1997 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GİDER VE GELİR

 

MADDE 1 - GİDER BÜTÇESİ

 

Genel bütçeye giren dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (6 344 685 500 000 000) liralık ödenek verilmiştir. Bütçe Kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin (1), (2) ve (3) ödenek türü altında yer alan personel giderleri ödenekleri; Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-35l-900) tertibinde yer alan personel giderleri ödeneği, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ödeneği, Mahalli İdarelere yapılacak yardım ve ödemeler, 2983 Sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler, İhbar ve Kıdem Tazminatlarını Karşılama Ödeneği, Siyasî Partilere Devlet Yardımı Ödeneği ilama bağlı borçlar, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler, Hazine Müsteşarlığı Bütçesinde yer alan Sosyal Sigortalar- Kurumu ve Bağ-Kur'a yardım amaçlı ödenekler, Konsolide iç borçlar faizi ve genel giderleri konsolide dış borçlar faizi ve genel giderleri, faiz, acyo ve kur farkları, Hazine Bonoları Genel Giderleri ile Hazine Yardımı almayan Katma Bütçeli İdarelerin Ödenekleri hariç olmak üzere Genel ve Katma Bütçeli Daire ve İdarelerin öde- ödeneklerinin %5'i kargılığı olan (106 764 574 O00 000) lira ödenek iptal edilmiştir. Bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlarını iptal etmeye 1L'laliye Bakanı yetkilidir.

 

 

MADDE 2 - GELİR BÜTÇESİ

 

Genel Bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere(6 237 920 926 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

MALİ POLİTİKAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

MADDE 3 - BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL

 

 

Maliye bakanı harcamalarda tasarrufu sağlamak,tutarlı,dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek amacıyla kamu istihdam politikası ve giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtım ve kullanımını,gelir ve giderlere ilişkin kanun,yönetmelik v kararnamelerin,uygulamalarını düzenlemek üzere standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya,bu hususlarda tüm kamu kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya yetkilidir.

 

MADDE 4 - AYRINTILI HARCAMA PROGRAMLARI VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI

 

Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretlerdeki cetvellerdeki ödenekler,Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler,serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde kullanılır. Bu oranlar üzerinde ve harcama programları dışında harcama yapılmaz. İdareler bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde Kalkınma Planlı ve yıllık programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak tasarruf anlayışı içinde kullanmakla yükümlüdürler.

 

MADDE 5 - KAMU KURULUŞLARININ GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİ

 

97 mali yılında genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler döner sermayeli kuruluşlar bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar belediyeler,belediyelere bağlı kuruluşlar,özel idareler,kamu iktisadi teşebbüsleri ile benzeri kuruluşlar fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslar ve sürelerde

 

a)Gelir tahminleri

 

b)Gider tahminleri

 

c)Mali tabloları

 

d)Birbirleriyle borç ve alacak durumlarını

 

e)personele ilişkin bilgileri vermek zorundadırlar. Maliye bakanı madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi belge ve hesap durumlarını almaya bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya programlarına uygun harcama yapmayan bilgi belge ve hesap durumlarının ibraz etmeyen idare,kurum ve kuruluşların bütçe ödenekleri ile ilgili gerekli önlemleri almaya bu maksatla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

 

MADDE 6 - GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER

 

maliye bakanlığı bütçesinde yer alan ve gerektiğinde kullanılabilecek ödeneklere ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir,

 

a)Personel giderleri ödeneği: Mali yılın ilk altı aylık döneminde kullanılan ödeme emirlerine dayanarak yapılan hesaplamalar sonucunda bütçelerinde konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı taktirde ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için 100-Personel giderleri ile ilgili tedbirlere Maliye bakanlığı bütçesinin (930 08 351 900) tertibindeki ödenekten 97 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karar hükümlerine uyularak 97 yılı yatırım programının uygulama durumuna gerektiğinde öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin arttırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere hazine müsteşarlığı bütçesinin kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili faaliyetlerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

c)Kur farklarını karşılama ödeneği: Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil idarelerin üç ödenek türünde olup 610 620 ve 710 ayrıntı kodlarına gider. Kaydedilecekler hariç (1) ve (3) ödenek türü altındaki tertiplerde yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleri ile genel bütçeye dahil idareler ile katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere dönük ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31/12/1996 tarihine kadar kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye bakanlığı bütçesinin (930-08-3-352-900) tertibindeki ödeneği ilgili kuruluşların hizmet programlarında mevcut ilgili tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

d) Yedek ödenek:

 

Maliye Bakanı ;

 

1. Maliye Bakanlığı bütçesinin(930-08-3-356-900) tertibindeki, ödenekten bütçelerin maliye bakanlığınca belirlenecek veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya

2. Hizmetin gerektirdiği hallerde hazine müsteşarlığı bütçesinin 910-920-940 kod numaralı programlarından hazine müsteşarlığının bağlı olduğu bakanın teklifi ile yedek ödenek tertibine aktarma yapmaya yetkilidir. e)İhbar ve kıdem tazminatı karşılama ödeneği: genel ve katma bütçeli daireler ile transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar da işçi statüsünde çalışan personel için kurulmuş bütçelerinde yer alan ödeneğin yetersiz kalması halinde eksik kalan ödeneğin maliye bakanlığı bütçesinin(930-08-3-369-900) tertibinde yer alan ödenekten kuruluş bütçelerindeki mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmak sureti ile karşılamaya maliye bakanı yetkilidir.

 

MADDE 7 - DPT ETÜT VE PROJE ÖDENEKLERİ

 

DPT müsteşarlığı bütçesinin ;

 

a)111-01-2-001-300 tertibindeki ödenekten bir kısmını DPT müsteşarlığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla bütçelerin ilgili tertibine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya maliye bakanı yapmaya yetkilidir. DPT müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine iktisadi devlet teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir.

 

b)111-01-3-301-300 tertibinde yer alan ödeneği kalkınmada öncelikli yöreler ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla bütçelerin ilgili harcama kalemlerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yaptırılacak ödemelerde be tertipten karşılanır.

 

MADDE 8 - YATIRIM HARCAMALARI

 

a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye yatırım harcaması yapılamaz. Ancak silahlı kuvvetler bütçesinin programlarında (1)ödenek türü içinde yer alan savunma sektörü alt yapı inşa iskan ve tesisleri ile NATO enfastürün gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler DPT Müsteşarlığı vizesine bağlı olmayıp yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.

 

b) genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırım programlarında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine teçhizat büyük onarım idame,yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "1997 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karar"ın 6'ncı maddesi hükümleri uygulanır.

 

c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahallî hizmet niteliği taşıyan işler,bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir. Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüd, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili bakanlık ve genel müdürlüğü il teşkilatlarınca; ihâle veya emanet suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir. .

 

d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için "1997 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"da yer alan usullere uyulur. '

 

MADDE 9 - KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI

 

a) Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin hazine yardımı (Yükseköğretim kurumlarının carî hizmet maliyetlerine yapılacak Devlet katkısı dahil) tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, malî yıl sonunda Hazine Müsteşarlığı ile mutabakat kurulmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Bakanınca iptal edilir. Ayrıca, Vakıflar,Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin malî yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.

b) Hazine yardımı alan katma bütçeli idarelerin bütçelerinde; 1050 sayılı Muhasebe-I Umumiye Kanununun 48 inci maddesinin (C) ve (D) bendleri ile 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yılı içinde. gerçekleştirilecek ödenek artışları, Maliye Bakanlığınca hazine yardımı ile ilişkilendirilerek yapılabilir.

 

MADDE 10 - YATIRIM VE TRANSFER TERTİPLERİNDEN YARDIM ALAN KURULUŞLAR

Bütçelerin yatırım ve transfer tertiplerinden yârdım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kuruluşları;hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını vize edilmek üzere en geç 31 Ocak 1997 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler Bu programlar Maliye Bakanlığınca vize edilmeden bütçenin yatırım ve transfer tertibindeki ödenekler kullanılamaz. Kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlığına bildirirler. Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık harcama programını göz önünde bulundurarak kontrol eder.

 

MADDE 11 - RESMİ TAŞITLAR

 

Genel Bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşların, yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinecekleri taşıtların cinsi, adedi ve hangi hizmette kullanılacağı "T" işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde gösterilenler dışında taşıt edinilemez. 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine güre tahsis olunan araçlar dışında her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve stationwagon cinsi taşıt edinilemez. Yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.

 

MADDE 12 - HASTANE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ

 

Devlet memurları, diğer kamu görevlileri ve bunların emekli, dul ve yetimlerinin (Bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle, döner sermayeli kuruluşlara ait tedavi kurumlarında yapılan tedavilerine ilişkin ücretler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktar ve esaslar çerçevesinde ödenir.

 

MADDE 13 - DERNEK VE BENZERİ KURULUŞLARA YAPILACAK YARDIMLAR

Genel ve katma bütçeli kuruluşlar bütçelerindeki "Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, Vakıf ve Benzerî Teşekküllere Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde yer alan ödeneklerden yapacakları yardımlarda; anılan kurumların bütçeden alacakları yardımlarla gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetlerini gösteren plan ve iş programlarını istemek, bunlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak, plan ile iş programlarının gerçekleştirme durumlarını izlemekle yükümlüdürler. Yardımlar yukarıdaki incelemelere bağlı olarak gerektiğinde taksitler halinde yapılabilir. Harcamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemeye, yapılacak yardımların yönlendirilmesine ilişkin yeni ilkeleri tespite Maliye Bakanı yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BÜTÇE UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

MADDE 14 - BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER

 

Gider cetvelinin bölümleri, program bütçe uygulamasında Programlar şeklinde düzenlenir. Programlar alt programlara, altprogramlar da hizmetlerin veya harcamaların niteliğine uygun ödenek türlerine göre faaliyet veya projelere ayrılır. Her faaliyet veya proje gerekli sayıda harcama kaleminden oluşur. 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;

 

a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri bütçe sınıflandırılmasında, "Program"ı,

 

b) "Kesim" deyimi "Altprogram"ı,

 

c) "Madde" deyimi, harcama kalemlerini de kapsayacak şekilde "Faaliyet" veya "proje"yi,

 

d) "Tertip" deyimi, hizmet veya harcamanın yapılacağı program, altprogram, ödenek türü, faaliyet-proje ve harcama kalemi bileşimini,

 

e) "Harcama kalemi" deyimi, (A) işaretli cetvelde yer alan ödeneklerin 100, 200...900 düzeyindeki ayrımı,

 

f) "Ayrıntı kodu" deyimi, harcama kaleminde yer alan ödenekler esas alınarak tahakkuk ettirilecek giderlerin (R) işaretli cetvelde belirtildiği üzere Devlet Muhasebesi kayıtlarında gösterileceği alt ayırımı (bu ayrıma Kesinhesap Kanunu tasarılarında da yer verilir),

 

g) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, (Personel giderlerine ait har- cama kalemlerindeki ödenek bakiyeleri yalnızca personel giderleri borçlarına karşılık gösterilmek şartıyla) hizmet veya harcamanın ait olduğu programı, İfade eder.

 

MADDE 15 - BAĞLI CETVELLER

 

a) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun değişik 29 uncu maddesine göre;

 

1. 1 inci madde ile verilen ödeneğin dağılımı "A" işareti,

 

2. Özel hükümlerine göre 1997 Malî Yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri "B" işaretli,

 

3. Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler "C" işaretli,

 

4. Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatanî hizmet aylıkları "Ç" işaretli,

 

5. Bütçe kapsamına alınan fonlar "F" işaretli,

 

6: Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar "G" işaretli,

 

7. Harcamalara ilişkin formül "R" işaretli,

 

8. Kurumların mevcut lojman, sosyal tesis, telefon, faks ve kadro sayılan "L" işaretli,

 

b) 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca her yıl bütçe kanunu ile tespiti gereken miktarlar "H" işaretli,

 

c) Çeşitli,kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar "İ" işaretli, . ,. . . . . , d) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı "K" işaretli, ..

 

e) l1.8.1982 tarih ve 2698 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonlar Kanununun üçüncü maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri "M" işaretli,

 

f) 7.6.1939 tarih ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun;

 

1. 36 ncı maddesine göre millî müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak hayvanların alım değerleri "O" işaretli,

 

2. 38 inci maddesine göre alınacak motorlu taşıtların alım değerleri "P" işaretli,

 

g) Kurumların sahip oldukları taşıtlar ve 1997 yılında Taşıt Kanunu uyarınca satın alacakları taşıtların cinsi,.adedi ve hangi hizmetlerde kullanılacağı ile asgari ve azamî satın alma bedelleri "T.' işaretli Cetvellerde gösterilmiştir.

 

MADDE 16 - YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI

 

Maliye Bakanı;

 

a) İlgili mevzuatına göre, yılı içinde 1997 Yılı Programına alınan projeler için (2) ödenek türü altında, hizmetin gerektirdiği hallerde de (3) ödenek türü altında yeni tertipler veya (A) işaretli cetvelin bütünü içinde yeni faaliyet ve harcama kalemleri açmaya,

 

b) Gerektiğinde (B) işaretli cetvelde yeni bölüm, kesim ve madde kalemleri açmaya,

 

c) 25.6.1992 tarih ve 3824 sayılı Kanunla kaldırılan vergi ve resimler nedeniyle Toplu Konut Fonu adına gümrüklerce ithal sırasında tahsil edilecek miktarlardan gelir kaydedilecek oranı tespite ve bu tutarı tahsilatı yapan gümrük saymanlarına (B) cetvelinde açılan tertibe gelir kaydettirmeye ve Toplu Konut Fonuna aktarılacak tutarlar ile gelir kaydedilecek tutarlara ilişkin uygulama ile ilgili usul ve esasları belirlemeye, Yetkilidir.

 

MADDE 17 – AKTARMA

 

Maliye Bakanı;

 

a) Münhasıran "100-Personel giderleri" harcama kalemindeki ödeneklerle ilgili olarak, aynı kuruluş bütçesi içinde programlar arası aktarma yapmaya,

 

b) Kuruluş bütçelerinin "100-Personel giderleri" harcama kalemindeki ödenekler ile Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki ödeneklerden gerekli görülen tutarla- n Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibine aktarmaya,

c) Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, malî yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine,.gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,

d) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacı ile varılacak mutâbakat üzerine, ilgili bütçelerin program, altprogram, faaliyet ve projeleri arasında karşılıklı aktarma yapmaya,

 

e) "1997 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve izlenmesine Dair Karara ,uygun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği,değişiklik konusu projelere ait ödenekleri ilgili kuruluşların bütçeleri arasında aktarmaya,

 

f) Yukarıda (d) bendinde belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir programa ait bir hizmetin diğer bir program tarafından yürütülmesi halinde ödeneği ilgili program, altprogramı, faaliyet veya projeler arasında karşılıklı olarak aktarmaya,

 

g) Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yüksek okulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksekokullara bağlandığı üniversite bütçelerine aktarmaya,

 

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesinhesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe işlemlerini ve düzenlemeleri yapmaya, Yetkilidir.

 

Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin (102-03-1-002-400) tertibinde yer alan ödenekten 50,trilyon lira münhasırân askeri amaçlı AR-GE harcamalarında kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığının görüşü ile Başbakanlık bütçesinin (101-02-1-001-300) tertibine aktarılabilir. Bu amaçla yapılacak harcamaların başka tertibe gider yazılmasının gerekmesi halinde Başbakanın uygun görüşü üzerine mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Malî yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan daire veya idare görevlidir

 

Genel ve katma bütçeli kuruluşların kamulaştırma ve bina satın alımları ile ilgili tertiplerine aktarma yapılmaz, Ancak; liman; hava meydanı, demiryolu, tünel ve köprü projeleri nedeniyle yapılacak kamulaştırmalar ile üniversitelerin eğitim-öğretim projeleri için kuruluş bütçesinde tefrik edilmiş olan toplam kamulaştırma ödeneklerinin % 50'sine, diğer kamulaştırma ve satın alınanlar için de % 25'ine kadar olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden karşılanabilir:

 

İdarelerin kamulaştırma ve bina satın almak amacıyla bütçelerinde yer alan ödenekler kamu iktisadî teşebbüslerinden gayrımenkul satın alınmasında kullanılamaz. Ancak bu hüküm doğrudan eğitim ve öğretime tahsis edilmesi şartıyla üniversiteler bakımından uygulanmaz .

 

MADDE 18 - İL ÖZEL İDARELERİNE AKTARILACAK YATIRIM VE İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ

a) Genel ve katma bütçe kuruluşlarca yürütülen hizmetlerin il özel idarelerince yerine getirilmesi halinde, bu işlerle ilgili kuruluş bütçelerinde yer alan yatırım ve işçilik ödeneklerinin, il özel idarelerine ödenmek üzere bu kuruluş bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak mahallî idarelere yapılacak ödemeler tertibine aktarmaya kuruluşların teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

 

b) Genel ve katma bütçeli kuruluşların bütçelerinde yer alan işçilik ödeneklerinden yıl sonu itibariyle tasarruf yapılması halinde, tasarruf edilen miktar, kuruluşun devam etmekte olan projelerinde kullanılmak üzere yatırım tertiplerine aktarmaya ilgili kuruluşun talebi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Bu takdirde, ödenek aktarılan projeler ilgili kuruluşlarca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirilerek revize işlemi yaptırılır.

 

MADDE 19 - GEÇEN YILLAR BORÇLARI

 

Mali yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 93 üncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler aşağıdaki ilkelere göre yapılır.

a) Yılları bütçelerinin (I) ödenek türü itibariyle, "100-Personel Giderleri"ne ait harcama kalemlerinden doğan borçlar, "Personel Giderleri Geçen Yıllar Borçları" faaliyetinden ödenir.

 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışındaki harcama kalemlerinden doğan borçlar, borcun doğduğu tertibin ödenek türü dikkate alınarak;

 

1. Diğer cari giderlerden doğan borçlar, "Diğer Cari Giderler Geçen Yıllar Borçlan",

2. Yatırım hizmetlerinden doğan borçlar, "Yatırım Giderleri Geçen Yıllar Borçları",

 

3. Transfer tertipleri ile ilgili olarak doğan borçlar, "Transfer Giderleri Geçen Yıllar Borçlan",Faaliyetlerinden ödenir. Bu faaliyetlerdeki ödeneklerin yetmemesi halinde (100-Personel giderleri dışında kalan) aynı veya diğer hizmet tertiplerindeki ödeneklerden bu faaliyetlere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 20 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

1 ) 2983 sayılı Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler ile Devlet iç borçlanma tahvilleri ve hazine bonoları,

 

a) Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmâsında teminat olarak,

b) Hazinece satılacak millî emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ödeme vasıtası olarak kabul edilir. Tahvil ve bonolar nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.

 

2) Özel Finans Kurumlarının Kurulması, Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usullere Dair 83/7506 sayılı Karar hükümlerine göre faaliyette bulunan özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmasında teminat olarak kabiıl edilir. Ancak, bu teminat mektuplarının Maliye Bakanlığınca belirlenen kapsam ve şekle uygun olmaları Zorunludur.

 

MADDE 21 - SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU

a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef Planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için malî yılı içinde yapılacak harcamalar, 7.11.1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kaynaklan; bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer aynî ve nakdî imkânlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar dairesinde karşılanır

 

b) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerinde mevcut ödeneklerden yukarıdaki fıkra gereğince tespit edilecek miktarların Savunma Sanayi Destekleme Fonuna ödemeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir.

 

c) Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paralan bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir

 

MADDE 22 - TRANSFERİ MÜMKÜN OLMAYAN KONSOLOSLUK GELİRLERİ

 

Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve I996 yılı sonu itibariyle kullanılmayan miktarlar, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yıl içinde kullanılmayan miktarı gelecek yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Yapılacak harcamaların esas ve usulleri Dışişleri Bakanı ile Maliye Bakanınca müştereken tespit edilir.

 

MADDE 23 - YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI

Maliye Bakanı;

 

a) Millî Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yâbancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları,

 

c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları,

 

Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek Kaydedilen miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye yetkilidir.

 

MADDE 24 - BAĞIŞ, HİBE VE YARDIMLAR

 

a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak malî yıl içinde elde edilecek imkânların Türk lirası karşılıklarını gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

 

b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her Çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak harcama kalemlerine ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

c) 1997 Malî yılı içerisinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) cetvelinde bu adlarda açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 25 - EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖDENEKLERİ

 

Genel bütçe dışındaki kamu kuruluşlarının bütçelerine, genel bütçeye dahil dairelerce yönetilen her derecedeki yatılı okullarda veya yurt dışında kendi hesaplarına okutturacâkları öğrenciler için konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarlarını, bu Kanunun (B)'işaretli cetveline gelir ve bu öğrencilerin her çeşit giderleri karşılamak üzere. (A) işaretli cetvelinde ilgili kurumun bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya veya ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 26 - ÖZEL ÖDENEK VE GELİRLERİN İPTALİ

 

Bağışlara ilişkin özel ödenek ve özel gelirlerle diğer özel ödenek ve özel gelirlerden;

 

a) Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları,

 

b) (a) fıkrasında yazılı olanlar dışında kalıp da (300 000 000) lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları,İptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 27 - KURUMLARIN HÂSILATINDAN PAY

 

Aylık Gayri Safi hâsılat tahakkukunu (Katma Değer Vergisi ve Ek Vergi hariç) kapsamak kaydıyla,

 

- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin hisselerinin satışından elde edilecek gelir payına mahsup edilmek üzere mal ve hizmet satışları gayri safi hâsılatının %10'u,

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen hidroelektrik santralleri ile bunlarla bağlantılı tesislerin, Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketine (TEAŞ) devrine ilişkin gerekli yasal düzenleme yapılıncâya kadar kullanım ve işletme bedellerine karşılık olmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) mal ve hizmet satışları (Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ve TRT payı dahil) gayri safî hâsılatının % 8'i, - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayri safi hâsılatının % 20'si,

-Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Tekel) mal ve hizmet satışları aylık gayri safî hâsılatının % 10'u,

- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün (DMO) mal ve hizmet satışları ürün nevileri itibariyle gayri safi hâsılatının % 10'una kadarı, En geç takip eden ayın 20'sine kadar Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır.

 

 

MADDE 28 - FONLARIN ÖDENEK VE GELİRLERİ

 

1. Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılır. Bütçe kapsamına alınan fonlar bu Kanuna ekli (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bunların gelirleri, yapılan kesintilerden soııra kalan tutarlar üzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Bu fonlar hizmetlerini bütçenin (A) cetveline konulan ödeneklerle yerine getirirler. Kapsam dışında bırakılan fonların gelirlerinden Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile belirlenecek oran ve miktarlarda kesinti yapılarak genel bütçeye gelir kaydedilebilir. Fonlar, hizmet ve harcamalarını kendi mevzuatlarında yer alan esas ve usullere göre yaparlar:

2. a) Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı üzerine, kuruluş bütçelerindeki fon ödeneklerini diğer kuruluş bütçelerinin fonlara ilişkin tertiplerine,

 

b) İlgili Bakanın tekli ı üzerine, Fonlar tarafından yürütülmek amacıyla kuruluş bütçesinin diğer tertiplerinde yer alan ödenekleri, "77-Fonlara Ait Hizmetler" alt programına, Aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

3. a) Fonların borçlanma yoluyla elde ettikleri kaynaklan gerektiğinde bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, karşılığında (A) işaretli cetveline ödenek kaydetmeye,

b) Fonlar tarafından hizmetin başka bir kuruluşa gördürülmesi halinde hizmetin karşılığı olan miktarı doğrudan hizmeti yapacak olan kuruluş bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye,Maliye Bakanı yetkilidir.

 

4. a) Başbakanlık onayı çerçevesinde fonların gider hesaplarından yapılacak aktarmalar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.

b) Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatlarına göre yapılan kesinti ile fonlar arası aktarmalardan sonra kalan tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabına aktarılır.

 

İKİNCİ KISIM

 

HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

DEVLET BORÇLARI

 

MADDE 29 - DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ

 

a) Devlet borçlarının yönetimi 9.12.1994 tarih ve 4059 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığınca yürütülür. b) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, malî yıl,içerisinde ödenecek iç ve dış borç anaparaları ile iç ve dış borçlanma tutarları bütçe dışında özel hesaplarda izletmeye, malî yıl zarfında iç ve dış borç anapara geri ödemelerini bütçe ile ilgilendirmeksizin yapmaya yetkilidir.

 

Bu hüküm Dış Krediler Kur Farkı Fonu uygulamasından doğan ve fon tarafından karşılanamayan tutarlar ile garantili borçlardan doğan geri ödemelerin tamamı için de uygulanır.

c) Devlet iç ve dış borç faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır.

d) Katma bütçeli idarelerin dış borçlan Hazine Müsteşarlığınca bu madde esaslarına göre ödenir.

e) Devlet borçlarının uygulama sonuçlan Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu BakanlıkLa hazırlanarak ilgili yıl kesinhesap cetveli ile birlikte Hazine Genel Hesabına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

f) Devlet borçlarının yönetimi ve muhasebesi ile ilgili esas ve usuller Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından birlikte düzenlenir.

 

MADDE 30 - İÇ BORÇLANMA

 

a) Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan bu Kanunun 1 inci maddesindeki ödenekler toplamının 1/3 üne kadarı 1 yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanma akdine yetkilidir. Aksine bir hüküm bulundurduğu sürece bu Kanunun ilgili maddeleri uyarınca ihraç edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Tahvilleri bu limit kapsamında değerlendirilir.

 

b) Çıkarılacak Devlet tahvillerinin çeşitleri ile bunların faiz oranı, ihraç fiyatı, ödeme süresi, basım ve satış yöntemleri ile ödemelerine ilişkin her türlü esaslar ve bunlara müteallik diğer şartları belirtemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Bu tahvillerin basım giderleri ve satışa katılacak bankalara ödenecek komisyon ve banka muameleleri vergileri ile satışa katılan bankaların satış işlemleri dolayısı ile yapacakları her türlü gider, vergi, resim ve harçların Hazinece bankalara geri ödenmesinde ve tahvillerin basımında uygulanacak şekil ve esaslar Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaksızın akdedilecek mali servis anlaşması ile tespit edilir. Cari yıl içinde çıkarılacak veya daha önceki yıllarda çıkarılmış tahviller, işlemiş faizleri ödenmek suretiyle erken itfaya tabi tutulabilir veya piyasa koşullarından geri alınabilir. Çıkarılacak tahvillerin faiz ve anapara ödemeleri ile yukarıda sözü geçen mali servis anlaşmasında yer alacak ödemeler ve bunların dışında kalan diğer konsolide devlet borçları ile ilgili gider ve işlemler her türlü vergi (Gelir ve Kurumlar Vergisi hariç), resim ve harçtan müstesnadır. Bu fıkralardaki hükümler hazine bonoları ile daha önceki yıllarda ihraç olunan devlet tahvili, hazine bonoları ve konsolide devlet borçlan ile ilgili işlemlerde de geçerlidir. 1997 yılında çıkarılacak tahvil ve bonoların vergi istisnalarını kaldırmaya veya uygulanacak oranları, yürürlükteki oranlar içinde kalmak üzere tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

c) Devlet iç borçlanma senetlerinin dövize endeksli olarak ihracı halinde, anaparadaki kur artışları her faiz ödeme tarihi itibariyle yeniden hesaplanıp, anapara değerine ilave edilerek iç borç kaydı yapılır.

 

d) Konsolide Bütçenin finansmanı amacıyla nakit karşılığı ihraç edilecek Devlet İç Borçlanma Senetleri hariç, tüm Devlet İç Borçlanma Senetleri geçmiş valörlü olarak ihraç edilemez. Daha önce ihraç edilmiş Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinin faiz oranları ükseltilemez.

MADDE 31 - 2974, 3836 VE 1211 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

a) 2974 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun ile 3836 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması sonucu Hazinece üstlenilerek tahkim olunan borçlar için 1997 yılında yapılacak faiz ve anapara ödemelerinin gerektirdiği tutarda alacaklı kuruluşlara özel tertip Devlet İç Borçlanma tahvili vermeye,

 

b) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğince yeniden değerleme farkından doğan borçlar karşılığında geçmiş yıllarda verilen Devlet İç Borçlanma senetleri ile bunların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca açık piyasa işlemlerinde kullanılması sonucu senetlerin orijinal faizleri ile piyasa faizleri arasında oluşan menkul kıymet zararları karşılığında bankaya verilmiş olan Devlet İç Borçlanma senetlerinin 1997 yılında yapılacak faiz ödemelerinin gerektiği tutarda özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi vermeye,

 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 21.4.1994 tarih ve 3985 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi uyarınca Kısa Vadeli Avans hesabında biriken tutarların tasfiyesi amacıyla ihraç edilmiş olan Devlet İç Borçlanma Tahvillerinin 1997 yılında yapılacak faiz ödemelerinin gerektiği tutarda Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi vermeye,

 

d) Yukarıda sözü edilen faiz ödemelerini "Bütçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabından yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen artıklarını ertesi yıla devretmeye veya bütçe ile ilgilendirmeksizin özel hesaplarda izlemeye,Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

e) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 61 inci maddesi gereğince yeniden değerleme farklarından doğan ve doğacak borçların 1997 yılında yapılacak ödemeleri için özel tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmeye ve bu tahvillerin vade, faiz ve sair şartlarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi ile Başbakan, Yetkilidir.

 

Dış Borçlanma

 

MADDE 32 –

 

a) Yabancı ülke, banka ve kurumlarla veya uluslararası kuruluşlarla yapılmış ve yapılacak anlaşmalara göre proje kredisi olarak malî yıl içinde elde edilen imkânların;

 

1. Türk Lirası karşılıkları, dış borç kayıtlan yapılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından,

2. Malzeme ve hizmet bedelleri, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile birlikte ilgili kuruluşlar tarafından,Maliye Bakanlığına bildirilir.

Söz konusu miktarları gerektiğinde ilgili kuruluşlara ait bütçelerde açılacak özel tertiplere;

 

l. Ödenek kaydederek,

 

2. Mevcut ödeneklerden aktarma yaparak, Bütçeleştirmeye, bunlardan yılı içinde harcanmayan miktarları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Daha önceki yıllarda benzer şekilde sağlanan imkânların Türk Lirası karşılıkları ile mal ve hizmet bedelleri için de yukarıdaki esaslara göre işlem yapılır.

 

b) Dış borçlanma imkânları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tâsarıları, Maliye Bakanlığınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez ve ilgili miktarları dış borç kayıtları yapılamaz. Maliye Bakanlığı gerektiğinde dış borçlanma ile ilgili bütçeleştirme işlemleri yapılmadan önce (ilgili miktarları ödenek, gider borç kayıtları daha sonra yapılmak üzere) taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısını vize etmeye yetkilidir.

c) Dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarının yürürlüğe girmesini sağlayacak kanun düzenlemelerin tamamlanmasına kadar kredi anlaşmaları gereği peşin ödenmesi gereken komisyon, ücret, garanti ücreti ve benzeri giderler ile gerektiğinde faiz ödemelerini de "ilçeden Mahsup Edilecek Ödemeler Hesabı"ndan yaptırmaya, hesabın yılı içinde mahsup edilemeyen araklarını ertesi malî yıla devretmeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

d)Konsolide dış devlet borçlarıyla ilgili kredi anlaşmalarında öngörülen bütün ödeme ve işlemler (dış proje kredileri çerçevesinde yapılacak ödemeler dahil) 1997 yılında her türlü vergi,resim ve harçtan müstesnadır.

 

e)Finansmanı Avrupa Birliği, yabancı devlet veya uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmalara göre sağlanarak gerçekleştirilecek olan işler, antlaşma hükümlerinde özel ihale ve satınalma usullerinin öngörülmesi halinde, özel kanun, kararname veya antlaşma hükümlerin göre yürütülür.

 

MADDE 33 - DIŞ BORÇLARIN İKRAZ, DEVİR VE GARANTİ EDİLMESİ

a) Yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar, yabancı bankalar ve yabancı ülkelerde yerleşik diğer finans kurumlarından her türlü amaçla ve uluslararası sermaye piyasâsındâ kullanılan finansman araçları ile yapılacak borçlanmalarla ilgili temas ve müzakereleri yürütmeye ve bu borçlanmalarla ilgili işlemleri sonuçlandırmaya,

 

b)Yukarıdaki (a) fıkrasına göre sağlanan finansman imkânlarını,ekonominin çeşitti sektörlerinde gelişmeyi sağlamak amacıyla ve anlaşmalar hükümleri uyarınca kamu ve özel sektör kuruluşlarına ikraz; devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye,

c) Yukarıda belirtilen imkânların doğrudan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya Türkiye'de yerleşik kurumlar ile Türk Bankaları tarafından sağlanması halinde, bu kredileri kısmen veya tamamen devralmaya, devranılan bu kredileri kısmen veya tamamen kamu kurumlarına ikraz, devir veya kullandırmaya ve bu kredilerden yapılması gereken geri ödemeleri aynı kuruluşlar için hesaben ikraz veya krediye dönüştürmeye, Türkiye'de yerleşik bankaların döviz varlıkları üzerinden borçlanmaya,

 

d) Yabancı ülkelerin kredi kuruluşları, uluslararası kurumlar veya yabancı ülkelerde yerleşik banka ve kurumlar ile bu finansman işlemlerine katılan Türk Bankaları tarafından kamu kurumlarına (özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayelerinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olanlar dahil) ve yatırım bankalarına verilecek kredileri, borçlanacak kuruluşun Hazine garantili mevcut dış borçlarını geri ödeme performansı ve borç ödeme kabiliyeti ile sınırlı kalmak kaydıyla ve anlaşmalardaki şartlarıyla garanti etmeye,

e) Ulusal banka ve kamu kuruluşlarınca yabancı ülkelere açılacak kredilerin geri ödenmesini garanti etmeye, yabancı ülkelerde doğrudan teminat mektubu vermeye, yetkili ulusal bankalar lehine garanti vermeye,

 

f) Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müsteşarlığı tarafından yabancı ülkeler resmî kuruluşları veya uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredilerin teknik yardım ve eğitim amaçları kapsamındaki bölümlerini anlaşma hükümlerine istinaden gerektiğinde özel ve özerk bütçeli kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu sayılan kurumlara karşılıksız olarak kullandırmaya,

g) Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu tarafından Bosna-Hersek'de finanse edilecek projeler için bu fona üye diğer ülkelerle birlikte sağlanacak ortak bir garanti çerçevesinde garanti verilmesine,

 

h) Avrupa Birliği,yabancı ülkeler ve bu ülkelerin banka ve kredi kuruluşları ve uluslararası malî kuruluşlardân ülkemizde faaliyet gösteren Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına risk sermayesi şeklinde köprü krediler. (subordinated loans) koşullu krediler (conditional loans) sağlamaya veya yukarıda belirtilen yabancı ülke ve kuruluşları adı geçen Yatırım Ortaklıklarına doğrudan veya aracı malî kuruluşlar vasıtasıyla risk sermayesi şeklinde katkı sağlamaya yönelik anlaşmalar yapmaya, sağlanan bu imkânların devredilmesine, kullandırılma sına ve geri ödenmesine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

i) Daha önceki yıllardâ yapılan işlemler içinde bu esaslar geçerlidir.

 

j) Yap-işlet modeline göre gerekleştirilecek projeler çerçevesinde, ilgili kamu kuruluşunun bu projeleri gerçekleştirecek yerli ve/veya yabancı sermaye şirketlerinden almayı taahhüt ettiği enerji bedellerine münhasır olarak ilgili satış sözleşmesi hükümleri çerçevesinde ödeme garantisi vermeye ve bu garantinin koşullarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

MADDE 34 - 244 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA BORÇLANMA

 

a) Yıllık programlarla belirlenen dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 31.5.1963 tarih ve 244'sayılı Kanunun kapsamı dışında kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya ve projelerin yapılabilirlik çalışmalarının dış finânsman ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılacak şartlarla (10 000 000) ABD Dolarına kadar olan borçlanmaların yapılmasına Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.
b) Bu gibi anlaşmalar ve savunma borçlanmalarına ilişkin kredi anlaşmaları bütçe kanunları hükümlerine dayanılarak yapılmış olup, Bakanlar Kurulunca uygun görülen diğer kredi anlaşmaları gibi Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer. Bu kararnameler 31.5.1963 tarih ve 244 sayılı Kanun ve 23.5,1928 tarih ve 1322 sayılı Kanun Hükümlerine tabi değildir.

c) Türkiye Cumhuriyetinin bu madde ile "Dış Borçların İkraz, Devir ve Garanti Edilmesi" başlığını taşıyan maddeleri ve bu madde hükümlerine dayanarak, sırasıyla borçlu veya garantör sıfatı ile taraf olduğu kredi anlaşmalarından doğan borçlarının dünya sermaye piyasalarında mevcut muhtelif finansman araçları vasıtasıyla yönetimi amacıyla anlaşma yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı yetkilidir Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer

 

d) Daha önceki bütçe yıllarında aktedilmiş benzeri anlaşmalar hakkında da bu hüküm uygulanır.

 

MADDE 35 - BORÇ VERME VE HİBE ANLAŞMALARI

 

a) Avrupa Birliği, yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülke kredi kuruluşlarından sağlanacak hibelerle ilgili temas, müzakere ve anlaşmaları yapmaya ve bu yolla sağlanan finansman imkânlarını kamu ve özel sektör kuruluşlarına kullandırmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu anlaşmalar imzalandıkları tarihte yürürlüğe girer.

 

b) Yabancı ülke ve kuruluşlara borç, veya hibe şeklinde finansman sağlamak amacıyla anlaşmalar yapmaya ve anlaşmaların esas ve şartlarını belirlemeye verilen borçların ertelenmesine ve yeniden yapılandırılması işlemlerini yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Yabancı ülke ve kuruluşlara verilecek olan borç ve hibeler Hazine Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır. Söz konusu anlaşmalar Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe girer.

 

c) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından yabancı ülkelere ve bu ülkelerdeki kuruluşlara açılacak iki yıl veya daha uzun vadeli mal ve/veya hizmet satış sözleşmeleri veya bu tür sözleşmelerle eş değer finansal kiralama işlemleri ile ilgili Resmî Destekli ihracat kredilerinin ve finansal hükümlerini düzenlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yürütür.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

HAZİNE İŞLEMLERİ

 

MADDE 36 - HAZİNE BONOLARI VE AVANS İŞLEMLERİ

Genel bütçe ödemelerini zamanında yapabilmek ve ödemelerin tahsilatın göstereceği mevsimlik dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, uygulanmakta olan para politikasını yönlendirmek amaçları ile malî yıl içinde gerçek ve tüzel kişilere, genel bütçeden Hazine yardımı yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunla kurulmuş fonlara en çok bir yıl vadeli Hazine bonoları satmaya; gerektiğinde bu bonoları satın almaya, satılacak Hazine bonolarının çeşitlerini, miktarını satış usul ve esasları ile şartlarını tespite, 14/1/1970 tarih ve 1211 sayılı Kanunun 50 nci maddesi esaslarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından kısa vadeli avans almaya Hâzine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Hazine bonolarının faizleri ve genel giderleri bu amaçla bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE 37 - ÇEŞİTLİ SAYMANLIKLARDAKİ DEĞERLERİN HAZİNEYE GEÇİŞİ

Maliye Bakanı, bütün saymanlıkların çeşitli nedenlerle hazine Hesapları dışında kalan mal varlıkları ve emanetler de
dahil olmak üzere her çeşit paralarını Hazine hesaplarına kaydettirmeye, bu hesaplara tasarruf etmeye bu amaçla gerekli önlemleri almaya Yetkilidir.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun tanımladığı bir saymanın yönetim ve sorumluluğunda olmayan kamu fonları hakkında da bu hüküm uygulanır

 

MADDE 38 - GERİ VERİLECEK PARALAR

 

27.6.1963 tarih ve 261 sayılı Kanun uyarıca, geri verilecek paraların kesin olârak veya avans suretiyle ödenmesinin şekil ve usulleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıkla Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

 

Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayân tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri alınır

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİ

 

MADDE 39 - KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN KÂRLARI

1. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşların, 1996 yılı kârlarından Hazineye isabet eden tutarları;

 

a) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen kısıtlamalara tabi olmaksızın,Hazine Müsteşarlığına bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,

b) Kuruluşların ödenmemiş sermayelerine veya tahakkuk etmiş görev zararları alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

 

2. Birinci fıkra kapsamına giren kuruluşların 1995 ve önceki yıllara ait kâr paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilgilendirmeksizin kuruluşların görev zararları alacakları veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 40 - KAMU ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİNDE SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

l: Kamu ortaklıkları ve iştiraklerinin yeniden düzenlenmesi tedbirlerini uygulamak, sermaye artırımlarına,katılma, kâmu iktisâdî teşebbüslerinin yatırım ve finansman programlarının gereklerini yerine getirmek ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini uygulamak amacıyla
,;

 

a) Hazinece her türlü sermaye artırımlarına katılınması ve her türlü sermaye paylarının satın alınmasına,

b) Hazinenin ve kamu iktisadî,teşebbüslerinin sermaye paylarını diğer kamu iktisadî teşebbüslerine, kamu ortaklığı idaresine veya katma bütçeli idarelere devretmeye veya onlar tarafından devraldırmaya ,

 

c) Kamu iktisadî teşebbüslerine bağlı ortaklıkların Hazineye veya çeşitli fonlara olan borçlarını yıllık yatırım ve finansman programlarına uygun olarak Hazineden olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine, mahsup etmeye veya teşebbüslerin borçlarının ödenme zamanı ve şartlarını belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

d) Bu işlemlerin gerektirdiği tutarları, Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine, mahiyetine göre, bütçede açılacak özel,tertiplere gelir ve,ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı Yetkilidir.

2. a) Kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1996 yılı sonu itibariyle;

aa) Hazineye, fonlara, Sosyal-Sigortalar Kurumuna olan vadesi geçmiş borçlarını, hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş, sermayelerine mahsup etmeye,

ab) Türkiye İhracat Kredi Bankasına olan kredi borçlarının ödeme zaman ve şartlarını tespite,gerektiğinde ödenmemiş sermayelerine mahsuben bu borçlarla, Bankanın Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçlarının Hazine tarafından devralınarak mahsup ve tasfiyesini sağlamaya, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan,

b) Bu işlemleri, Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine, gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı, Yetkilidir.

3) İkinci fıkra uygulaması Çerçevesinde işleme tabi tutulan kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine devirli dış kredilerinin Türk Lirası karşılıkları ve bu fıkraya göre devralınabilecek borçların miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla Hazine tarafından Özel Tertip Devlet Tahvilleri ihraç edilebilir. Bu tahvillerin, vade, faiz ve sair şartlan Hazine Müsteşarlığına bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenir.

 

MADDE 41 - HAZİNE KEFALETİ

 

a) Kamu iktisadî teşebbüslerinin destekleme alımları ve diğer faaliyetleri ile ilgili finansman ihtiyaçları için yapacakları borçlanmalara Hazine kefaleti vermeye,

 

b) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin kredi, sigorta ve garanti faaliyetleri nedeni ile yüklendiği işlemlerden doğabilecek politik riskleri garanti etmeye ve bu risklerden doğabilecek zararları ödemeye,

 

c) Özelleştirme İdaresince, özelleştirme programı çerçevesinde yapılacak borçlanmalara Hazine garantisi vermeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KlSIM

 

KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

ÖZLÜK HAKLARI

 

MADDE 42 - KATSAYILAR, YURT DIŞI AYLIKLAR, ÜCRET, SÖZLEŞME ÜCRETİ, EK TAZMİNAT TAVANLARI

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çev rilmeside uygulanacak aylık katsayısı 1.1.1997-30.6.1997 döneminde (3.315), memuriyet aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı 11.1997-30.6.1997 döneminde (20:450), olarak uygulanır.

 

b),Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev alan Devlet Memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 27.4.1996 tarih ve 96/8129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre denir.

c)399-sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin sözleşme ücret tavanı 1.1.1997-30.6.1997 döneminde 126,.000 000) lira olarak uygulanır

 

d), İlgili Kanununda gerekli düzenleme yapılıncaya kadar 26.10.1990 gün ve 3671 sayılı Kanunun değişik geçici 2 nci maddesinde yer alan (14 000) rakamı 1997 malî yılında (24.000), aynı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası son tümcesindeki % 5 oranı % 7 olarak uygulanır. e) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.12.1993 tarih ve 3920 sayılı Kanunla değişik 28'inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı (20 000 000) lira olarak uygulanır: ' Ayın maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı da; 1.1.1997 - 30.06;1997 tarihleri arasındaki sürede erbaş ve erler için (12 500 000) lirayı; diğer personel için (22. 750 000) lirayı, 1.7.1997 tarihinden itibaren ise erbaş ve erler için ( 15 000 000) lirayı, diğer personel için (28 000 000) lirayı geçemez. f) İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek asgarî ve azamî sınırlar dahilinde belediye başkananlarının âylık ödemeleri, belediye meclislerince kararlaştırılır.

 

MADDE 43 - İKRAMİYE ÖDEMELERİ

 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile ek ve değişikliklerine göre verilen ve aynı Kanunla belirtilen oran ve tutarlar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiyenin ödenmesine devam olunur. Anılan Kanunun 26.7.1983 tarih ve 2867 Sa- yılı. Kanunla değişik 60 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrasında bütçe kanunu ile belirleneceği ifa- de edilen ikramiye katsayısı olarak 1997 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır.

 

Tayın Bedeli

 

MADDE 44. –

 

Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında 22.6.1978 ta- ı ve 2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek aylık tayın bedeli, günlük er istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak hesaplanır. Ancak bu şekilde ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı (1000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

İSTİHDAM ESASLARI

 

MADDE 45 - KADROLARIN KULLANIMI

 

a)(Anayasa mahkemesinin E.1997/44, K.1998/16, T. 13.05 1998 sayılı kararı ile "a bendi birinci fıkrasının "Yükseköğretim Kurumları'nda öğretim üyeleri dışında kalan öğretim elemanları kadrolarına yapılacak açıktan atamalar" yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline" karar verilmiştir.) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulan fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kuruluşlarına, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlara tah sis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre açıktan vekil atanması Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Açıktan atama izni, personel ödeneğinin yeterli olması şartıyla verilebilir. Ancak, hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten sayılan görevlerde olanlar, yükseköğretim kurumlan öğretim üyeleri, 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai memuriyetlere atanacak olanlar için izin aranmaz.

 

İzne tabi olsun veya olmasın, yukarıdaki fıkraya göre her ay içinde yapılan atamaların unvan, hizmet sınıfı ve dereceler itibariyle sayıları ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı na bildirilir.

b) Yukarıda sayılan kurumların boş sürekli işçi kadrolarından Maliye Bakanınca uygun görülenler Başbakanın izniyle iptal edilir.

 

c) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31.12.1996 tarihi itibariyle boş olanlar:ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanıl- ması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.

 

d) Genel ve katma bütçeli idarelerin döner sermaye ve fon saymanı kadroları ile memur kadrolarından Maliye Bakanlığınca uygun görülenler bu Bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir.

e) Vakıflar Genel Müdürlüğünün sayman ve saymanlıklârda görevli her unvandaki memur kadrolarından, Maliye Bakanlığınca uygun görülenler kurulacak Bütçe Dairesi Başkanlığı (saymanlık yetkilerini haiz) ile saymanlık müdürlüklerine tahsis edilmek üzere bu bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir.

 

MADDE 46 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL

 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeli kuruluşlar belediyeler, il özel idareleri, kanunla kurulan fonlar. sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Birinci fıkrada sayılan kuruluşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini belirten cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 1997 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığınca vize ettirmek zorundadırlar. Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 1997 yılı Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek ve her ay bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri ertesi ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorundadırlar.

 

Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak sonradan görevlendirilecek yeni sözleşmeli personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için de kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek ek cetvellerin ve farklı hükümler kapsaması halinde tip sözleşme

örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ıncı maddesi,özel kanunları uyarınca 1996 malî yılında sözleşme ile çalıştırılanlardan 1997 mali yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak-Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanuni işlemleri tamamlanıncaya kadar 1996 malî yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre yeni sözleşmeleri esas alınarak gerekli düzeltmeler daha sonra yapılmak üzere, Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir.

 

MADDE 47 - İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ VE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARI

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler sürekli işçileri ile 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (55) ve (66) alt da yer alan 100-Personel giderleri harcama kalemindeki ödenekleri aşmayacak sayıda ve süre ile istihdam edebilirler. Sürekli ve geçici işçilere bütçede tertiplenen ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma yaptırılamaz. Belirtilen alt programlara hiç bir şekilde ödenek ödenek yapılamaz ve bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti ödemez Ancak, toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler ile ihbar ve kıdem tazminatları ödemeleri nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesindeki yedek ödenek tertiplerinden karşılanabilir.

 

Kurumlar, bütçelerinin (66) alt programına tertip edilen ödenek ile sınırlı olmak üzere yıl içinde aylar itibariyle çalıştıracakları geçici işçilerin sayılarını, bunların çalıştırılacakları birime göre dağılımını (merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek zorundadır. Yıl içinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule vizeye tabidir. Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam edilemez ve ödeme yapılâmaz. Memurlar eliyle görülmesi gereken işlerde istihdam edilmek amacıyla işçi alınamaz

Yukârıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile ödenek üstü harcama yapan saymanlar sorumludur.

 

b) Genel ve katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan fonlar ve hizmetlerini genel veya katma bütçelerin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kuruluşlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 1.1.1997 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1997 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize ettirilir.

 

c) (a) ve (b) fıkrası kapsamındaki kurum, kuruluş ve fonların kanunla; uluslararası antlâşmalarla veya 1997 yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimleri için yapılacak yeni vizeler dışında, 1996 malî yılında vize edilmiş miktarları aşacak şekilde vize yapılamaz. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

d) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 1.1.1997 tarihinden itibaren 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31.1.1997 tarihine kadar Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

 

e) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir: Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 48 - PETROLDEN DEVLET HAKKI VE PETROL KANUNU GEREĞİNCE ÖDENECEK KUR FARKLARI

 

a) 5.4.1973 tarih ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, Bütçenin (B) işaretli cetvelindeki "Petrolden Devlet Hakkı'' tertibine gelir kaydolunur.

b) 6326 sayılı Petrol Kanununun 116/3 üncü maddesi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları Bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır.

 

MADDE 49 - KİŞİ BORÇLARI

 

Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca silinmesi Malî Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından; tutarı (500 000 000) liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır . 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen Ek Madde 7 uyarınca, mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Malî Danışma Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Bu karar çerçevesinde terkin edilen mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinden (500 000 000) lirayı aşanların terkin listesi bütçe uygulama sonuçlan ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir.

 

1969 ve 1988 yıllan arasında yurt dışından yapılacak alımlar için 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesine dayanılarak açılan kredilerden ve mülga 1601 sayılı Kanuna göre verilen ateşe avanslarından mahsubu yapılmamış olanlar ilgilileri adına kişi borçlan hesabına alınarak mahsubu yapılır.

 

Kişi borçlan hesabına alınan tutarlardan tahsiline imkân bulunmadığı ilgili Bakanlıkça bildirilenlerin miktarına bakılmaksızın 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi çerçevesinde Malî Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle terkin edilmesine Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 50 - DEVLET HESAPLARINDA YER VERİLMEYECEK VE TERKİN EDİLECEK TUTARLAR

 

Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin, tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla (1 000) liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

 

Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıklar gidermeye vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesaplan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir.

 

MADDE 51 - SU VE DOĞALGAZ TARİFE BEDELLERİ

 

Genel ve katma bütçeli dairelerin kullandıkları su (atık su dahil) ve doğalgaz için mahallî idareler tarafından belirlenecek tarife bedelleri, konutlar için uygulanacak tarife bedellerinin % 30 fazlasını aşamaz.

 

Okul ve hastanelerde kullanılan su ve doğalgaza konutlar için tespit edilmiş olan tarife bedelleri uygulanır.

 

MADDE 52 - ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

 

a) Genel bütçeli daireler ve katma bütçeli idareler ile kamu iktisadî teşebbüsleri, sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; uluslararası kuruluşlara üye olabilmek ve kanun,.kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara her yıl katılma paylarını ödeyebilmek için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanısıra ayrıca bağlı veya ilgili bulunulan Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin alacaklardır.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 53 - TAKİBİ İZİNE BAĞLI AMME ALACAKLARI

 

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 15 inci maddesi hükmü 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren ve Devlete ait olan amme alacakları hakkında uygulanmaz 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yapılacak takip işlemlerine izin vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu hüküm özelleştirilen kuruluşların başka kama kuruluşlarına devredilen borçları hakkında da uygulanır.

 

MADDE 54 - VATANI HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK BAĞLANANLAR İLE 1005 VE 2022 SAYILI KANUNLAR UYARINCA AYLIK BAĞLANMASI GÖSTERGE RAKAMLARI

 

a) Vatanî Hizmet Tertibinden bağlanmış aylıkların gösterge rakamları kendileri için (2000), dul eşleri için (1600), diğer yakınları için (1100),

 

b) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı 1997. yılında (350),

 

c) 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakam

 

1997. yılında (2000),

 

Olarak uygulanır.

 

MADDE 55 - KAMU KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misa- firhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz. Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 1997 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilemez.

 

Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgarî bedelleri belirlemeye ve- ya belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye, diğer gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

Yurt Dışı Eğitimi

 

MADDE 56. –

 

1997 Malî yılında ilgili mevzuatları gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca, yetiştirilmek maksadıyla lisansüstü (master, doktora) eğitimi için yurt dışına gönde- rilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlilerinin sayılan, kurum ve kuruluş bütçelerine bu amaç için konulan ödenek miktarını aşınmayacak şekilde tespit edilir.

MADDE 57 - GEÇİCİ HİZMET KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER

Kurumlar;

a
) Arızî nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, yıl içinde bir ayı aşmayan süreler- le hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri.

 

b) Kısmî zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,

c) 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri,

 

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi gereğince sayım, propaganda, anket ve benzeri işlerde çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri,

 

Bütçelerin (101-02-1-085) "Geçici Hizmet Karşılığı Yapılacak Ödemeler" faaliyetinde gösterilen 300 harcama kaleminden yaparlar. Bu faaliyete bütçelerin başka tertiplerinden ödenek aktarılamaz; ödenek üstü harcama yapılamaz.

 

Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur.

 

MADDE 58 - VAKIF VE DERNEKLERİN DENETİMİ

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına üstlendikleri görevleri yerine getirmede maddî katkı sağlayan vakıf ve demeklerin denetimi; mevcut mevzuatları çerçevesinde tabi oldukları denetimin yanı sıra bağlı veya ilgili kuı-um ve kuruluşlarca da yapılır. Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğünde bu vakıf ve dernekleri denetler, malî tablolarını ve bilançolarını inceler.

MADDE 59 - AMME ALACAĞINA KARŞILIK KABUL EDİLEBİLECEK GAYRİMENKULLER

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar
dahil 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzelkişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşlann, Devlete ait olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borçlarına karşılık olarak, mülkiyeti bu idarelere ait olan ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan gayrimenkullerinden Maliye Bakanlığınca ihtiyaç duyulanlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumun da uygun görüşü alınarak, bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilgilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın âlınabilir.

 

Bu idarelerin satın alınan gayri menkullerinin tapu işlemlerine esas olan ve yukarıda belirtilen şekilde belirlenen değeri miktarındaki Devlete ait olan ve 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına giren borçlan terkin edilir.

 

MADDE 60 - KİRA VE SATIŞ BEDELLERİ

 

a) İrtifak hakkı verilen özel iskelelerden alınan nispi kira bedelleri, bir yandan bütçeye özel gelir, bir yandan yarısı liman başkanlıkları hizmetlerini geliştirmek üzere; Denizcilik Müsteşarlığı bütçesine, yansı da millî emlak hizmetlerini geliştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydolunur. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilir.

 

b) Hazinece adalet hizmetleri ile Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri için tahsis edilen ' bina ve arsaların, tahsis amaçlarına uygun olarak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri veya yeni cezaevi yapımı nedeniyle kullanılmalarından vazgeçilmesi halinde; bunların satışına, satış bedellerinin, adalet hizmet binaları ile cezaevleri binalannın yapımı ve onarımlarında kullanılmak üzere, Adalet Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak kaydına Maliye Bakanı yetkilidir. Önceki yılda kullanılmayan ödenek cari yıl bütçesine devredilir.

MADDE 61 - İL ÖZEL İDARELERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

İllerin ulaşım, sanayi, tarım köy hizmetleri ve benzeri işlerinin mahallî düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idarelerinin programında olan projeler ile Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile yıl içinde yatırım programına dahil edilen projelerin bedelleri, münhasıran belirtilen projelerde valinin yetki ve sorumluluğunda kullanılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin (
930-02-3-301-900) tertibinden il özel idarelerine ödenir. Belirtilen projelerin yürütülmesi ile ilgili etüd, keşif ve kontrollük hizmetleri proje ile bağlantılı Bakanlık ve Genel Müdürlüğün il teşkilatlarınca yerine getirilir. İhale veya emanet suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi ise il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir

Bu şekilde yürütülen projeler için gerekli olan iş makineleri valinin talebi halinde ilgili yatırımcı kuruluşlarca sağlanır. Kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan iş makineleri için bu projelerde kullanıldıkları sürece hiçbir bedel ödenmez.

 

MADDE 62 - KISMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

 

a) (1) 9.6.1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 21.10.1960 tarih ve 107 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesinin (a) bendi;

 

(2) 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin (d) bendi,

 

(3) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonuna pay verilmesine ilişkin,

 

Hükümleri, 1997 malî yılında, bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelinin ilgili tertiplerine konulmuş ödenek tutarları düzeyinde uygulanır.

 

b) (1) Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü diş kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar için 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu,

 

(2),9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci bendi.

(3) 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 ininci maddesinin son fıkrası, ,

 

(4) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Kanunun I inci maddesinin 2 inci fıkrası ile aynı kanunun 3 üncü maddesi,

 

(5) Genel Bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak "İktisadî Transferler ve Yardımlar Hakkında" 8.6.1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun hükümleri,

 

(6) 22.9:1994 tarih ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi, 1997 Malî, Yılında uygulanmaz.

 

GEÇİCİ MADDE 1 –

 

(28.11.1997 gün ve 4308 sayılı Kanunun 3. maddesi ile eklenmiştir.) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü için 85 400, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 16 500 Adam/Ay miktarını aşmamak üzere ilave geçici işçi vizesi yapmaya; bu vize için gerekli geçici işçilik ödeneğini Maliye Bakanlığı bütçesinin (930-08-3-351-900) tertibindeki ödenekten kurum bütçelerinin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

 

MADDE 63 – YÜRÜRLÜK

 

Bu Kanun 1.1.1997 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 64 – YÜRÜTME

 

Bu Kanunun;

 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

 

b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

 

c) Sayıştay Bakanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Biıinci Başkanı,

 

d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

 

Yürütür.