AnaSayfa
 
Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Mali Analiz Dairesi

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Mali Analiz Dairesinin Görevleri;
 

1-Türkiye ve dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelerin bütçe ve ülke ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar ve analizler yapmak, değerlendirme raporları hazırlamak.

2-Orta ve uzun vadeli alternatif makroekonomik ve mali politikalar geliştirmek. 

3-Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların etkilerini tahmin etmek.

4-Ekonometrik ve istatistiksel analizler yapmak, duyarlılık analizi, uzun vadeli tahminler, zaman serisi analizi ve güvenirlilik analizleri yoluyla mali sürdürülebilirliği test etmek ve ekonomik göstergeler ile bütçe verileri arasındaki ilişkileri belirlemek.

5-Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan yayınlara ilişkin değerlendirmeler
yapmak ve raporlar hazırlamak.

6-Merkezi Yönetim Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporlarını hazırlamak ve yayımlamak.

7-Merkezi yönetim kapsamındaki idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri kapsayan yıllık Genel Faaliyet Raporunu hazırlamak ve yayımlamak.

8-Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca istenen bilgi ve verileri sağlamak.

9-IMF, Dünya Bankası, OECD, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, AB ve OECD’nin bir ortak girişimi olan (OECD) SIGMA ve uluslararası rating kuruluşları ile ilişkileri yürütmek.

10-Kamu maliyesi alanında Avrupa Birliği müktesebatına tam uyum sağlamaya yönelik dokümanlara ve çalışmalara, Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamında katkı sağlamak.

11-Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Genel Müdürlüğümüz ile Bakanlığın diğer birimleri ve gerektiğinde ilgili kamu idareleri arasındaki koordinasyon faaliyetlerini yürütmek.

12-Avrupa Birliği’ne uyum müzakereleri kapsamında toplantı, çalıştay, seminer ve benzeri etkinlikler organize etmek, düzenlenen etkinliklere katılımı sağlamak.

13-Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) işlerlik kazanmasına yönelik çerçevenin oluşturulması ve IPA'nın kullanılması çalışmalarına katılımı sağlamak, bu bağlamda Mali İşbirliği Komitesi’nin toplantılarında Bakanlığı temsil etmek, IPA alanında tesis edilen belge ve anlaşma taslakları ile kurumsal yapılanma tedbirlerine ilişkin Genel Müdürlük görüşlerinin oluşturulması, iletilmesi ve IPA bileşenleri kapsamında projelerin oluşturulması, geliştirilmesi ve yürütülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.  

14-Avrupa Birliği’nin fonları ile finanse edilen diğer projelere ilişkin bilgilendirme, hazırlık ve/veya uygulama faaliyetlerini yürütmek.

15-Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri alanına giren konularda kaydedilen gelişmelerin, üçer aylık periyotlarla “Ulusal Veri Tabanına” işlenmesini sağlamak.

16-AB ve OECD’nin bir ortak girişimi olan (OECD) SIGMA’nın Genel Müdürlüğümüzle ilişkilerini yürütmek ve koordine etmek.

17-İklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili hususlarda Genel Müdürlüğümüz yetki ve görev alanındaki yazışmaları gerçekleştirmek ve görüşmeleri takip etmek.

18-AB ile ilgili gelişmeleri takip ederek, güncel bilgi, haber, eğitim programı, proje, burs gibi etkinlikler konusunda Genel Müdürlük çalışanlarını haberdar etmek, çalışanlarımızın bu etkinliklere katılımını sağlayacak çalışmaları gerçekleştirmek, kitap, el kitapçıkları, makaleler ve bilgi notları hazırlamak. 

19-Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamında AB Komisyonu ve diğer AB kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesini temin etmek.

20-Genel Müdürlüğün yazılı ve sözlü tercüme işlemlerini yürütmek.

21-Genel Müdürlüğün İngilizce web sitesini güncellemek.

22- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri