AnaSayfa
 
Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesi

Kanunlar ve Parlamento İlişkileri Dairesinin Görevleri;

1-Kamu idarelerince hazırlanan, harcama politikalarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü kanun veya KHK tasarı taslakları ile birden fazla birimi ilgilendiren kanun veya KHK tasarı taslakları ve kanun tekliflerine ilişkin olarak ihtisas birimlerinden görüş alarak ve/veya toplantı yapmak suretiyle Bakanlık görüşünü oluşturmak.

2- 1 inci sırada belirtilen mevzuatla ilgili olarak diğer birim, kurum ve kuruluşlarda yapılacak toplantılara katılmak ve ihtisas birim temsilcilerinin katılımını sağlamak.

3- Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM ihtisas komisyonlarında görüşülmesi esnasında Bakanlığı temsil etmek ve diğer birim temsilcilerinin de katılımını sağlamak, TBMM’nin gündemini izlemek ve ilgili daire ve birimler ile üst yönetimi bilgilendirmek.

4- Kamu giderlerine ilişkin olarak Bakanlıkça teklif edilecek kanun veya KHK tasarı taslakları hakkında ilgili birimlerle gerekli işbirliğini yapmak, gerektiğinde toplantı düzenlemek ve taslağı tekemmül ettirmek üzere yapılacak yazışmalar veya düzenlenecek toplantılar için diğer birimleri veya başka kamu idarelerini koordine etmek.

5- Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı çalışmalarını koordine etmek.

6- Verilecek diğer görevleri yapmak.

Dairelerin Ortak Görevleri