AnaSayfa
 
Maliye Uzmanlığı Araştırma Raporları

SIRA

YIL

HAZIRLAYAN

ARAŞTIRMA RAPOR KONUSU


1

1986

Nazmiye ÇELEBİER

Türkiye'de Konsolide Devlet Bütçesinin Finansmanı

2

Tülay ERKEN

Kamu Harcamalarının Fonksiyonel Sınıflandırılması ve Türk Bütçe Sistemi İçin Model Bir Çalışma.

3

Nevin ÖZKAN

Planlı Dönemde Türkiye'de Konsolide Devlet Bütçesi Açıklarının Nedenleri (Vergi Gelirleri Açısından)

4

Turgay ERPUL

Planlı Dönemde Türkiye'de Kamu Borçlarının Yükü.

5

Necdet ERGİN

Türk Kamu Personeli Ücret Sistemi.

6

Nevin ŞENOL

Türkiye'de Kamu Kesiminde İşçi İstihdamı.

7

Ayfer TOPALLAR

Türkiye'de Kamu Kesiminde Sözleşmeli Personel İstihdamı.

8

Ayşe Berrin DİKMELİK

Türkiye'de III-IV Plan Döneminde Eğitim Harcamalarının Gelişimi.

9

Nuran AKÇAY

Kamu Fonları (Bütçe Dışı Fonlar Üzerine Bir Düzenleme)

10

Emine SÖZÜDOĞRU

Gayrisafi Milli Hasıla, Konsolide Bütçe Giderleri ve Konsolide Bütçe Gelirleri Arasındaki İlişki

11

Hatice ENGÜR

Türkiye'de Kamu Döner Sermaye İşletmeleri Uygulaması (Kuruluşu, Kamu Ekonomisindeki Yeri, Devlet Bütçesi ve İlişkileri Açısından)

12

Nermin BIÇAK

İdari ve İktisadi Sınıflandırmaya Göre Konsolide Bütçe Harcamaları.

13

Faruk COŞAR

Planlı Dönemde Kamu Yatırımları İçinde Konsolide Bütçe Yatırımlarının Yeri.

14

Mehmet AY

Devlet Memurlarının Yan ödemeleri ile İlgili Uygulamalar.

15

Gülhis KOÇYİĞİT

Türkiye'de Fazla Çalışma Uygulaması.

16

Nurşen KILIÇKALKAN

Türkiye'de Sağlık Ekonomisi

17

İbrahim KÜÇÜK

Sosyal Güvenlik Fonlarının Plasman Alanları ve Verimlilikleri.

18

Reyhan ERYILMAZ

Sosyal Yardımlar (657 sayılı DMK ve Bütçe Açısından)

19

1987

Ender UĞAN

Türkiye'de Tarım Satış ve Kredi Kooperatifleri

20

Zuhal TEK

Türk Yükseköğretiminde Maliyet-Fayda Analizi ve Harç Uygulaması

21

Yasemin ERDEM

Türkiye'de Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılması, 2022 ve 3294 Sayılı Kanunların Uygulanması.

22

Neşe BALCI

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumlarında Geçen sürelerin Birleştirilmesi.

23

Hayati GÖKÇE

Kamu Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Sonuçlandırılmasına Kadar ki Safhaları ve Karşılaşılan Sorunları.

24

Zehra KOCABEY

Bütçede Etkinlik Denetimi

25

Nesrin KÜÇÜKTURHAN

Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kurulan Vakıflar ve Bunların Bütçeye İlişkisi.

26

1988

Ayşe ÇULHA

Avrupa Topluluğunun Tanm Politikası ve Topluluk Karşısında Türk Tarımının Durumu.

27

Neriman ÇELİK

T.C. Emekli Sandığının Fininsman Yapısı.

28

Mahmut KOKSAL

Merkez Bankası-Hazine İlişkileri.

29

Nihal SAGUN

Bütçe ve Para Politikalarının Makroekonomik Etkileri.

30

Gülhan KOYUNCU

Kamu Personeline Yapılan Ayni Ödemeler.

31

Müyesser KORKMAZ

Türkiye'de Konut sorunu ve Toplu Konut Fonu uygulaması

32

Ersin TATLI

Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

33

Mustafa ÇATALÇAM

Kamu Personeline Yapılan Ödemeler

34

Nail ERGUN

Planlı Dönemde Türkiye'de İhracatı Teşvik Politikasının İhracat Üzerindeki etkileri

35

İnci KUZGUN

Maliye ve Gümrük Bakanlığının İş Mevzuatının Uygulanmasındaki Rolü.

36

Mustafa ÜN

Mahalli İdareler Bütçeleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Bütçe Hizmet Sınıflandırılması.

37

Hüseyin ŞİMŞEK

Türk Bütçe Sisteminin Otomasyona ilişkin Bir Çalışma (Bumko' nun Faaliyetlerinde Bilgisayar Kullanımı)

38

1990

Şengül KARA

Sektör düzeyindeki yatırım projelerinin değerlendirilmesi

39

Füsun DOĞAN

Döviz kurundaki değişmelerin dış ticaret dengesine etkileri

40

Kemal ÇELİK

Kamu Kesiminde Sözleşmeli Personel İstihdamı

41

Nahit YÜKSEL

Türkiye'de Konsolidasyon (Tahkim Kanunları)

42

Gülten İŞÇİMEN

Kanun Kodlama ve Düzenleme Metotları (Kodifikasyon ve Türkiye için model bir çalışma)

43

Emine UZUNOĞLU

Ekonomik Büyüme ile Dış Borçlanma arasındaki ilişki (Türkiye Örneği)

44

GülizarBOZTAŞ

İşsizliğin Giderilmesinde İşgücü Planlaması

45

Lale KARLI

Enflasyon Bütçe İlişkisi

46

Seyfettin KOÇUM

Kamu Personel Harcamaları Artışı ve Enflasyon

47

İsmail ERASLAN

Türkiye'de Nakit Planlaması

48

Oya ÖZTÜRK

Türkiye'de Kıdem Tazminatı ve Emeklilik İkramiyesi Uygulaması

49

1993

Ayten GÖKÇE

1923-1949 Döneminde Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Gider ve Gelir Tahminleri, Gerçekleşmeleri, Hazine Yardımları.Yıl Sonu ödenekleri, Bütçe Açıklan ve Açıkların Finansman Şekilleri

50

SaimeTAŞTEKİN

1950-1972 Döneminde Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Gider ve Gelir Tahminleri.Gerçekleşmeleri, Hazine Yardımları, Yıl Sonu Ödenekleri, Bütçe Açıklan ve Açıkların Finansman Şekilleri

51

GünerDEMİREL

1973-1992 Döneminde Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşların Gider ve Gelir Tahminleri, Gerçekleşmeleri, Hazine Yardımları, Yıl Sonu ödenekleri, Bütçe Açıkları ve Açıkların Finansman Şekilleri

52

Şeref ÇOLAK

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Fonlar Döner Sermayeli Kuruluşlar, Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar

53

Ayten DEMİREL

Serbest Piyasa Ekonomisi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 inci Maddesinin Uygulanması

54

Önder İNCE

Genel Bütçeli Dairelerle Katma Bütçeli İdarelerin 1970-1991 Döneminde İstihdam Ettikleri Personelin (Kadrolu Memur, Geçici ve Sürekli İşçi Pozisyonları, Sözleşmeli Personel) Sayısal Gelişimi. Bu İdarelerin Bütçe Giderleri İçinde Personel Giderlerinin Payı ile Geçici ve Sürekli İşçi Pozisyonlarında Çalıştırılan Personele Yapılan Ödemelerin Çeşitleri Miktarları, Ödeme Şekilleri ve Ortalama İşçi Ücretlerindeki Reel Gelişme ile Kurum Bütçeleri İçinde Payının İncelenmesi

55

1996

Mustafa Cüneyt AKSOY

Bütçe Uygulamalarının Uygulanan Bütçe Sistemine Göre Başarısının Değerlendirilmesi

56

Adnan ŞENSOY

Türkiyede Kamu Borçlarının İdaresi, Günümüz İçin Düşünülebilecek Borç İdaresi Modelleri

57

İbrahim KARA

Bütçeleme Sistemleri ile Devlet Örgütlenmesi Arasındaki İlişki Nedir? Özelleştirme Açısından Başarı Şansının Değerlendirilmesi

58

Hasan ÖZABA

Cumhuriyetten Günümüze Türk İktisat Politikası Gelişimi ve Sonuçları.

59

Ayşegül MUTLU (SÖZEN)

Mahalli İdarelerin Tarihçesi, Mevzuatı ile Öz Kaynakları ve Merkezi İdare ile Olan Mali İlişkileri (yardım ve fonlar dahil)

60

Emine DÜNDAR

KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Bütçe Açısından Değerlendirilmesi

61

Şinasi YURDAKUL

1980'den Sonra Devlet Örgütlenmesinde ve Yapılanmasındaki Değişmeler ile Bunların İstihdama Etkisi

62

Ayla KARABULUT

Kamu Personelinin Değerlendirilmesi ve Türk Kamu Kesimindeki Uygulama

63

Gülhan UĞUR

Devlet Memurları Kanununun Önemli İhtilaflara Konu Olan Hükümleri, İdare Yargının Yorumları

64

Osman ŞAHİN

Sıfır Tabanlı Bütçe ve Ülkemizde Uygulanabilme İmkanları

65

Ertan TOSUN

Türkiye'de "Kamu Kesimi-Özel Kesim" Ayırımının Normatif ve Reel Planda Önemi ve Sınırları

66

Vesile KIZIL

Kuruluşundan Bu Yana Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finansman Yapıları

67

Doğan KESTANE

İller Bankası ve Mahalli İdarelerle İlişkisi

68

Halit KÜÇÜKÜNAL

Genel Bütçeli Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerde Memur Kadrolarının Sayısal Gelişimi

69

Belma ÇAMOĞLU

Planlı Dönemde Konsolide Bütçe İçinde Transfer

70

2000

Hülya GÖKTEPE

Türkiye'de Tarımı Destekleme Politikalarının Doğrudan veya Dolaylı Olarak Bütçeye Getirdiği Yükün İncelenmesi

71

2001

Ender ESER

Türkiye'de Işçi-İşveren İlişkileri Toplu Sözleşme Grev Sendika Hakkının Gelişimi ve Günümüzdeki Durumu ile Memur Sendikacılığında Bir Model Önerisi

72

Ali Mercan AYDIN

1980 Sonrası Türkiye'sinde Dış Finansman Kullanımı, Dış Proje Kredilerinin Yeri ve Dış Proje Kredileri İçin Bir Model Önerisi.

73

İsa ATÇEKEN

Devlet Borç ve Faizlerinin Tarihsel Gelişimi, Ekonomi ve Özellikle Bütçe Üzerindeki Etkisi, 1980 Sonrası Türkiye Örneği, Faizlerin Yapısı, Belirleme Yöntemi ve Bu Konuda Bir Ekonometrik Model Önerisi

74

Bilal KOCABAŞ

Kamu Kesiminde İstihdam Şekilleri, Türkiye'deki Mevcut İstihdam Modelinin Değerlendirilmesi ve AB'ne Uyum Açısından Analizi ile Yeni Bir İstihdam Modeli Önerisi

75

Hakan DİLMEN

Avrupa Birliği Bütçesi, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk Bütçe Sisteminin Tahlili ve Uyumlaştırılması

76

Yaşar ŞİRİN

İşsizlik Sigortasının Hukuki Yapısı. Dünya Örnekleri, Türkiye'de Oluşturulan Modelin Ekonomik, Mali Ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Ve Yeni Model Önerisi

77

Galip ESMER

Türkiye'de Norm Kadro Uygulamaları Ve Belediyelerde Norm Kadro Standardı Modeli Önerisi

78

Mustafa KOÇ

Genel Ve Katma Bütçe Dışındaki Bütçe Yapılan, Tarihsel Süreç
İçinde Konsolide Bütçe İle Döner Sermaye-Vakıf-Fon İlişkisi Ve Özel Bütçe Kavramının Analizi

79

Bahtiyar SAZLIK

Konsolide Bütçeye Dahil Daire Ve İdareler Açısından Fînansal Kiralama

80

Yücel ŞEN

Konsolide Bütçe- Emekli Sandığı İlişkisinin Tarihsel Gelişimi Ve Emekli Sandığının Finansman Yapısının, Bilanço Analizleri Yapılarak Değerlendirilmesi

81

Salim DEMİRHAN

Kamu İhalelerinde Fiyat Farkı Uygulamasının Değerlendirilmesi Ve Götürü Bedel Veya Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme Türlerinde Fiyat Farkı Uygulamasına İlişkin Model Önerisi.

82

Emine KIZILTAŞ

IMF Tardafından Belirlenen Mali Saydamlık Standartları Bu Satandartların Türkiye'de Uygulanabilirliği ve Bu Konuda Yapılması Gereken Düzenlemelere İlişkin Öneriler.

83

2003

Arslan ERKAN

Devlet Memurlarının ve Emeklilerinin Sağlık Harcamalarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

84

N. Selcen HANÇER

Türkiye’deki Serbest Bölge Uygulamalarının Ekonomik ve Mali Yönden Değerlendirilmesi

85

Hüseyin Işık

Kamu Harcamalarında Performansa Dayalı Bütçe Yönetimi ve Denetimi ile Türkiye’de Uygulanabilirliği

86

2004

Burhan ORMANOĞLU

Yabancı Sermaye Yatırımlarına İlişkin Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümünde Uluslar arası Tahkim

87

Meral DEMİR

4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Getirdiği yenilikler Önceki Mevzuat İle Karşılaştırılması

88

Ercan BABACAN

Kamuda Geçici İşçi İstihdamı

89

2005

Ferhat AYDOĞDU

Mevcut Maaş Sistemi ve 1990 Sonrası Personel Giderlerinin Bütçe ile İlişkisi

90

Yakup TEKİN

Avrupa Birliği’nin Organizasyonel Yapısı, Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Bu Kapsamda Türkiye’nin Durumu

91

Zuhal AKSOY

Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinde Türk Mali Sisteminde Meydana Gelen Değişiklikler

92

Celalettin SIVACI

Genel Sağlık Sigortası ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

93

Esin ORAL

Bazı OECD Ülkelerinde Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları, Gelişimi ve Türk Kamu Mali Sistemi Açısından Bir Değerlendirme

94

İtibar ERDOĞAN

Kamu Mali Yönetiminde Mali Saydamlık ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

95

Halil KARATAŞ

Vatandaş Odaklı Yönetim ve Türk Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler

96

Ebru AYYILDIZ

Konsolide Bütçe Transferleri İçinde KİT Transferlerinin Payı (1995-2004)

97

Umut KORKMAZ

İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ve Etik Kurallar

98

Ali Yıldırım EKER

Kamu Personel İstihdamında Yeni Bir Yaklaşım: Hizmet Satınalma

99

Halis KIRAL

Yabancıların Türkiye’de İstihdamına İlişkin Düzenlemeler, Uygulamaya İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri

100

Engin BİTER

Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler

101

Engin KARABAŞ

Bütçe Kapsamı ve Bütçe Kapsamı Dışında Kalan Kamusal Harcama Alanları

102

Ali RENÇBER

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Genel Eğitim Programı Çerçevesinde Yüksek Öğretim Alanında AB Programı (ERASMUS)

103

2006

Deniz Ezgi GÜNERDEM

Kamu İç Denetiminde Kalitenin Sağlanması: İç Denetim Kalite Güvence Sistemleri

104

Ebru YENİCE

Uluslararası Deneyimler Çerçevesinde Kamu Kesiminde Performans Yönetimi

105

L.Zeynep CEYLAN

Bazı OECD Ülkelerinde Uygulanan Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi, Performansa Dayalı Ücretin Ülkemizde Uygulanabilirliği ve Öneriler

106

Ebru BOYRAZ

Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları

107

E.Mert ÇETİNKAYA

Kamu Kesiminde Hesap Verebilirlik Kavramı ve Hesap Verebilirlikte İç Denetimin Rolü

108

2007

Ülfer YILDIRIM GÜVEN

Avrupa Birliği Kamu İhale Politikası ve Türk İhale Sisteminin Avrupa Birliği Sistemine Uyumu

109

Rahmi ÜNALAN

Kamu Borç Yönetimi İyi Uygulama Örnekleri ile Türkiye'de Kamu Borç Yönetimi Sisteminin Karşılaştırmalı Olarak İrdelenmesi

110

Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU

Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Yaşanan Sıkıntılara Karşı Geliştirilen Çözümler ve Türkiye İçin Bir Örnek Uygulamanın Geliştirilmesi

111

Şafak Birol ACAR

İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Mali Saydamlık ve Kamuoyu Denetiminin Etkinleştirilmesi

112

Nuray DENİZ İNCİ

İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yatırım Bütçelerinin Etkin Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi

113

Cengiz DEMİRBAĞ

Kamu Özel Sektör İşbirliği Modeli Çerçevesinde Türkiye İçin Büyük Kamu Yatırımlarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Model Önerisi

114

Kamile ÖZEL

İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi

115

Havva YİĞİT

İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Yönetiminde Değişim Mühendisliği Çözümleri ve Türkiye İçin Model Bir Önerisi

116

Gül Fulya TÜRKEN

Uluslararası Uygulamalar Işığında Düzenleyici Etki Analizi ve Türk Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi Açısından Uygulanabilirliği

117

Özlem KÖSE

İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Türk Kamu Yönetimi İçin Bir Model Önerisi

118

Asuman ÜNLÜCAN

Uluslararası Uygulamalar Işığında Üniversiteler İçin Yeni Bir Finansman Sistemi Önerisi ve Bunun 5018 Sayılı Kanun Karşısındaki Durumu

119

2008

Ahmet Koray KAZANCI

Avrupa Birliği Bütçesi

120

Çetin ALCEYLAN

Kamu Açıklarının Cari İşlemler Açığı Üzerine Etkisi ve Türk Ekonomisindeki Yerinin İncelenmesi

121

Ergun UNUTMAZ

Makroekonomik Göstergeler ile Bütçe Büyüklükleri Arasındaki İlişki

122

Hasan ODABAŞ

Cari ve Yatırım Harcamaları Ayrımının Bütçe Yönetimine Etkileri

123

Hatice OSMANÇELEBİOĞLU

Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Sözleşmeli Personel Uygulaması

1242009


Burcu ARDA

Yeni Yaklaşımlar ve İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Hizmette Yerellik (Subsidiarite) İlkesi ve Mali Yerelleşme

125

Gamze Yudum SÜLER

Uluslararası Uygulamalar Işığında Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu ve Türkiye'de Uygulanabilirliği

126

Hilal TEZCAN

2000-2001 Krizleri Sonrasında Uygulanan Bütçe Politikaları ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

127

Mevlüt Yasin SAATCİ

Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe ve Finansman Yapıları ile Döner Sermaye Bütçelerinin Değerlendirilmesi

128

Müge KEPEK

Kamu - Özel İşbirliği (KÖİ): Dünya'da ve Türkiye'de Gelişimi ve Uygulaması

129

Nihal SALTIK

Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim ve Türkiye Uygulaması

130

Ozan ALKAN

Yükseköğretim Kurumlarında Ar-Ge Harcamaları ve Finansman Şekiller

131

Rasim AKIN

Dünyada ve Türkiye'de Norm Kadro ve Uygulaması

132

Sibel YILMAZ

Uluslararası Uygulamalar Kapsamında Kamu Kesiminde Performans Değerlendirmeleri ve Harcama Gözden Geçirmeleri

133

Turgay ÇETİN

Tarımsal Destekleme Politikalarının AB Ülkeleri ve Türkiye'deki Uygulamaları

134

Yasemin ÖZDEMİR

OECD Ülkelerinde ve Türkiye'de Bütçe Hazırlık Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

135

Zübeyde Zeren ÇAKMAK

Orta Vadeli Harcama Çerçevesi ve Türkiye Uygulaması

136


2009

Murat İNCE

Uluslararası Uygulamalar Işığında Bilgi Edinme Hakkının Türk Kamu Yönetiminde Uygulanması

137

Selami KAVUN

Bazı Dünya Ülkelerinde ve Türkiye'de Özelleştirme ve Kamu Finansmanındaki Yeri

138

Eray ERTÜRK

Kamu Harcama Süreçleri Ve Bu Süreçler Hakkında İş Akış Şemalarının Oluşturulması

139

Münire YILDIZ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Maliye Politikalarına Etkileri

140

Hakan TUNÇ

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve Türkiye Uygulaması

141

2010

Ahmet KILINÇARSLAN

Sosyal Destek Yardımları, Koordinasyonu, Etkinlik Sorunları Ve Çözüm Önerileri

142

Ayşen ASLIHAK

Bölgesel Kalkınma Ajansları:Bölgesel Kalkınma Modelleri Arasındaki Yeri, Dünya Ve Türkiye Uygulaması

143

Bulut TUNCA

Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamında Ar-Ge Uygulamaları, Harcamaları Ve Verilen Destekler

144

Dilek MEYDAN

Bazı OECD Ülkelerinde Kamu Personeli İçin Uygulanan Maaş Sistemleri Ve Türkiye İçin Öneriler

145

Ekrem İLKAR

Kamu Personel Sisteminde Ek Çalışma Türleri Ve Karşılıkları Uygulaması

146

Feryal KORKUT

Kamu Kurumlarında Yönetim Ve Denetim Kurulları İle Komisyon Ve Toplantılarda Ödenen Ücretler Ve Sağlanan Sair Haklar

147

Gülden GÖKTUĞ

Maastricht Kriterleri Ve Türkiye Ekonomisinin Bu Kriterlere Uyum Süreci

148

Hasan BEYNAM

Ülkemizde Memur Sendikacılığı: Geçmişi, Hali Ve Geleceği

149

Havva YETİŞ

Mevzuat Oluşturma (Norm Koyma) Tekniği Bakımından Çerçeve (Tek Çatı) Düzenlemeler: Düzenlenen Ve Düzenlenebilecek Alanlar

150

Kübra ŞEN

Mali Kural: Örnek Ülke Uygulamaları Ve Türkiye İçin Kural Önerileri

151

Murat AKDERE

Özürlülerin Evde Bakım Uygulaması Ve Türkiye İçin Model Önerisi

152

Murat GENÇ

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Ve Türk Bütçe Sisteminde Uygulanabilirliği

153

Musa POLAT

Hesap Verebilirlik Aracı Olarak İdare Faaliyet Raporlarının Değerlendirilmesi

154

Özlem KOÇAK

İş Kanununda Esnek Çalışma Modelleri Ve Sosyal Güvenlik-Esneklik İlişkisi

155

Ramazan AK

Kamu Çalışanlarına Kadro Ve Pozisyonları Dışında Sağlanan Mali Ve Sosyal Haklar, Yardımlar Ve Hizmetler

156

Serden ÇIKMAN TURAN

Havza Bazlı Tarımsal Destekleme Modeli Ve Modelin Üretime Ve Bütçeye Muhtemel Etkileri

157

Sualp YARDIM

Kamuda Asli Ve Sürekli Görevlerin İfasında Sözleşmeli Personel Modelinin Uygulanabilirliği

158

Tuğba SEVÜKTEKİN

Maastricht Kriterlerine Göre Genel Yönetim Açığının Hesaplanması

159

2011

Büşra ZENGİN

Avrupa Birliği ve Türk Hukuk Sisteminde İmtiyaz Sözleşmeleri

160

Esma Meltem KILIÇ

Uluslararası Uygulamalar Işığında Kamuda Risk Yönetimi

161

Gülay YANPAR

Avrupa İstihdam Stratejisi: Kapsamı, Gelişimi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

162

Hayriye Gülşah URAN

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kapsamında Sosyal İçerme: AB nin Sosyal Dışlanma ile Mücadele Politikaları ve Türkiye Uygulaması

163

Hülya ÖZKAN

Türkiye'de Kamu Sağlık Harcamaları İçerisinde İlaç Harcamalarının Yeri ve Önemi

164

Onur VAROĞLU

Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşların Kamu Alımı Politikaları

165

Özlem GÜNGÖR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sosyal Güvenlik Açıklarının Azaltılmasına Engel Oluşturabilecek Yönleri ve Bunlara İlişkin Yeni Çözüm Önerileri

166

Şerife ÖZER ÖZDEMİR

Kamu Görevlisi Olan Akademik Personelin Her Türlü Çalışma Alanları ile Sahip Oldukları Mali ve Sosyal Hakları

167

Umut BOĞA

Egemenlikte Dönüşüm ve Türk Bütçe Sistemi Üzerindeki Etkileri

168

Zeynep Esra AY

Katılımcı Bütçeleme: Dünyada ve Türkiye'de Gelişimi ve Uygulaması

169

2012

Çiğdem Fikriye GÖNCÜTürkiye' de KİT 'ler: Mali Statüsü, Özelleştirme ve Merkezi Yönetim Bütçesi ile İlişkileri

170

Esra KILINÇYetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Kamu Personelinin Hakları ve Yükümlülükleri

171

Nihal (FİDAN) RENÇBER2000-2010 Döneminde Türkiye 'de Bütçe Açıklarının Nedenleri ve Etkileri

172

Nilgün SAYAR2000 Yılından Günümüze Kamu Personel Mevzuatında Yapılan Değişiklikler ve Personel Sistemine Etkileri

173

Özge Şerife BUDAK Türkiye 'de Kamu İç Mali Kontrol Sisteminde Merkezi Uyumlaştırma Biriminin Rolü ve Uluslararası Uygulamalarla Kıyası

174

Sevdican KÜÇÜKKIRIMLIYükseköğretimin Finansmanı Açısından Üniversite Sanayi İşbirliği

175

Tuba BARINIR

3046 Sayılı Kanun Bağlamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilatlanması

176

Zeynep BALİYükseköğretimin Finansmanında Devlet Yardımı ve Öğrenci Katkı Payları: Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye Değerlendirmesi

177

2013

Arzu ÖZDEMİR

Merkezi Yönetim ve Yerel Yönetimler Arası Mali İlişkiler: Dünya ve Türkiye Uygulaması

178

Aslı GÖKTAŞ

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Süreci ve Sürece Bağlı Olarak Mali ve Sosyal Hakların Değerlendirilmesi

179

Cemil DEMİR

Türkiye'de Kamu İlaç Harcamaları, Fiyatlandırma Yöntemleri ve Geri Ödeme Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Kamu İlaç Harcamalarına Etkisi

180

Çağrı CANCANOĞLU

Bir Kamu Hizmet Modeli Olarak Toplu Konut Uygulaması ve Toki Örneği

181

Demet ELMAS

Kamu Kesiminde Performans Denetimi, UluslararasıUygulamalar Ve Türkiye Değerlendirmesi

182

D. Çağatay GÜLALİOĞULLARI

Kamuda "Kapsam Dışı Personel" İsdihdamı ve Hakları

183

Elif GÜL Uluslararası Uygulama Örnekleri Işığında Performans Esaslı Bütçelemede İzleme ve Değerlendirme

184

Gürhan SOĞUKPINAR

Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdarelerde Sosyal Tesis Uygulaması

185

H. Ümit GÖNCÜ Devletin Her Kademe Yerli ve Yabancı Öğrencilere Sağladığı Destekler ve İmkanlar

186

Hamza BAHADIRHAN

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Yatırımları Açısından Değerlendirilmesi

187

İlknur EKİNCİ

Bütçe Açığı, Kredi Temerrüt Takası (Cds) ve Kredi Derecelendirme Notları Arasındaki İlişki: AB Ülkeleri ve Türkiye Örneği

188

Kenan ÖZCAN Kamu Alımlarında Dengeleme (Offset) Uygulaması ve Türkiye Değerlendirmesi

189

Özgür Aydın ÖZKAN Döner Sermaye İşletmelerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Bütçe Disiplini Açısından Değerlendirilmesi

190

Selami GÜL Kamu Taşıt Politikası ve Uygulaması

191

Selin ÇORBACIOĞLU Türkiye'de Genç ve Kadın İstihdam Politikaları ve Uygulamaları

192

Ş. Merih KALECİ Mevzuat Oluşumunda Maliye Bakanlığının Mali Kontrol İşlevi ve İyi Uygulama Örnekleri Işığında Değerlendirilmesi

193

2015

Ayşegül ÖZDEMİR

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türk Kamu Personel Yönetimine Etkisi

 

194

Bilal DURSUN

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Ülkemizde  İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanan Gelişmeler

 

195

Cengiz TOPEL

Kamu Personeli Ücret Sisteminde Ek Ders Uygulamaları ve Merkezi Yönetim Bütçesi Açısından Değerlendirilmesi

 

196

Çağla YÜCEL

Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Kamu - Özel Ortaklığı Modeli ve Türkiye Uygulaması

 

197

Emre DAĞ

Türkiye’de Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinin Karşılaştırmalı Analizi (2004-2013)

 

198

Erdal DEMİR

Kamu Yönetiminde Vekâlet Müessesesinin Yargı Kararları Işığında İncelenmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi

 

199

Ersin ER

Ufuk 2020 (Horizon 2020) Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

 

200

Fatma GÜZEL

Kamu Görevlilerine Yapılan Harcırah ve Harcırah Benzeri Ödemeler: Mevzuat ve Uygulama

 

201

Fatma AKDOĞAN

Türk Eğitim Sistemi Kapsamında Özel Eğitimin Finansmanı

 

202

Hüseyin OBUZ

Türkiye’de Afet Yönetiminde Meydana Gelen Değişim ve Van Depremi Örneği

 

203

İlhan KONUK

Türkiye'nin Ortak Üniversite Deneyimi: Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin Mali Analizi

 

204

İrfan GÜRLER

Kamu Harcama Sürecinde İç Kontrolün Yeri, İşlevi ve Etkinliği

 

205

Mahmut TÜRK

Merkezi Yönetim Kuruluşlarındaki İşçilerin Toplu İş Sözleşmelerinde Yer Alan Mali ve Sosyal Hakların İncelenmesi ve Değerlendirmesi

 

206

Mehmet AKDIN

Özel Bütçeli İdarelerde Bütçe, Muhasebe ve Kesin Hesap İlişkisi

 

207

Merve ŞAHİN

Türkiye'de Taşımalı Eğitimin Merkezi Yönetim Bütçesi Açısından Değerlendirilmesi            

 

208

M.Abdullah ÜNSAL

Kamu Yurtdışı Teşkilatı İstihdam Şekilleri,  Personelin Mali ve Sosyal Hakları

 

209

Muhammet OKÇU

Yükseköğretim Kurumlarının Teşkilat ve Personel Yapısı ile Mali ve Sosyal Hakları

 

210

Musa AKGÜL

OECD Ülkelerindeki Uygulamalar Işığında Türk Eğitim Bütçesinin Analizi

 

211

Osman DAĞDELEN

Bölgesel Kalkınmada Kamu Alımları Yoluyla Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Desteklenmesi

 

212

Öznur DİKİCİ

Avrupa Birliği ve Türkiye’ de Çevreci (Yeşil) Kamu Alımları

 

213

Resul AĞKEMİK

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Türk Kamu Mali Yönetimine Etkisi

 

214

Resulcihan OKCU

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Ekonomileri Üzerine Etkileri : Türkiye Örneği

 

215

Selim DADAK

Sosyal Devlet Anlayışı Çerçevesinde Kamu Kesiminde Engelli Personel İstihdamı

 

216

Selim DALKIÇ

Devlet Malzeme Ofisinin Kamu Alımlarındaki Yeri, İşlevi ve Önemi

 

217

Tunç BENDERLİOĞLU

Bakıma Muhtaç Engelli ve Yaşlı Bireylere Yönelik Sunulan Bakım Hizmetlerinin Finansmanında Yeni Yaklaşımlar : Bakım Sigortası

 

218

Uğur ÇOLAK

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Teşkilat Yapısı, Personelinin Statüsü ile Mali, Sosyal Hak ve Yardımları

 

219

Yasemin İLALAN

Yoksullukla Mücadele İçin Merkezi Yönetim Bütçesinden Yapılan Transfer Harcamaları ve Uygulama Yöntemleri

 

220

Yasin ARSLAN

Bazı Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Partilere Yapılan Devlet  Yardımları ve Türkiye Uygulaması

 

221

Yasin ÇOĞAN

Avrupa Birliği Bütçe Sistemi ve Türk Bütçe Sisteminin Birliğe Üye Ülke Bütçe sistemleri ile Karşılaştırılması

 

222

Yıldız KABADAYI

Ülkemizde İkinci Öğretim ve İkinci Öğretim  Gelirlerinin Merkezi Yönetim Bütçesine Etkisi

 

223

Yusuf YETER

Uluslararası Uygulamalar Işığında Kamuda Esnek Çalışma Modelinin Uygulanabilirliği