HBS Doküman

1995 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GİDER, GELİR VE DENGE

 MADDE 1 - GİDER BÜTÇESİ Genel Bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1.335.978.053.000.000.-) liralık ödenek verilmiştir.

MADDE 2 - GELİR BÜTÇESİ Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1.127.000.000.000.000.-) lira olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3 – DENGE Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark net borçlanma hasılatı ile karşılanacaktır.İKİNCİ BÖLÜM

MALİ POLİTİKAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

 

MADDE 4 - BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL

 

a) Maliye Bakanı, harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtım ve kullanımını, gelir ve giderlere ilişkin kanun yönetmelik ve kararnamelerin uygulamalarını düzenlemek üzere standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya; bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya yetkilidir.

 

b) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 5 - AYRINTILI HARCAMA PROGRAMLARI VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI

 

Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanılır. Bu oranlar üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapılamaz.

İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde; kullanmakla yükümlüdürler.

Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve ödenek türü altında yer alan personel giderleri ödenekleri; Bütçelerin 77 alt programında yer alan fonlara ait ödenekler; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinde yer alan konsolide iç borçlar faizi ve genel giderleri, konsolide dış borçlar faizi ve genel giderleri, faiz, acyo ve kur farkları ve Hazine bonoları genel giderleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a yardım amacıyla ayrılan ödenekler; Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan (930-08-3-351-900) personel giderleri ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler, Toplu İş Sözleşmeleri gereğince işçilere ödenecek 4 üncü ve 5 inci dilim ücret zamlarını karşılama ödeneği, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü işçilik giderleri; Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde yer alan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna Ödemeler; Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçelerinde yer alan ihbar ve kıdem tazminatlarını karşılama ödenekleri; Hazine yardımı almayan katma bütçeli idarelerin ödenekleri; Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının diğer cari ödenekleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının ödenekleri hariç olmak üzere daire ve idarelerin ödeneklerinin % 4,5'i iptal edilmiştir.

Bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

 

KAMU KURULUŞLARININ GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİ

 

MADDE 6 - 1995 Mali Yılında, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, özel idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde,

a) Gelir tahminlerini, b) Gider tahminlerini, c) Mali tabloları, d) Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını,

 

İlgili mercilere vermek zorundadırlar.

 

Maliye Bakanı madde kapsamına giren idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumlardan her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan ve ilgili kanunların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kuruluş, teşebbüs ve kurumların bütçe ödeneklerini kesmeye ve diğer imkanlarını durdurmaya, bütçe ödenekleri ile diğer imkanları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilgili mevzuatı gereğince genel bütçe gelirlerinden her ne ad ile olursa olsun aktarılan paraların, veriliş amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığını incelemeye, amacına uygun harcama yapmadığı tespit edilen kuruluşa aktarılacak tutarları gerektiğinde kesmeye ve durdurmaya Maliye Bakanı yetkilidir.MADDE 7 - GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER

 

Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Personel Giderleri Ödeneği: Mali yılın ilk 6 aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda, bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için 100 - Personel Giderleri ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08- 3-351-900) tertibindeki ödenekten aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği: Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-353-900) tertibindeki ödenekten; 1995 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 1995 yılı yatırım programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

c) Kur Farklarını Karşılama Ödeneği: Yurtdışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin ödenek türünde olup, 610, 620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider kaydedilecekler hariç, ve ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan ve yurtdışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31 Aralık 1994 tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-352-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

d) Yedek Ödenek: Maliye Bakanı;

 

1 - Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-356-900) tertibindeki ödenekten bütçelerin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya,

2 - Hizmetin gerektirdiği hallerde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinin 910, 920, 930, 940 ve 950 kod numaralı programlarından, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya,

 

Yetkilidir.

 

e) İhbar ve Kıdem Tazminatını Karşılama Ödeneği: Genel ve katma bütçeli idareler ile transfer tertibinden yardım alan kuruluşlarda işçi statüsünde çalışan personel için kuruluş bütçelerinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması halinde eksik kalan ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-369-900) tertibinde yer alan ödenekten kuruluş bütçelerindeki mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmak sureti ile karşılamaya Maliye Bakanı yetkilidir.

f) Toplu İş Sözleşmeleri Gereğince İşçilere Ödenecek 4 ücnü ve 5 inci Dilim Ücret Zamları Karşılama Ödeneği: Konsolide Bütçeye dahil İdareler ile transfer tertibinden yardım alan kuruluşlarda çalışan işçilere toplu iş sözleşmelerine göre 1994 yılında ödenemeyen 4 üncü ve 5 inci dilim ücret zamlarını karşılamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-367-900) tertibindeki ödenekten, kuruluş bütçelerindeki mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ

 

MADDE 8 -Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin;

a) (111-01-2-001-300) tertibindeki ödenekten, bir kısmını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla, bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadi devlet teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir.

 

b) (111-01-3-301-900 ve 111-01-3-306-900) tertiplerinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır.

 

MADDE 9 - YATIRIM HARCAMALARI

 

a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerle Türkiye Büyük Millet Meclisince verilen ve kanunlaşan ödeneklerle kabul edilmiş projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak Silahlı Kuvvetler Bütçesinin programlarında ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskan ve tesisleriyle, NATO enfrastrüktürün gerektirdiği inşa ve tesisler bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile REMO programı içerisinde yer alan alım ve hizmetler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.

b) Yıllık yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş projeler ile makine-teçhizat, idame-yenileme ve büyük onarım projelerinin alt harcama kalemleri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü alıarak kuruluşun bağlı olduğu bakanın onayı ile tespit edilir. Alt harcama kalemleri bilahare genel ve katma bütçeli kuruluşlar tarafından 31 Ocak 1995 tarihine kadar Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Tekilatı Müsteşarlığına gönderilir.

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, ana proje grubunun yer, süre, karakteristik, proje maliyeti ve ödeneği değişmemek üzere, projenin alt kalemleriyle ilgili ödenek aktarması ve buna bağlı olarak ihtiyaç duyulacak süre ve maliyet değişikliklerini ilgili Bakanın onayıyla yaparlar. Bu bilgiler Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir.

c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliğini taşıyan işler, bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.

Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili Bakanlık ve Genel Müdürlüğün il teşkilatlarınca; ihale veya emanet suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir.

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için "1995 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasnoyu ve İzlemesine Dair Karar"da yer alan usullere uyulur.

e) Bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında ilgili işlerde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibine konulan ödenekler başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığınca kuruluş bütçelerine aktarılır.

İlgili kuruluş bütçelerine aktarılan yatırım ödenekleri "1995 yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine bağlı kalmaksızın daire ve idarelerce kullanılır. Buna göre kuruluşlar, gelecek senelere sari projelerin etüt ve fizibiletelerini yaparak toplam maliyetlerini ve sonraki yıllara ait ödenek dilimlerini belirler ve bilahare Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirirler. Yatırım ödeneklerinin ilgili daire ve idarelerce kullanılmasında sari ihale yetkisi aranmaz. Bilahare programlar revize edilmek, yıllık yatırım programı ile ilişkilendirmek ve sari ihaleye ait işlemler yerine getirilmek üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilir. Ödeneği bütçesine aktarılan kuruluşlar, bu ödenekleri ilgili işlerde yılı içinde kullanırlar. Bu ödeneklerin kullanılması hiçbir şekilde durdurulamaz.

Yıl içinde bitirilemeyecek işler bir sonraki yıl programında devam eder. Yukarıdaki hüküm hakkında bu Kanunun 5, 6 ve 11 inci maddeleri de uygulanmaz.

 

MADDE 10 - KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI

 

a) Katma Bütçeli İdarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin hazine yardımı (Yükseköğretim Kurumlarının cari hizmet maliyetlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçesinin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, mali yıl sonunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Bakanınca iptal edilir.

Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin mali yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin (C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yılı içinde gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye Bakanlığınca hazine yardımı ile ilişkilendirelerek yapılabilir.

 

MADDE 11 - YATIRIM VE TRANSFER TERTİPLERİNDEN YARDIM ALAN KURULUŞLAR

 

Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek üzere en geç 31 Ocak 1995 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin yatırım ve transfer tertibindeki ödenekler kullanılmaz.
Kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlığına bildirirler.
Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık harcama programını göz önünde bulundurarak kontrol eder.

 

MADDE 12 - RESMİ TAŞITLAR

 

Resmi taşıtların edinilmesi, elden çıkarılması, kullanılması ve gerektiğinde ticari taşıtlardan yararlanılması hususlarında tasarruflu bir bütçe politikası uygulanacaktır.

Bu amaçla;

 

a) Genel bütçeli dairelerle katma bütçeli idareler, 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler ile sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar ile güvenlik önlemli (zrıhlı) araçlar, 22.02.1984 tarihli ve 84/7751 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre koruma altına alınanlar için tahsis olunan araçlar dışında her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station - wagon cinsi taşıt edinemez ve kullanamazlar. Yukarıda belirtilen istisnalar dışında, her ne şekilde edinilmiş olursa olsun mevcut yabancı menşeli binek ve station- wagon cinsi taşıtlar, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın satılır.

Yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.

 

b) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

c) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

d) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 13 - HASTANE ÜCRETLERİ

 

Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile bunların emekli, dul ve yetimlerinin (Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ait ücretler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarlar ve esaslar çerçevesinde ödenir.

MADDE 14 - TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMELERİNİN BEDELLERİ

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 15 - İLAÇ KATILIM PAYLARI

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

MADDE 16 - DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR

 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, bütçelerindeki "Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzeri Teşekküllere Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak plan ile iş programlarının gerçekleştirme durumlarını izlemekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir.

 

Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 17 - GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA BEDELLERİ

 

a)      Genel Bütçeli Dairelerin (Milli Savunma Bakanlığı hariç) kendilerine tahsis edilmiş garimenkullerin satışı halinde satış bedelinin Maliye Bakanlığınca belirlenecek ve Başbakanca uygun görülecek kısmını ilgili kuruluş hizmetlerinde kullanılmak üzere özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Önceki yılda harcanmayan miktarlar, cari yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilebilir.

b) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nisbi kira bedelleri, bir yandan bütçeye özel gelir, bir yandan da yarısı liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yarısı da Milli emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BÜTÇE UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

MADDE 18 - BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER

 

Gider cetvellerinin bölümleri, program bütçe uygulamasında programlar şeklinde düzenlenir. Programlar altprogramlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur.

 

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;

 

a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırmasında, "Program"ı,

 

b) "Kesim" deyimi "Altprogram"ı

 

c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "Proje"yi,


d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek türü, faaliyet-proje ve harcama kalemi bileşimini,

 

e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 200 ... 900 düzeyindeki ayrımını,

 

f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet muhasebesi kayıtlarında gösterileceği altayrımı (bu ayırma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir.),

 

g) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait harcama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu programı,

 

İfade eder.

 

MADDE 19 - BAĞLI CETVELLER

 

a) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesine göre;

 

1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işaretli,

2. Özel hükümlerine göre 1995 Mali Yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri "B" işaretli,

3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler "C" işaretli,

4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları "Ç" işaretli,
5. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar "G" işaretli,
6. Harcamalara ilişkin formül "R" işaretli,

 

b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl Bütçe Kanunu ile tespiti gereken miktarlar "H" işaretli,

 

c) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar "İ" işaretli,

d) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemlerinin miktarı "K" işaretli,

 

e) 11.08.1982 tarih ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun üçüncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri "M" işaretli,

 

f) 07.06.1939 tarih ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun;

1. 36 ncı maddesine göre milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri "O" işaretli,

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri "P" işaretli,

 

g) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 1995 yılında Taşıt Kanunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi, adedi ve hangi hizmetlerde kullanılacağı ile asgari ve azami satın alma bedelleri "T" işaretli,

 

h) Kurumların lojman ve sosyal tesisleri "L" işaretli,

 

Cetvellerde gösterilmiştir.

 

 

MADDE 20 - YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI

Maliye Bakanı;

 

a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1995 Yılı Geçiş Programına alınan projeler için ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya,

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya,

c) 25.06.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanun'la kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle Toplu Konut Fonu adına gümrüklerce ithal sırasında tahsil edilecek miktarlardan gelir kaydedilecek oranı tespite ve bu tutarı tahsilatı yapan gümrük saymanlarına (B) cetvelinde açılan tertibe gelir kaydettirmeye ve Toplu Konut Fonuna aktarılacak tutarlar ile gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin uygulama ile ilgili usul ve esasları belirlemeye,

Yetkilidir.

MADDE 21 – AKTARMA

 

Maliye Bakanı;

 

a)      Münhasıran "100 - Personel giderleri" harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya,

b) Kuruluş bütçelerinin "100 - Personel giderleri" harcama kalamlerinde yer alan ödeneklerden yılı içinde kullanma imkanı olmadığı tespit olunan miktarları, yine personel giderlerinde (ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri dahil) kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya,

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, mali yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,

d) "1995 yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya,

Yetkilidir.

Mali yıl içinde diğer bir daireye ve idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir.

Genel ve katma bütçeli kuruluşların kamulaştırma ve bina satın alımları ile ilgili tertiplerine aktarma yapılamaz. Ancak, liman, hava meydanı, demiryolu, tünel ve köprü projeleri, nedeniyle yapılacak kamulaştırmalar ile üniversitelerin eğitim-öğretim projeleri için kuruluş bütçesinde tefrik edilmiş olan toplam kamulaştırma ödeneklerinin % 50'sine, diğer kamulaştırma ve satın almalar için de % 25'ine kadar olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden karşılanabilir.

İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler, kamu iktisadi teşebbüslerinden gayrimenkul (lojman hariç) satın alınması veya kiralanmasında kullanılamaz. Ancak, bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şartıyla üniversiteler bakımından uygulanmaz.

 

b)      MADDE 22 - İL ÖZEL İDARELERİNE AKTARILACAK YATIRIM VE İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ

 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca yürütülen hizmetlerin il özel idarelerince yerine getirilmesi halinde, bu işlerle ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan yatırım ve işçilik ödeneklerinin, İl özel idarelerine ödenmek üzere bu kuruluş bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak mahalli idarelere yapılacak ödemeler tertibine aktarmaya kuruluşların teklifi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Görev ve Yetkileri Yeniden Düzenlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandanma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Bütçelerine İlişkin Aktarma İşlemleri

 

MADDE 23 - Maliye Bakanı;

 

a) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya,

 

b) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yüksekokulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksekokulların bağlandığı üniversite bütçelerine aktarmaya,

 

c) Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari mali yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak mutabakat üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı olarak aktarma yapmaya,

 

c)      Yukarıda belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogram, faaliyet veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya,

Yetkilidir.

MADDE 24 - GEÇEN YILLAR BORÇLARI

 

Mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre yapılır.

a) Yılları bütçelerinin ödenek türü itibariyle, "100 - Personel Giderleri"ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları" faaliyetinden ödenir.

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun doğduğu tertibin ödenek türü dikkate alınarak;

 

1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçları",

 

2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları",

 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borçları",

4. Toplu İş Sözleşmeleri gereğince işçilere ödenecek 4 üncü veya 5 inci dilim ücret zamlarından doğan borçlar, "İşçilere ödenecek 4 üncü veya 5 inci dilim ücret zamları borcu" Faaliyetlerinden ödenir. Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100 - Personel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 25 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin 3 numaralı bendine göre teminat olarak ve Hazinece satılacak Milli emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir.

 

MADDE 26 - SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU

 

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için mali yıl içinde yapılacak harcamalar, 07.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar dairesinde karşılanır.

 

b) Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miktarlarını Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Milli Savunma Bakanı yetkilidir.

 

c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paraları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

 

MADDE 27 - TRANSFERİ MÜMKÜN OLMAYAN KONSOLOSLUK GELİRLERİ

 

Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve 1994 yılı sonu itibariyle kulanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarları gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye Bakanınca müştereken tespit edilir.

 

MADDE 28 - YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI

 

Maliye Bakanı;

 

a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlğı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

 

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları,

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedak havaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları,

 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydolan miktarlardan yılı içide harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.

 

MADDE 29 - BAĞIŞ, HİBE VE YARDIMLAR

 

a) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan hibe olarak mali yıl içinde elde edilecek imkanların Türk Lirası karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

c) 1995 Mali yılı içerisinde Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 30 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖDENEKLERİ

 

Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurtdışında kendi hesaplarına okutturacakları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanunun (B) işaretli cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderlerini karşılamak üzere, (A) işaretli cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya veya ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

 

 

MADDE 31 - ÖZEL ÖDENEK VE GELİRLERİN İPTALİ

 

Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle diğer özel ödenek ve özel gelirlerden;

 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları,

 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (100.000.000) lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları,

 

İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 32 - DÖNER SERMAYE GELİRLERİ

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 33 - FONLARIN ÖDENEK VE GELİRLERİ

1 - Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı adına açılan müşterekn fon hesabına yatırılır. Müşterek fon hesabına yatırılan fon gelirlerinden fonların mevzuatında öngörülen fonlararası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır.

Yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlardan bütçe kapsamına alınan fonlara ilişkin olanları Genel Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Ancak, bu fonların gelirleri arasında yer alan kredi anapara geri dönüşleri, kredi faizleri, borçlanma ve satış hasılatı bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmeden doğrudan müşterek fon hesabından ilgili fonun gider hesabına aktarılır.

 

Başbakanlık onayı çerçevesinde fonların gider hesaplarından yapılacak aktarmalar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.

2 - Özelleştirme fonu hariç olmak üzere bütçe kapsamı dışındaki fonların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki hesapta toplanan gelirlerinin ne kadarlık bölümünün bütçeye gelir yazılacağını tespit etmeye ve mevcut oranları değiştirmeye Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine Başbakan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, bütçeye gelir yazılacak kısım hesaplandıktan sonra kalanı ilgili fonun gider hesabına aktarılır.

3 - Bütçe kapsamına alınan fonlar tarafından yürütülmesi gereken hizmetlere ilişkin giderler, bağlı oldukları kuruluşun bütçesindeki "77 - Fonlara Ait Hizmetler" alt programında yer alan "900 - Transferler" harcama kalemindeki ödenekten fonların gider hesaplarına intikal ettirilecek kaynaklardan karşılanır.

 

4 - a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı üzerine, kuruluş bütçelerindeki fon ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara ilişkin tertiplerine,

b) İlgili Bakanın teklifi üzerine fonlar eliyle yürütülmek amacıyla kuruluş bütçesinin diğer tertiplerinde yer alan ödenekleri "77 - Fonlara Ait Hizmetler" alt programına,

c) İlgili Bakanın teklifi üzerine, aynı kuruluş bütçesindeki fon ödeneklerini diğer fon tertiplerine,

 

Aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

5 - a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı üzerine, tahmin fazlasını aşan fon gelirlerini "77 - Fonlara Ait Hizmetler"

alt programındaki mevcut harcama kalemine ödenek kaydetmeye,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı üzerine, fonların gelirlerindeki gelişmeler de göz önünde bulundurularak "77 - Fonlara Ait Hizmetler" alt programındaki ödenekleri % 25 oranına kadar artırmaya,

c) Fonların borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynakları gerektiğinde bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, karşılığında (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye,

d) Fonlar tarafından hizmetin başka bir kuruluşa gördürülmesi halinde hizmetin karşılığı olan miktarları doğrudan bu kuruluş bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye,

 

Maliye Bakanı yetkilidir.

 

6 - Fonlar, bütçelerinde öngörülen harcamlarını kendi usul ve mevzuatları çerçevesinde yaparlar.

Bununla birlikte, ödeneklerin kullanılması ile fon gelirlerinin tahsiline ve fonların özellikleri de dikkate alınarak gerekli görülecek olanların harcamalarına ilişkin olarak kendi mevzuatında yer alan hükümler yerine uygulanmak üzere gerektiğinde yeni esas ve usuller tespit etmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanı yetkilidir.

 

7 - Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan fonlar hariç Bakanlar Kurulu Kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş olan fonlardan aynı hizmeti görenleri birleştirmek veya hizmet amacına yetecek kaynak yaratamayanlar ile kaynak yaratmakla birlikte hizmet alanı daralmış olanları tasfiye etmek üzere ilgili Bakanın görüşü alınarak gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

Böylece ortaya çıkacak hak ve yükümlülükler fonların birleştirilmesi halinde yeni fona, fon tasfiye edilmişse Hazineye geçmiş sayılır.

 

8 - Bu maddede belirtilen hükümler çerçevesinde uygulama esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkan sorunları çözmeye, süreleri tespit etmeye, fon sorumluları tayin etmeye ve gerekli denetimleri yaptırmaya Maliye Bakanı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

İKİNCİ KISIM

 

HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARINA

 

İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

DEVLET BORÇLARI

 

 

MADDE 34 - DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ

 

a) Devlet borçlarının yönetimi 16.04.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülür.

 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, mali yıl içerisinde ödenecek iç ve dış borç anaparaları ile iç ve dış borçlanma tutarlarını bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, mali yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin yapmaya yetkilidir.

 

Bu hüküm Dış Krediler Kur Farkı Fonu uygulamasından doğan ve fon tarafından karşılanamayan tutarlar ile garantili borçlardan doğan geri ödemelerin tamamı için de uygulanır.

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır.

 

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir.

 

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir.

 

MADDE 35 - İÇ BORÇLANMA

 

a) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan mali yıl içinde bu Kanunun "denge" başlıklı maddesinde belirtilen tutarın bir katına kadar bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma aktine yetkilidir.

 

b) Verilen yetki sınırları içinde çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ile ödemelerine ilişkin her türlü esaslar ve bunlara müteallik diğer şartları belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Mahusebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksazın akdedilecek mali servis anlaşması ile tespit edilir.

Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle erken itfaya tabi tutulabilir.

 

Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen mali servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konsolide devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve harçtan müstesnadır.

 

Bu fıkralardaki hükümler Hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olunan devlet tahvili, hazine bonoları ve diğer konsolide devlet borçları ile ilgili işlemlerde de geçerlidir.

1995 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere, tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) Devlet İç Borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ihracı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz ödeme tarihi itibariyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edilerek iç borç kaydı yapılır.

d) Devlet iç borçlanma tahvilleri ile hazine bonoları kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmelerde teminat olarak ve hazinece satılacak Milli emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.

 

2974, 3836 ve 1211 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

MADDE 36 –

 

a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun ile 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 1995 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip devlet iç borçlanma tahvili vermeye,

 

b) Yukarıda sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye veya bütçe ile ilgilendirmeksizin özel hesaplarda izlemeye,

 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

c) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğince yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak borçların 1995 yılında yapılacak ödemeleri için özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi İhraç etmeye ve bu tahvillerin vade, faiz ve sair şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile Başbakan

 

Yetkilidir.

 

MADDE 37 - DIŞ BORÇLANMA

 

a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre proje kredisi olarak mali yıl içinde elde edilen imkanların;

 

1. Türk Lirası karşılıkları, dış borç kayıtları yapılarak Hazine ve Dış

Ticaret Müsteşarlığı tarafından,

 

2. Malzeme ve hizmet bedelleri, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile birlikte ilgili kuruluşlar tarafından, Maliye Bakanlığına bildirilir.

 

Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerde açılacak özel tertiplere:

1. Ödenek kaydederek, 2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak,

 

Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkanların Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır.

b) Dış borçlanma imkanları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları, Maliye Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez ve ilgili miktarların dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştirme işlemleri yapılmadan önce (İlgili miktarların ödenek, gider ve dış borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakını ve sözleşme tasarısını vize etmeye yetkilidir.

 

c) Dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesini sağlayacak kanuni düzenlemelerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, ücret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini de "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilmeyen artıklarını ertesi mali yıla devretmeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

d) Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler her türlü vergi, resim harçtan müstesnadır.

 

e) Finansmanı yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla yapılan antlaşmalara göre sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, antlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usullerinin öngörülmesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerine göre yürütülür.


MADDE 38 - DIŞ BORÇLARIN İKRAZ, DEVİR VE GARANTİ EDİLMESİ

a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer finans kurumlarından her türlü amaçla ve uluslararası sermaye piyasasında kullanılan finansman araçları ile yapılacak borçlanmalarla ilgili temas ve müzakereleri, yürütmeye ve bu borçlanmalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya,

b) Yukarıdaki (a) fıkrasına göre sağlanan finansman imkanlarını, ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye,

c) Yukarıda belirtilen imkanların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya tamamen devralmaya, devralınan bu kredileri kısmen veya tamamen kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik Bankaların döviz varlıkları üzerinden borçlanmaya,

d) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlar ile bu finansman işlemlerine katılan Türk Bankaları tarafından kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, anlaşmalarındaki şartlarıyla garanti etmeye,

 

e) Ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti etmeye,

 

f) Yap-İşlet-Devret modeli ve benzeri özel finansman modellerine dayalı olarak gerçekleştirilecek projeler çerçevesinde; bu projeleri gerçekleştirecek özel hukuk hükümlerine tabi şirket statüsüne sahip yerli ve/veya yabancı ortaklardan oluşan Türk Şirketlerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklılarının ve mahalli idarelerin satın alacakları ve satacakları mal ve hizmet bedelleri için ödeme garantisi vermeye, bu çerçevede mali yükümlülük altına giren fonlar lehine garanti vermeye, gerektiğinde, proje ile ilgili anlaşmalardaki koşullar çerçevesinde köprü krediler (Subordinated Loan) sağlanmasına veya sağlanacak bu krediler için geri ödeme garantisi vermeye ve Yap-İşlet-Devret modeline dayanan tesisin söz konusu projelere ilişkin anlaşmalardaki koşullara uygun olarak satın alınması halinde de dış kredi borçlarını yüklenecek kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklıklarının ve mahalli idarelerin lehine, finansör kuruluşlara garanti vermeye,

 

g) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yabancı ülkeler resmi kuruluşları veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçları kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu sayılan kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya,

 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

h) Daha önceki yıllarda yapılan işlemler için de bu esaslar geçerlidir.

 

MADDE 39 - 244 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA BORÇLANMA

a) Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.05.1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlara (10.000.000) ABD Dolarına kadar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları bütçe kanunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanla Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşmaları gibi Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.05.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.05.1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.

 

c) Türkiye Cumhuriyetinin, bu madde ile "Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi" başlığını taşıyan maddeleri ve bu madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör sıfatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dünya sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasıyla yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer.

 

d)     Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da hüküm uygulanır.

 

MADDE 40 - BORÇ VERME VE HİBE ANLAŞMALARI

a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke kredi kuruluşlarından sağlanacak hibelerle ilgili temas, müzakere ve anlaşmaları yapmaya ve bu yolla sağlanan finansman imkanlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarına kullandırmaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer.

 

b) Yabancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe şeklinde finansman sağlamak amacıyla anlaşmalar yapmaya ve anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek olan borç ve hibeler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

 

Söz konusu anlaşmalar Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girer.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

HAZİNE İŞLEMLERİ

 

MADDE 41 - HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ

 

Genel bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve bu ödemelerin tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile mali yıl içinde gerçek ve tüzelkişilere, genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya, gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını, satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14.01.1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle, karşılanır.

 

(Son fıkra: An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

MADDE 42 - ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GEÇİŞİ

 

Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle hazine hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye ve bu amaçla gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır.

MADDE 43 - GERİ VERİLECEK PARALAR

 

27.06.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

 

MADDE 44 - KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KARLARI

 

1 - 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların, 1994 yılı karlarından Hazineye isabet eden tutarları;

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

 

2 - Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1993 ve önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine Bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,

Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 45 - KAMU ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİNDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

1 - Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini uygulamak, sermaye artırımlarına katılmak, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla;

 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her türlü sermaye paylarının satın alınmasına,

 

b) Hazinenin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadi teşebbüslerine, kamu ortaklığı idaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya,

 

b)      Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazineye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye,

c)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

 

d)     Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel tertiplere gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı

 

Yetkilidir.

2 - a) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1994 yılı sonu itibariyle;

 

aa) Hazineye, fonlara, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazineden ve fonlardan olan acaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye,

bb) Türkiye İhracat Kredi Bankasına (eski Devlet Yatırım Bankası) olan borçlarnın ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Bankanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup ve tasfiyesini sağlamaya,

 

cc) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya diğer bankalara olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı vadesi geçmiş reeskont kredisi anapara ve faiz borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite, gerektiğinde bu borçların Hazinece devralınarak Hazineden olan alacaklarına veya sermayeden mahsup etmeye,

 

b) Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan destekleme kredisi borçlarının ödeme zamanı ve şartlarını belirlemeye, gerektiğinde söz konusu birliklerin görev zararı alacaklarına karşılık olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına olan bu borçlarının Hazinece devralınmasını sağlamaya,

 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

 

c) Bu işlemleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı,

 

Yetkilidir.

3 - a) Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına ve Fon İdarelerine ikrazen verilmek ve (20.000.000.000.000) lirayı aşmamak,

 

b) İkinci fıkra uygulaması çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya devralınabilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak, kaydıyla Hazine tarafından özel tertip Devlet tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahviller iç borçlanma ile ilgili maddedeki limitin dışında olup, vade, faiz ve sair şartlar Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

 

MADDE 46 - HAZİNE KEFALETLERİ

 

a)      Kamu iktisadi teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye,

 

b)      Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zararları ödemeye,

 

 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ÖZLÜK HAKLARI

 

MADDE 47 - EK TAZMİNAT İLE DÖNER SERMAYE PAYI TAVANLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 01.01.1995 - 31.03.1995 döneminde , 01.04.1995 tarihinden itibaren ; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 01.01.1995 - 31.03.1995 döneminde , 01.04.1995 tarihinden itibaren ise olarak uygulanır.

b) Kurumların yurtdışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan, Devlet memurlarının yurtdışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 12.03.1987 tarih ve 87/11595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir.

 

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme ücret tavanı 01.01.1995 - 31.03.1995 döneminde (33.000.000) lira, 01.04.1995 tarihinden itibaren (35.500.000) lira olarak uygulanır.

d) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 02.12.1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavını (9.000.000) lira olarak uygulanır.

 

Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı da 1995 yılı için (10.000.000) lirayı geçemez.

 

e) İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek asgari ve azami sınırlar dahilinde belediye başkanlıklarının aylık ödemeleri, Belediye Meclislerince kararlaştırılır.

 

f) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 48 - İKRAMİYE VE DİĞER ÖDEMELER

 

a) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tuturlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.07.1983 tarih ve 2867 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifade edilen ikramiye katsayısı olarak 1995 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır.

 

b) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

c) Yataklı tedavi kurumlarında (en az 25 yataklı) normal mesai saatleri dışında, genel tatil günlerinde veya hafta sonu tatillerinde, normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanılmasına imkan verilmeyen sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personeline, bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar almakta oldukları özel hizmet tazminatı tutarının binde yedisi her bir izin suretiyle karşılanamayan nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 8 saatten az olmamak üzere) ayrıca ödenir. Ancak ayda 80 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ödeme damga verisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bu fıkra hükmü üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

 

d) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

MADDE 49 - TAYİN BEDELİ

 

a) Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında 22.06.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayin bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde ödenecek tayin bedelinin aylık tutarı gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez.

 

b) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İSTİHDAM ESASLARI

 

MADDE 50 - KADROLARIN KULLANIMI

 

a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanunlarla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kuruluşlarına, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunun serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra herhangi bir nedenle boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Ancak, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumu öğretim elemanları, 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istihdam memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz.

İzne tabi olsun veya olmasın, yukarıdaki fıkraya göre her ay içinde yapılan atamaların unvan, hizmet sınıfı ve dereceler itibariyle sayıları ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığına bildirilir.

 

b) Yukarıda sayılan kurumların sürekli işçi kadrolarıdan 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların iptalini, Başbakanın izniyle Maliye Bakanı yerine getirir.

 

c) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

d) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1994 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.

 

e) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

f) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

g) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 51 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar, belediyeler, il özel idareleri, kanunla kurulan fonlar, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin ünvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1995 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek zorundadırlar.

 

Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personelin unvanı, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini, 1995 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek ve her ay bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri ertesi ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorundadırlar.

 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 1994 mali yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1995 mali yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak-Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanuni işlemleri tamamlanıncaya kadar 1994 mali yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, yeni sözleşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir.

 

MADDE 52 - İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ VE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARI

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin ve alt programlarında yer alan 100 - Personel giderleri harcama kalemindeki ödenekleri aşmayacak sayıda ve süre ile istihdam edebilirler. Sürekli ve geçici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma yaptırılamaz. Belirtilen alt programlara hiç bir şekilde ödenek aktarması yapılamaz ve bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti ödenemez. Ancak, toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler ile ihbar ve kıdem tazminatları ödemeleri nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenek tertiplerinden karşılanabilir.

 

Kurumlar, bütçelerinin alt programına tertip edilen ödenek ile sınırlı olmak üzere yıl içinde aylar itibariyle çalıştıracakları geçici işçilerin sayılarını, bunların çalıştırılacakları birimlere göre dağılımını (merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek zorundadır. Yıl içinde meydana gelen değişiklikler de aynı usul ile vizeye tabidir. Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam edilemez ve ödeme yapılamaz.

 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amileri ve tahakkuk memurları ile ödenek üstü harcama yapan saymanlar sorumludur.

 

b) Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerde yürüten kuruluşlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname dışında kalan kuruluşların 01.01.1995 tarihinden itibaren 30 işgününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları; ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.01.1995 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize ettirilir.

 

Bu kurumların, kanunla, uluslararası antlaşmalarla veya 1995 yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimler için yapılacak yeni vizeler dışında, 1994 Mali yılında vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre, Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

c) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 01.01.1995 tarihinden itibaren 30 işgününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili Bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.01.1995 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

 

d) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

MADDE 53 - GEÇİCİ HİZMET KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER

Kurumlar;

a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri,

b) Kısmi zamanlı hizmet satınalınan kişilere yapılacak ödemeleri,

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri,

 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince sayım, propaganda, anket ve benzeri işlerde çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri,

 

Bütçelerin (101-02-1-085) "Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde gösterilen 300 harcama kaleminden yaparlar. Bu faaliyete bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarılamaz; ödenek üstü harcama yapılamaz.

 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur.

 

MADDE 54 - İŞÇİLİK ÖDENEKLERİNİN YATIRIM PROJELERİNDE KULLANDIRILMASI

Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçelerinde yer alan işçilik ödeneklerinden yıl sonu itibariyle tasarruf yapılması halinde, tasarruf edilen miktarı, kuruluşun devam etmekte olan projelerinde kullanılmak üzere yatırım tertiplerine aktarmaya ilgili kuruluşun talebi üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Bu takdirde, ödenek aktarılan projeler ilgili kuruluşlarca Devlet Planlama Teşkilatına bildirilerek, revize işlemi yaptırılır.

 

MADDE 55 - 3065 SAYILI KANUN UYARINCA ÇALIŞTIRILAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 

MADDE 56 - GEREĞİNCE ÖDENEK KUR FARKLARI

 

a)      05.04.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, Bütçenin (B) işaretli cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı" tertibine gelir kaydolunur.

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 57 - KİŞİ BORÇLARI

 

Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebi-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca silinmesi Maliye Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından; tutarı (100.000.000) liraya kadar olanların kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır.

178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 7 uyarınca, mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Mali Danışma Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Bu karar çerçevesinde terkin edilen mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinden (100.000.000) lirayı aşanların terkin listesi bütçe uygulama sonuçları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir.

 

DEVLET HESAPLARINDA YER VERİLMEYECEK

 

MADDE 58 - VE TERKİN EDİLECEK TUTARLAR

 

Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla (1.000) liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksalıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir.

 

MADDE 59 - SAYMANLIK GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DEVRİ

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 60 - ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

 

a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadi teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslararası kuruluşlara üye olabilmek ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara her yıl katılma paylarını ödeyebilmek için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin alacaklardır.

 

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz.

 

MADDE 61 - YURTDIŞI SEYAHATLERİ

 

Genel ve katma bütçeli idarelerle diğer kamu kurum ve kuruluşları personelininin yurtdışına yapacakları seyahatlerde kuruluş bütçelerinden harcama yapılabilmesi için azami ölçüde milli havayollarına ait uçakların (Sermayesinin en az % 51'i Türkiye'de mukim gerçek veya tüzel kişilere ait olan) kullanılması zorunludur. Bu konudaki esas ve usulleri tespite Ulaştırma Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 62 - AMİRİ İTALIK YETKİSİNİN DEVRİ

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

MADDE 63 - VATANİ HİZMET TERTİBİ İLE İLGİLİ AYLIK GÖSTERGELER

 

Vatani Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları; kendileri için dul, eşleri için , diğer yakınları için olarak uygulanır.

 

MADDE 64 - KAMU KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz.

Bu tür yerlerde, genel, katma, döner sermaye ve fon bütçelerinden ücreti ödenmek üzere 1995 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilemez.

Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemeye veya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 65 - TEŞKİLAT KURULMASI

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

MADDE 66 - KREDİ BORCUNUN TESPİTİ VE ÖDENMESİ

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

MADDE 67 - YURTDIŞI EĞİTİMİ

 

(An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

KAMU İDARELERİNE AİT GAYRİMENKULLERİN DEVLETE OLAN

 

MADDE 68 - BORÇLARINA KARŞILIK MALİYE BAKANLIĞINCA SATINALINABİLMESİ

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar dahil 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşların, Devlete ait olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayrimenkulleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir.

 

Bu idarelerinin satın alınan gayrimenkulerinin tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde belirlenen değeri miktarındaki Devlete ait olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borçları terkin edilir.

Bu işlemlerle ilgili usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Milli Egemenlik Evleri yapılmak üzere çeşitli kamu idare ve kuruluşlarınca kullanım hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Türkiye Büyyük Millet Meclisi hizmetlerinde kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfına devredilmiş bulunan kültür varlıklarının intifa haklarının tapu tescil işlemleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine tapu idarelerince yerine getirilir.

 

MADDE 69 - İL ÖZEL İDARELERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

İllerin ulaşım, sanayii, tarım, köy hizmetleri ve benzeri işlerinin mahalli düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idarelerinin programında olan projeler ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yıl içinde yatırım programına dahil edilen projelerin bedelleri, münhasıran belirtilen projelerde valinin yetki ve sorumluluğunda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-02-3-301-900) tertibinden il özel idarelerine ödenir.

Belirtilen projelerin yürütülmesi ile ilgili etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri proje ile bağlantılı Bakanlık ve Genel Müdürlüğün il teşkilatlarınca yerine getirilir. İhale veya emanet suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi ise il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir.

Bu şekilde yürütülen projeler için gerekli olan iş makineleri valinin talebi halinde ilgili yatırımcı kuruluşlarca sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan iş makineleri için bu projelerde kullanıldıkları sürece hiçbir bedel ödenmez.

 

MADDE 70 –

 

2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine tabi Türkiye Radyo-Televizyon Kurumumunun 31.10.1994 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi ve fon borçları asıllarının 01.01.1995 tarihinden itibaren aylık dönemler itabariyle 24 eşit taksitte ödenmesi koşuluyla bu borçlara 31.12.1994 tarihi sonuna kadar uygulanması gereken gecikme zammı ve gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilir.

 

Birinci fıkra hükmüne göre belirlenen taksitlerin süresinde ödenmemesi ya da noksan ödenmesi halinde ödenmeyen taksit miktarı 01.01.1995 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre cebren takip ve tahsil edilir.

MADDE 71 –

 

a) Bu Kanunun; 5, 6, 7, 10, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46 ve 60 ıncı maddelerinde geçen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ibaresi Hazine Müsteşarlığı olarak değiştirilmiştir.

b) Bu Kanunun 34 üncü maddesinin (a) bendinde geçen "16.04.1986 tarih ve 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi" ibaresi "09.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanun" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 72 - UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

 

a) 1) 09.06.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) bendi,

 

2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu

Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.06.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin (d) bendi,

 

3) 18.02.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin,

Hükümleri, 1995 Bütçe yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır.

 

b) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

c) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

d) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

e) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

f) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

g) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

h) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

i) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

j) 1 - (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

2 - (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

3 - Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar için 01.07.1964 tarih ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,

 

4 - 09.05.1985 Tarih ve 3202 Sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi,

5 - (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

6 - (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

7 - 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası,

 

8 - 03.07.1968 Tarih ve 1053 Sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi,

 

9 - (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

10 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak "İktisadi Transferler ve Yardımlar Hakkında" 08.06.1959 tarihli ve 7338 Sayılı Kanun hükümleri,

 

11 - (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

k) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

l) (An. Mah. E.1995/2, K.1995/12, T.13.06.1995 s. Kararıyla iptal).

 

m) 23.05.1928 Tarih ve 1322 Sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi,

 

n) 09.11.1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 6 ncı maddesi,

 

1995 Mali Yılında uygulanmaz.

 

MADDE 73 – YÜRÜRLÜK

 

Bu Kanun 01.01.1995 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 74 – YÜRÜTME

 

Bu Kanunun;

 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,