AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Eylül
 
Eylül

- Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Eylül ayı ilk haftası sonuna kadar kabul edilen orta vadeli program aynı süre içinde Resmi Gazetede yayımlanır.

- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) orta vadeli mali plan hazırlanır ve Eylül ayının 15’ine kadar Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır.

- Kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirmek üzere; bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama rehberi Maliye Bakanlığınca (BÜMKO), yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberi ise Kalkınma Bakanlığınca hazırlanarak Eylül ayının 15’ine kadar Resmi Gazetede yayımlanır.

- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile Maliye Bakanlığı (BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı arasında bütçe görüşmelerine devam edilir.

- Kamu idareleri, stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlar ve yetkilileri tarafından imzalanmış olarak Eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir. Kamu idareleri, yatırım tekliflerini değerlendirilmek üzere aynı süre içinde Kalkınma Bakanlığına gönderir.
- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini eylül ayı sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine ve bir örneği de Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gönderir.
- Maliye Bakanlığınca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelere ait mali istatistikler ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin birleştirilerek genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır.
- Hazine Müsteşarlığınca kamu borç yönetimi raporu hazırlanır.
- Kamu idareleri kadro değişikliklerine ilişkin cetvelleri Başbakanlığa gönderir ve Bakanlar Kurulu Kararıyla Resmi Gazetede yayımlanır.