AnaSayfa
 
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi

Mali Yönetim ve Kontrol Dairesinin Görevleri;

1- 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde mali yönetim ve iç kontrole ilişkin uluslararası kabul görmüş standartlarla uyumlu standart ve yöntemler belirlemek, bu kapsamda düzenleme (birincil, ikincil ve üçüncül düzeyde) taslakları hazırlamak ve güncelleme çalışmalarını yürütmek.

2- İdarelerin strateji geliştirme birimlerinin ve malî hizmetler uzmanlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamaları izlemek.

3- Mali yönetim ve kontrol alanında araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak, ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini tespit etmek ve bunların yaygınlaşmasını sağlamak.

4- Mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlamak ve idarelere rehberlik yapmak.

5- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı özel yarışma sınavı, eğitim başarı düzeyi belirleme sınavı ve yeterlik sınavına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

6- Harcama yetkililerine ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerini hazırlamak, izlemek ve güncellemek,

7- Mali yönetim ve kontrol alanında görev yapan kamu idarelerinin yönetici ve personeline yönelik olarak eğitim müfredatı, eğitim programı ve eğitim materyalleri hazırlamak; Kamu İç Mali Kontrolü Eğitim ve Rehberlik Dairesi ile işbirliği içerisinde eğitim, seminer, konferans ve benzeri etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

8- Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Web Sayfasının içerik yönetimini yürütmek.

9- Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Bültenini hazırlamak ve yayımlamak.

10- İdarelerin mali yönetim ve iç kontrole ilişkin iç düzenleme ve uygulamaları hakkında rapor ve bilgi almak, anket ve soru formları oluşturmak suretiyle izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.

11- Mali yönetim ve iç kontrol alanında Sayıştay, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve ilgili diğer kurul ya da kurumlarla işbirliği yapmak.

12- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri