T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı         : B.07.0.BMK.0.26.                                              

Konu       : Harcama Yetkilileri               03.01.06*       099

……..REKTÖRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca hazırlanan "Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:l)" 31.12.2005 tarihli ve 26040 dördüncü mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Genel Tebliğin 2.1.2 bölümünde üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin harcama yetkilileri bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticileri olarak belirlenmiş ve görev unvanları itibarıyla sayılmıştır.

Bu Tebliğin uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımıza intikal eden talepler doğrultusunda üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri için aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

1-  Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin merkez yönetim örgütünde yer alan daire
başkanlıkları, müdürlükler, danışmanlıklar, hukuk müşavirlikleri, uzmanlıklar ile büro ve iç
hizmet görevlerini yerine getiren birimlerin harcama yetkisi rektör onayı ile birimler, harcama
türleri ve belirlenecek parasal sınırlar itibarıyla kısmen veya tamamen genel sekreterde
birleştirilebilir.

Harcama yetkisinin birleştirilmesi halinde rektör onayının bir örneği mali hizmetler birimine, muhasebe yetkilisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

2-      Anılan Genel Tebliğde belirlendiği gibi üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ile uygulama
ve araştırma merkezlerinin en üst yöneticileri harcama yetkilisidir.

 

 

 

 

3-      5018 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddesinde üst yöneticilerin 5018 sayılı Kanunda
belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise

meclislerine karşı sorumlu oldukları belirtilerek, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine, getirecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin üst yöneticisi olan rektörler ile üst yönetici yardımcısı olan rektör yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama yetkisi verilmeyecektir.

4-  Bu yazıda yer almayan diğer hususlarda, anılan Genel Tebliğe göre işlemler yürütülecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkadım cad. Dikmen 06100 ANKARA                             İrtibat:H.Dilmen Devlet Bütçe Uzmanı

Telefon: (0312) 415 15 22 Faks: (0312) 415 26 97

e-posta: hakan@,bumko.gov.tr

Elektronik Ağ: www.bumko.gov.tr