KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1996 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU


GENEL HÜKÜMLER

 

 

MADDE 1 - ÖDENEKLER, ÖZ GELİRLER, HAZİNE YARDIMI

 

 

a) Katma bütçeli idarelerin 1996 yılında yapacakları hizmet için (306.828.262.000.000) lira ödenek verilmiştir.

b) Katma bütçeli idarelerin 1996 yılı gelirleri (10.000.000.000.000) lirası öz gelir, (233.658.212.000.000) lirası Hazine yardımı, (63.170.050.000.000) lirası yükseköğretim kurumlarının cari hizmet giderlerine yapılacak Devlet katkısı olmak üzere toplam (306.828.262.000.000) lira olarak tahmin edilmiştir.

 

 

MADDE 2 - BAĞLI CETVELLER

 

Katma Bütçeli idarelerin,

 

1. Ödenek dağılımı (A) işaretli,

 

2. Gelirleri, herbir idarenin bütçesine ekli (B) işaretli,

 

3. Özel hükümlerine göre 1996 yılında tarh, tahakkuk ve tahsiline devam olunacak gelir çeşitlerinin dayandığı hükümler, her bir idarenin bütçesine ekli (C) işaretli,

 

4. Harcamalara ilişkin formül her bir idarenin bütçesine ekli (R) işaretli,

 

Cetvellerde gösterilmiştir.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

 

İDARELERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

 

MADDE 3 - TARIM REFORMU UYGULAMASI İLE İLGİLİ DAVALARIN TAKİBİ

 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün toprak ve tarım reformu uygulaması ile ilgili uyuşmazlık ve davaları bu Genel Müdürlük adına gerektiğinde Hazine avukatları tarafından da takip edilir.

 

MADDE 4 - ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

a) Karayolları, Köy Hizmetleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlükleri; Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlar hariç diğer kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzelkişilerden vaki olacak hizmet taleplerini kendi imkanları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esasları dahilinde ve bedeli mukabilinde yerine getirmeye yetkilidirler. Bu amaçla yatırılacak paralar, bir taraftan adı geçen kuruluşlar bütçelerinin (B) işaretli cetveline gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Ayrıca 11.02.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince, geçişi ücretli olan yol, köprü ve tünellerden elde edilen her çeşit gelirleri de aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, Maliye Bakanlığınca bir taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde açılacak özel bir tertibe gelir diğer taraftan (A) işaretli cetvelde açılacak ilgili tertibe ödenek kaydolunur

 

Bu özel tertiplerdeki ödeneklerden önceki yılda harcanmayan kısımları carî yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

İşin gerektirdiği hallerde gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama yapılabilir.

 

Yapılan harcama tutarı kadar ödeneği, özel tertipten önceden harcama yapılan tertibe aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince yürütülen içme suyu tesisleri ile ilgili olarak kendi usullerine göre borçlandırılan bedeller taksitlerinin ilgili belediyelerce süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler, 02.02.1981 tarih ve 2380 sayılı Kanun uyarınca belediyelere ayrılan paylardan İller Bankasınca kesilerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ödenir.

 

MADDE 5 - KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOL BAKIM İŞLERİ İÇİN GELECEK YILA GEÇİCİ YÜKLENMELERE GİRİŞİLMESİ

 

Karayolları Genel Müdürlüğünce, yol bakım işleri için yılları bütçelerinde yer alan ödeneklerin yarısını geçmemek üzere ilgili Bakan onayıyla gelecek yıla geçici yüklenmelere girişilmesi caizdir.

MADDE 6 - GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BÜTÇESİNE YAPILACAK AKTARMALAR

 

29.04.1959 tarih ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda getirmek amacı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 21.05.1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine aynı amaçla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 7 - GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN İL MÜDÜRLÜKLERİNE YARDIM OLARAK YAPILACAK YATIRIM ÖDENEKLERİ

 

Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde büyük onarım projeleri arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile İl Müdürlüklerince emaneten yaptırılması uygun görülen işlerin karşılıkları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardım yolu ile ödenebilir.

 

MADDE 8 - FUTBOL MÜSABAKALARI MÜŞTEREK BAHİS HASILATINDAN SAĞLANACAK GELİRLER

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine ekli (B) işaretli cetvelin "Futbol Müsabakaları Müşterek Bahis Hâsılatından Elde Edilecek Gelir" tertibinde kayıtlı kaynaktan sağlanacak gelir fazlalarını sportif hizmetler ve spor tesislerinin yapım, bakım ve büyük onarımlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilemeyen kısmı ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

 

MADDE 9 - TELSİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

a) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Telsiz Kanununda yer alan telsiz ve monitör hizmetlerinin yürütülmesini teminen, Telsiz Genel Müdürlüğü Bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde yer alan "Ücret Gelirleri" tertiplerinde kayıtlı kaynaktan sağlanan gelir fazlalarını, Telsiz Genel Müdürlüğü 1996 Malî Yılı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe bir taraftan gelir, diğer taraftan açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilmeyen kısımları ertesi yıl bütçesine gelir ve ödenek kaydolunur.

b) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci paragrafında yer alan "10 katına" ibaresi "20 katına" olarak uygulanır.

 

c) 3293 sayılı Kanunla değişik 2813 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar telsiz ücretleri ve bu ücretlerden doğan gecikme cezalarıyla ilgili olarak Telsiz Genel Müdürlüğünce yapılan yasal takibatla tahsili mümkün olamayacağı belirlenen ve aslı 2.500.000 liraya kadar olan telsiz ücretleriyle bunların ferilerinin terkinine Ulaştırma Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 10 - HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesine ekli (B) işaretli cetvelde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını "1996 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre 1996 yılında yatırım programına alınacak projeleri gerçekleştirmek üzere anılan Genel Müdürlük Bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Bu ödeneklerin yılı içinde sarf edilemeyen kısımları ertesi yıl bütçesinin ilgili tertibine devren gelir ve ödenek kaydolunur.

 

MADDE 11 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

a) Yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satış bedelleri Devlet İstatistik Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksine göre, yükseköğretim kurumları tarafından her yıl yeniden tespit edilir.

 

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre özel ödenek kaydolunan miktarlar üniversite adına milli bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır ve harcamalar bu hesaptan yapılır.

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine göre kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında, 1475 sayılı İş Kanununun işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümleri ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç diğer hükümleri uygulanmaz.

d) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı yükseköğrenim öğrencilerinin her türlü tedavi giderlerinin karşılanması için, bu kurumların bütçelerinde tertiplenen transfer ödeneklerinin karşılıkları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılmak üzere kurumlar adına millî bankalardan birinde açılacak hesaba yatırılır.

 

e)2547sayıl Yükseköğretim Kanununun 46ncı maddesiuyarınca elde edilen gelirlerin özel gelir ve özel ödenek kaydedilen tutarlarının yüzde 10' una kadar olan kısımı üniversite tönetim kurulunun tesbit edeceği başarılı gelir düzeyi düşük öğrencilerin burs, kitap vekırtasiye ile beslenme yardımı ödemelerinde kulanılır.

 

MADDE 12 - VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin (B) işaretli cetvelinde yıl içinde meydana gelebilecek gelir fazlalarını bu Genel Müdürlüğün carî hizmetlerinde ve "1996 Yılı Geçiş Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine göre yatırım hizmetlerinde, personel ve yolluk giderlerinde, hizmet, tüketim malları ve malzeme alımlarında, demirbaş giderleri ile ödemelerinde kullanılmak üzere, bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak özel tertibe ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

MADDE 13 - GENEL BÜTÇE KANUNUNUN UYGULANACAĞI

 

Bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, Genel Bütçe Kanunu hükümleri katma bütçeli idareler hakkında da uygulanır.

 

MADDE 14 – YÜRÜRLÜK

 

Bu Kanun 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 15 – YÜRÜTME

 

Bu Kanunun;

 

a) Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Başbakan ve Maliye Bakanı,  b) Yükseköğretim Kurulu ve Üniversiteler ile ilgili hükümlerini Maliye ve Milli Eğitim Bakanları,

 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü ile ligili hükümleri Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanları,

d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Sağlık Bakanları,

 

e) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Tarım ve Köyişleri Bakanları

 

f) Orman Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Orman Bakanları,

g) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümleri Maliye ve Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanları,

 

h) Telsiz Genel Müdürlüğü ile ilgili hükümlerini Maliye ve Ulaştırma

Bakanları,

Yürütür.