AnaSayfa
 
Yönetmelikler
 
A
 
Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
 
D
Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik
Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
 
F
 
Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik
 
G
 
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği 
 
K
 
Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
 
L
 
Limit Dışı Kalan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımı Esasları Hakkında Yönetmelik
 
M
 
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
 
Ö
 
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik
 
S
 
Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
T
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
 
Y
 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Uusul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik
Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma Ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği