirbaş ve kırtasiye tahsis, dağıtım, terkin, hurdaya ayırma ve kayıttan silme işlemleri
- Demirbaş ve kırtasiye sayım ve hesap çıkarma işlemleri
- Dayanıklı taşınır listesi düzenlenmesi
c) Temsil, tören, toplantı ihtiyaçlarının karşılanması ile çiçek ve yemek işlemleri
d) Genel Müdürlüğün tadilat ve tefrişat işlemleri
6- Evrak, Arşiv, Kütüphane ve Fotokopi Hizmetleri
a) Genel Müdürlük evrak (evrak kayıt, tarama ve dağıtım) işleri
b) Genel Müdürlük arşiv, kütüphane ve dokümantasyon işleri
c) Fotokopi (çekim, teksir, baskı, tarama) işlemleri
7- Bilgi edinme ve BİMER ile ilgili hizmetlerin eşgüdümü
8- Plan ve Program Hizmetleri
- Bakanlık Stratejik Planı çalışmalarını Genel Müdürlük düzeyinde koordine etmek.
- Bakanlık Performans Programı çalışmalarını Genel Müdürlük düzeyinde koordine etmek ve performans göstergelerini takip etmek.
- Birim Faaliyet Raporunu eşgüdüm halinde hazırlamak, takip ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
- Bakanlık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Genel Müdürlük düzeyinde koordine etmek.
- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
- Genel Müdürlük Kamu Hizmetleri Envanteri ve Hizmet Standartlarını oluşturmak.
9- Verilecek diğer görevleri yapmak.