AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Ekim
 
Ekim
- Makroekonomik göstergeler ve bütçe büyüklüklerinin en geç ekim ayının ilk haftası içinde Yüksek Planlama Kurulunda görüşülmesinden sonra, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı, malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
- Sayıştay tarafından merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için düzenlenecek olan genel uygunluk bildirimi, kesin hesap kanun tasarısının verilmesinden başlayarak en geç yetmiş beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
- Merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülür.
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
- Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.