AnaSayfa
 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Yayınları
Aşağıda listesi verilen yayınlarımıza Genel Müdürlüğümüz Kütüphanesinden veya Bakanlığımız Kütüphanesinden ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi/No

 Kitabın Adı
2007Devlet Memurları Yan Ödeme Mevzuatı  Cilt III

2007

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Düzenlemeler

2007

Bümko Faaliyet Raporu : 2006

2007

Sözleşmeli Personel Çalışırılmasına İlişkin Düzenlemeler

2006

Devlet Memurları Kanunu

2006

Türkiye'de Dünya Bankası Proje Kredilerinin Kullanımında ve Projelerin Tatbikinde Yaşanan Sorunlar Değerlendirme ve Öneriler

2004

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu : Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Işığında

2003

Devlet Memurları Kanunu

2002/2

1999 Yılı Geçici Bütçesi : (Geçici Bütçe Olgusu, TBMM'deki Müzakereler, Basındaki Değerlendirmeler)

2002

Bütçe Kanunları ve Bütçe Uygulama Sonuçları : 1997-2002

2002

Kadro Mevzuatı

2002

Kamu Personeline Yapılan Tali Nitelikli Ödemeler:Temel Personel Kanunları Hükümleri İle Yapılan Ödeme Unsurları Hariç

2000

1968-2000 Mali Yılı Bütçe Çağrıları

1999/1

Anayasa Yargısında Bütçe Yasaları (1993-1998)

1998

Devlet Memurları Kanunu

1997

Bütçe Kanunları ve Bütçe Uygulama Sonuçları:1992-1996

1997

Bütçe Kanunları ve Bütçe Uygulama Sonuçları;1986-1991

1997

Kamu Personeli Kira Bilgileri

1997

Vilayet ve Mahalli İdareler Mevzuatı:1864-1996

1996

Çalışma Mevzuatı:1920-1996

1996

Devlet Memurları Yan Ödeme Mevzuatı:Kanunlar-Tablolar-Açıklamalar Yan Ödeme Kararnameleri : (Sivil Personel/1991-1996) (Askeri Personel 1972-1996) (Sivil Personel/1991-1996) (Askeri Personel 1972-1996)

1996

Kamu Harcamaları Rehberi:Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Harcama Politikaları Konusunda Rehber Kitap

1996

Kamu Kesiminde Çalışan İşçilere verilen İkramiye ve İlave Tediyeler

1996

Kamu Personeline Yapılan Ödemeler

1996

Katma Bütçeli İdareler Mevzuatı

1996

Kıdem Tazminatı

1995

Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri:1924-1995

1995

Ek Ödenek Kanunları

1995

Geçici Bütçe Kanunları:1920-1995

1995

Japonya Bütçe Sistemi:Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri Harcamaların Kontrol ve Denetimi

1994/10

Kamu Konutları Mevzuatı (1924-1994)

1995

Kamu Personeli Harcırah Mevzuatı:1873-1995

1995/4

Geçici Bütçe Kanunları  (1920-1995)

1994

Barem Mevzuatı:1-2-3

1994

Devlet İhale Mevzuatı:1924-1993

1994

Genel Bütçe Kanunları Madde Metni Özetleri İle Eki Cetvel Listeleri:1924-1994

1994

Kamu Konutları Envanteri

1994

Kamu Personeli Emeklilik Mevzuatı:1876-1930

1994

Kamu Taşıtları Envanteri

1994

Kamu Taşıtları Mevzuatı:1889-1994

1994

Katma Bütçe Kanunları

1994

Maliye Teşkilatı:Tarihçesi ve Mevzuatı

1994

Milli Mücadele Dönemi Bütçeleri ve Mali Mevzuatı:1920-1923

1994

Sosyal Güvenlik Mevzuatı:S.S.K.,Bağkur,Emekli Sandığı

1993

Aylar İtibariyle Konsolide Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri:1957-1993

1993

Bütçe Hükümleri:Anayasa Benzerleri ve Anayasalarda:1808-1982

1993

Bütçe Mevzuatında ve Bütçelerde Gelişmeler:Osmanlıdan Cumhuriyete

1993

Bütçe Tertip (Kodlama) Düzeni Gelişmeleri ve (R) Cetvelinin Evrimi

1993

Bütçelerde Özel Gelir-Özel Ödenek Uygulamaları

1993

Fonlar Mevzuatı ve Konsolide Bütçe İle İlişkileri

1993

Genel ve Adalet Hizmetleri:1980-1993:Gider-Gelir-Kadrolar

1993

Kamu Harcamaları 1993 Yılı Rehberi

1993

Maliye Teşkilatı:Tarihçesi ve Mevzuatı

1993

Sağlık Hizmetleri 1980-1993-Sağlık Bakanlığı-Hudut ve Sahiller Sağlık Müdürlüğü

1993

Savunma ve Güvenlik Hizmetleri:1924-1993:Ödenek ve Harcamaları

1993

Yatırım Hizmetleri 1980-1993:Gider-Gelir-Kadrolar

1993/1

Bütçe Tertip (Kodlama) Düzeni Gelişmeleri ve (R) Cetvelinin Evrimi

1993/2

Kamu Harcamaları 1993 Yılı Rehberi

1993/3

Fonlar Mevzuatı ve Konsolide Bütçe İle İlişkileri

1993/4

Bütçelerde Özel Gelir Özel Ödenek Uygulamaları

1993/5

Eğitim Hizmetleri (1980-1993)

1993/6

Yatırım Hizmetleri (1980-1993)

1993/7

Sağlık Hizmetleri (1980-1993)

1993/8

Ekonomik ve Sosyal Hizmetler (1980-1993)

1993/9

Savunma ve Güvenlik Hizmetleri (1980-1993)

1993/10

Genel ve Adalet Hizmetleri (1980-1993)

1993/11

Aylar İtibariyle Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri (1957-1993)

1993/12

Bütçe Mevzuatında ve Bütçelerde Gelişmeler Osmanlıdan Cumhuriyete (1299-1923)

1993/13

Bütçe Hükümleri (Anayasa Benzerleri ve Anayasalarda) (1808-1982)

1993/14

Bütçe Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi ve Anayasa Mahkemesi Kararları (1961-1992)

1993/15

Katma Bütçe Kanunları   Cilt I

1993/16

Katma Bütçe Kanunları   Cilt II

1993/17

Katma Bütçe Kanunları   Cilt III

1993/18

Katma Bütçe Kanunları   Cilt IV

1993/19

Katma Bütçe Kanunları   Cilt V

1993/20

Katma Bütçe Kanunları   Cilt VI

1993/21

Katma Bütçe Kanunları   Cilt VII

1992/1

Genel Bütçe Kanunları (1924-1970)  Cilt I 

1992/2

Genel Bütçe Kanunları (1971-1991)   Cilt II

1992/3

Bütçe Gelir ve Gider Gerçekleşmeleri (1924-1991)

1992/4

Bütçe Kanunları Fihristi (1924-1992)

1992/5

Bütçe Kesin Hesap Kanunları (1924-1941)  Cilt I

1992/6

Bütçe Kesin Hesap Kanunları (1942-1953)  Cilt II

1992/7

Bütçe Kesin Hesap Kanunları (1954-1963)  Cilt III

1992/8

Bütçe Kesin Hesap Kanunları (1964-1974)  Cilt IV

1992/9

Bütçe Kesin Hesap Kanunları (1975-1991)  Cilt V

1992

Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri:1924-1991

1992

Bütçe Gider ve Gelir Gerçekleşmeleri:1924-1991

1992

Bütçe Kesin Hesap Kanunları:1924-1991

1992

Eğitim Hizmetleri:1980-1992:Milli Eğitim Bakanlığı,Üniversiteler,Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü:Gider-Gelir-Kadrolar

1992

Genel Bütçe Kanunları:Kanun Maddeleri, A (Ödenek) Cetvelleri, B (Gelir Cetvelleri), H (Harcırah) Cetvelleri

1990

Bazı Kamu Görevlilerine Yapılan Ödemeler;1965-1990

1990

Merkez Bankası-Hazine İlişkileri

1988

Yasama Organı Denetimine Tabi Fonlar Mevzuatı

1987

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu : 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

1987

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigortaların Plasman Alanları

1983

Bütçe Yapısı Uygulaması (R) Cetveli Evrimi Özetlemeleri

1970

Bütçe Reformu:Özet

1967

T.C. Hükümetinin Yürürlükteki Bütçe İdaresini Statüsünün İncelenmesi