AnaSayfa
 
II. Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Geleneksel Toplantısı Antalya

II. Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birim Yöneticileri Geleneksel Toplantısı 26-27 Nisan ve 29-30 Nisan tarihlerinde iki grup halinde Antalya’da  gerçekleştirildi.

Toplantıda, mahalli idarelerde mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin mevcut durum değerlendirilmiş, kurumsal risk yönetimine ilişkin teorik ve uygulamaya dönük sunumlar yapıldıktan sonra geleceğe ilişkin çözüm ve öneriler tartışılmıştır.

İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinde iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları paylaşılmış, dış denetim ve iç denetimin iç kontrole ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında sunumlar yapılmıştır.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığının mali yönetim ve kontrol sistemine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları tartışılmıştır.

Son olarak mahalli idarelerin teşkilat yapılarının yeniden düzenlenmesi, toplu sözleşme düzenine geçiş ve personel uygulamaları ile Taşıt ve Harcırah Kanunu uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır.

Program

Katılımcılar

1.    Grup 26-27 Mart 2013

2.    Grup 29-30 Mart 2013

 
Sunumlar 

-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI

-İÇ KONTROL SİSTEM VE UYGULAMALARINDA İÇ DENETİM

- İÇ KONTROL SİSTEM VE UYGULAMALARINDA İÇ DENETİM

- İÇ KONTROL SİSTEMİ VE RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN İÇ DENETİMİN ROL VE SORUMLULUKLARI

-İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM

- İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ MALİ YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİNE İLİŞKİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

-RİSK YÖNETİMİ TEKNİK VE UYGULAMALARI

-Risk Yönetimi Eğitim Notları

-Risk Çalıştayı

-MAHALLİ İDARELERİN TEŞKİLAT YAPILARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ İLE TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİNE GEÇİŞİN MAHALLİ İDARELERİN PERSONEL UYGULAMALARI AÇISINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

- TAŞIT VE HARCIRAH KANUNU UYGULAMALARI

Fotoğraflar