AnaSayfa
 
Sağlık ve Sosyal Güvenlik, İş hukuku Mahalli İdareler ve KİT Dairesi
Sağlık ve Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler ve KİT Dairesinin Görevleri;
 

1- Sağlık Mevzuatı Hizmetleri
a) Beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi hususunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan “Ödeme Komisyonu” ile Ödeme Komisyonuna sunulmak üzere beşeri tıbbi ürünler/beşeri ilaçlarla ilgili olarak firmalarca yapılan başvuruları inceleyip, ön kararı veren “Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu” çalışmalarına katılmak ve bedeli ödenecek ilaç listesine ilave edilecek veya çıkarılacak ilaçların belirlenmesi çalışmalarına katkı sağlamak.
b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili olan “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu” çalışmalarına katılmak.
c) 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 72 inci maddeleri gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonu”na sunulmak üzere tıbbi malzemelerle ilgili olarak yapılan başvuruları inceleyip, ön kararı veren “Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu” çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak.
d) Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye’de perakende olarak satılan ilaçların fiyatlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulan “Fiyat Değerlendirme Komisyonu” çalışmalarına katılmak.
2- Sosyal Güvenlik Mevzuatı Hizmetleri
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu uygulamaları hakkında tereddüde düşülen hususlarda Bakanlığımız görüşünü oluşturmak.
b) Şeref aylığı, vatani hizmet aylığı, sporcu şeref aylığı, yaşlı veya özürlülere verilen muhtaç aylıkları ile sosyal yardım niteliğindeki diğer aylık ödemelerine ilişkin olarak oluşturulacak mevzuat hazırlıkları ile bu aylıklarda yapılacak artışlara ilişkin çalışmaları yürütmek ve uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla görüş oluşturmak.
c) 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre vatani hizmet tertibinden aylık bağlanabilmesi için Bakanlar Kurulu Karar taslağı hazırlamak.
ç) Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun ile mülga 2913 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aylık bağlanması için gerekli şartları taşıdıkları bildirilen amatör sporcular ile olimpiyat veya dünya şampiyonalarında takım sporlarında veya takım tasnifi yapılan branşlarda takım halinde şampiyon olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktörleri ve antrenörlerine ve ölen amatör sporcuların eş ve çocuklarına “Sporcu Şeref Aylığı” bağlanması için Bakanlar Kurulu Karar taslağı hazırlamak
d) Türk asıllı yabancı uyruklu ya da sonradan Türk uyruğuna geçen emekli öğretmenler ile din görevlilerine yapılacak olan sosyal yardımların miktarlarının her yıl tespitine ilişkin işleri yapmak ve uygulamaya ilişkin görüşleri oluşturmak.
e) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunuyla mülga ek 67 nci maddesi çerçevesinde kadrosu kaldırılanların emeklilik hak ve yükümlülükleri açısından eşiti olarak dikkate alınacak kadro unvanlarını belirlenmesine ilişkin işleri yapmak.
f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve nakdi tazminat uygulamaları hakkında görüş vermek.
3- İş Hukuku Mevzuatı Hizmetleri
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışanların özlük haklarına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla görüş vermek.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi istihdamına ilişkin genel usul ve esasları belirlemek.
c) 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara ödenecek ilave tediyelerin ödeme zamanlarına ilişkin olarak Bakanlar Kurulu Karar taslaklarını hazırlamak.
4- Mahalli İdareler Mevzuatı Hizmetleri
a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli personel olarak çalışanlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlarını hesaplamak, sözleşme ücretlerinin ödenmesi sırasında uyulması gereken usul ve esasları belirlemek.
b) Belediyeler, belediyelerin bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve mahalli idare birliklerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacaklara ilişkin Genel Müdürlük görev alanıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
c) Mahkeme kararları üzerine il özel idareleri ve belediyelerde çalışan geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi için vize yapmak.
5- KİT Mevzuatı Hizmetleri
a) KİT ile Bağlı Ortaklıklarında sözleşmeli veya kapsam dışı personel olarak çalışanlar ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerinde yapılacak artışlara veya ilk defa ücret belirlenmesine ilişkin YPK kararlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.
b) Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan personelin özlük haklarına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla görüş vermek.
c) Yılları yatırım ve finansman kararnamelerinin personele ilişkin hükümlerinin uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
6- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri