AnaSayfa
 
Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi

Kamu Alımları Koordinasyon Dairesinin Görevleri;

1-Genel ekonomik politika ve stratejiler çerçevesinde kamu alımlarına ilişkin temel politikaları oluşturmak. Bu konudaki kanun tasarılarının hazırlanmasında ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak.

2-AB Müktesebatına uyum müzakereleri çerçevesinde 5 No’lu Kamu Alımları Faslına ilişkin Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan çalışmaları yürütmek.

3-5 No’lu Kamu Alımları Faslı çerçevesinde Ulusal Strateji Belgesini hazırlamak ve bu Belgenin uygulanmasına ilişkin ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.

4-AB’ye üyelik sürecinde ve sonrasında AB Müktesebatındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

5-Kamu alımları alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek.

6-Kamu alımlarına ilişkin, politika belirlemek amacıyla,araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak. Bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen eğitim, konferans, sempozyum, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katkı sağlamak.

7-Kamu alımlarına ilişkin hazırlanacak her türlü düzenlemede, AB Müktesebatını da dikkate alarak, kavram ve süreç bütünlüğünü sağlamaya yönelik çalışmaları yürütmek.

8-Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri