AnaSayfa
   
  Ortak Görevler

  Dairelerin Ortak Görevleri; 

  1- Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı metni ile eki cetvellerin ilgili bölümlerini hazırlamak.
  2- Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM’ndeki görüşmelerine, yerine göre Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesinin eşgüdümünde veya müstakilen katılım sağlamak.
  3- Kamu giderlerine ilişkin olarak Bakanlıkca hazırlanacak Kanun, KHK, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik çalışmalarını yürütmek.
  4- Münhasıran bir Daireyi ilgilendiren Kanun, KHK, Tüzük, Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik taslaklarını inceleyerek bunlar hakkında Bakanlık görüşünü oluşturmak.
  5- Uygulama birliğini sağlamak ve ortak standartlar oluşturmak amacıyla genel yazı, genelge ve genel tebliğ çıkarmak.
  6- Mevzuat çalışmaları yapmak ve bu alanlarda diğer biriler/kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara destek vermek.
  7- Kamu kurum ve kuruluşlarınca iletilen tereddütler, sorunlar ve sorular ilgili Bakanlık görüşünü oluşturmak.
  8- İdari davalara savunma hazırlamak.
  9-Avrupa Birliği katılım müzakereleri çerçevesinde yapılacak çalışmalara katkı ve katılım sağlamak.
  10- AB, IMF, Dünya Bankası, OECD, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışma ve toplantılara katkı ve katılım sağlamak.
  11- Bakan tarafından yapılacak sunum ve konuşmaların hazırlanmasına katkı ve katılım sağlamak.
  12- Gerekli hallerde makama bilgi notu ile veri ve doküman hazırlamak.
  13- Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık birimlerince yapılan toplantılara katılım sağlamak.
  14- Genel Müdürlükçe veya diğer kurum ve birimlerce hazırlanan projelere katkı ve katılım sağlamak.
  15- Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programı,  Birim Faaliyet Raporu, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak.
  16-Genel Müdürlüğün hizmet envanterinin oluşturulmasına katkı ve katılım sağlamak.
  17-Genel Müdürlüğün Web sitesinin ilgili kısımlarını güncellemek.
  18-Genel Müdürlüğün yayın ve yayım faaliyetlerini yürütmek.
  19- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bakanlığımıza yapılan müracaatlar ile Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla gelen talepleri incelemek ve gerekli işlemleri yapmak.