AnaSayfa
    Ana Menü    Mevzuat    Mali Takvim    Temmuz
 
Temmuz

- Bakanlar Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının hesaplanmasında kullanılan katsayılar ile sözleşme ücretleri belirlenir, Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) özlük haklara ve diğer ödemelere ilişkin ayrıca genelge yayımlanır.
- Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer alan üst kurullarda çalışan personelin mali ve sosyal hakları tespit edilir.
- Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu personelinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayılarına ilişkin genelge yayımlanır.
- Kamu idarelerinin harcama birimleri bütçe tekliflerini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
- Kamu idarelerinin harcama birimleri yatırım programı teklifini hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
- Kamu idarelerinin harcama birimleri performans programını hazırlar ve idarelerinin mali hizmetler birimine gönderir.
- Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan kamusal mali durum ve beklentiler raporunu temmuz ayı içinde açıklar.
- Maliye Bakanlığı (BÜMKO) merkezi yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri ve beklentiler raporunu temmuz ayı içinde açıklar.
- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idareleri (5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan kurumlar dahil) kadro ve pozisyonlarının dolu ve boş durumunu gösterir bilgileri e-bütçe sisteminde Maliye Bakanlığına (BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı bilgileri içeren cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderir.
- Kamu idareleri yatırım uygulama raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.
- Kamu idareleri yıllık program izleme raporunu hazırlar ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.