K - CETVELİ

(Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile

Diğer Ücret Ödemelerini Gösterir Cetvel)

 

                                Ders Saati Ücreti                                                   

                        I - EK DERS ÜCRETİ

 

A) Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları  Öğretim  Elemanları ile Yabancı Uyruklu  Öğretim  Elemanlarının Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğine göre ek ders vermekle görevlendirilen;

 

1. Öğretim üyesi, öğretim görevlisi (öğretim görevlisi emniyet teşkilatı mensupları dahil)

 ve okutmanlara,                        2914 sayılı Yükseköğretim Personel

                                                Kanununa göre

 

                        2. Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere,                        Okutmanlara ödenen kadar

 

  B) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri  Personel  Kanununun  150 nci ve bu Kanuna 1323  sayılı  Kanunla  eklenen  ek 4 üncü  maddeleri  gereğince, fiilen ek ders görevi yapanlara ders saati başına ödenecek ek ders ücreti;

 

1. Harp Akademileri, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, sınıf okulları (Astsubay sınıf okulları hariç), özel ihtisas okulları,  NBC Okulu,  İstihbarat ve Dil  Okulu, yabancı dil okulları ve benzerleri ile harp okullarında ders görevi verilenlerden;

 

a)      Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlara, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel

              Kanununa göre

 

                        b) Öğretmenlere ve öğretmen olarak görevlendirilenlere,                        Okutmanlara ödenen kadar

 

                        2. Ortaöğrenim yapan askeri okullarda ve kurslarda ders görevi verilenlere,                         657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-

                                                                                                                                                                             nun 176 ncı maddesine göre

 

C) Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan “Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına  İlişkin  Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü” uyarınca görevlendirilen Milli  Eğitim  Bakanlığı personeline, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanununun 176 ncı  maddesi ile  2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar çerçevesinde ilgili  üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödemesi yapılır.

 

 

D) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi  hükümlerine göre çalışan sözleşmeli personelden, kuruma eleman yetiştirilmek üzere açılan mesleki okullarda ve kurumun hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre belirlenen miktarları aşmayacak şekilde teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından tespit edilecek miktarda ders ücreti ödenir.

 

E) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca, kendi üniversitelerinin aynı şehirdeki diğer birimlerinden veya aynı şehirdeki diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilebilecek öğretim elemanı bulunmaması halinde başka şehirlerdeki yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev yolluğu ve 2547 sayılı Kanunun anılan fıkrasındaki esaslara göre iki katı ek ders ücreti ödenir.

 

F) 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden; toplam 280 ders saatine mukabil olmak ve anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarın tespitinde, 18.8.2003 tarihli ve 2003/6060 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının  13 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen  yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen miktardan daha az  yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

 

Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler  ile  gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

 

2. Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar, Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek olarak kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla %70’i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir, kalan kısmı ise Üniversitenin  veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

 

 

 

3. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına;  unvanlarına, verdikleri dersin kredisi, saati ve yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre Üniversite veya Yüksek Teknoloji Ensitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir.

 

 Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına; Kurum bütçesi, döner sermaye, bilimsel araştırma projesi, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

 

4. Bu hükümlere göre işlem yapılabilmesi için; yaz okulu açılması, alınacak öğretim ücretleri ile ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları hakkında Yükseköğretim Kurulu’ndan uygun görüş alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşün birer örneği  Maliye Bakanlığına gönderilir.

 

5. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.

 

6. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

 

G) 1. 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun gereğince ikinci öğretim yapılmasına karar verilen yükseköğretim programlarında görev alan öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri ile personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin toplamı anılan Kanun kapsamında toplanan gelirlerin yüzde 70 ini aşamaz.

 

2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesine 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen (e) bendi hükmü uyarınca sınavsız geçme hakkı verilen meslek yüksekokullarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek eğitim-öğretim programlarındaki ders ve uygulamalarda bulunmak üzere 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilen öğretmenlere, uzman kişilere, emekli öğretim elemanlarına ve emekli öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak, 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanun ve buna ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili üniversiteler tarafından ek ders ücreti ödenir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin bu kapsamda fiilen verdikleri dersler, 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ ın 25 inci maddesinin (b) bendindeki sınırlamada dikkate alınmaz. Bu çerçevede 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre “öğretim görevlisi” olarak görevlendirilenlere  ödenecek ek ders ücreti haftada 10 saati geçemez.

 

 

H) İçişleri Bakanlığınca Kaymakam adaylarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında görevlendirilecek personele 6.6.1985 tarihli ve 3221 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen esas ve miktarlarda ek ders ücreti ödenir.

 

I) 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu uyarınca eğitim merkezlerinde ders vermekle görevlendirilen;

 

a) Yükseköğretim kurumları öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre,

 

b)       Diğerlerine okutmanlara ödenen kadar,

ek ders ücreti ödenir.

J) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “20” ibaresi “30” olarak uygulanır.

 

K) 1. Açıköğretim sınav hizmetlerinde görev alanlara günlük 3000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutarı geçmemek üzere Rektörün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ödeme, döner sermaye bütçesinden yapılabilir. Ancak, sınavın hazırlanması, değerlendirilmesi ve denetiminde görev alanlara yapılacak ödemelere esas alınacak gösterge rakamı aynı usulle iki katına kadar çıkartılabilir. Eğitim ve sınavlara ilişkin olarak mevzuat uyarınca yapılması gereken zorunlu giderler döner sermaye bütçesinden karşılanabilir.

 

2. “Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü” uyarınca yapılan eğitim programlarında, normal mesai günlerinde saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu tatillerinde ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ile bu proje kapsamında öğretim görevlisi olarak görevlendirilen öğretmenlere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 11 inci maddesi ve 2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar’ın 25 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen ders saatlerine ilişkin sınırlamalar dikkate alınmaksızın Üniversite döner sermayesinden, haftada en fazla 10 saate kadar, normal öğretimde ödenen ders ücretlerinin 4 katını geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenir.

 

L) 555 sayılı Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu uyarınca açılan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitimi Enstitülerinde görevli yönetici ve öğretmenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri dikkate alınmaksızın ders saati başına okutmanlara ödenen tutar kadar  ek ders ücreti ödenir.

 

 

 

 

II- KONFERANS ÜCRETİ

 

Her bir konferans için (10.000.000) lirayı aşmamak üzere;

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesine göre ve yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenen öğretim programı dışında,

 

b) 24.5.1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca harp akademilerinde ve diğer yüksek dereceli askeri okullarda (Harp Okulları, Sınıf Okulları, Özel İhtisas Okulları, İstihbarat ve Dil Okulu, NBC Okulu gibi),

 

c) Cezaevlerinde mahkum ve tutuklulara ders müfredatı dışındaki konularda Bakanlık Onayı ile,

konferans verenlere kurumlarınca belirlenecek tutarda konferans ücreti ödenir.

 

Hizmet içi eğitim ve kurslarda konferans ücreti ödenmez.

                       

                        III- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ                                 Azami Saat Ücreti (TL)    

 

                        A) Saat Başı Fazla Çalışma Ücreti;

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışma karşılığında yapılacak ödeme, (Özel Kanunlarındaki hükümler uyarınca bütçe kanunlarıyla belirlenmesi gereken fazla mesai ücretleri için bu sırada tespit edilen saat ücreti esas alınır.)

                                    650.000

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele, anılan  Kanunun 178 inci maddesinde yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında;

 

a) Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerinde çalışan personel ile makam şoförlerine ayda 90 saati,

 

b) Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak  kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile birlikte çalışan personele makam onayına istinaden ayda 90 saati,

 

c) Bakanlıkların ve katma bütçeli genel müdürlüklerin   merkez   teşkilatlarına  ait   kadrolarda   görev  yapan   şoförlere  ise  ayda  60 saati,

 

geçmemek üzere makam onayına istinaden yapılacak ödeme,

         900.000

Her ne suretle olursa olsun, özel kanunlarına göre fazla çalışma ücreti alanlara, bu bende göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

                  

d) Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Üniversitelere bağlı Yurtlar ve Atatürk Orman Çiftliği kadrolarında görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla mesai karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla mesai saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere yapılacak ödeme,                     

  800.000

  e) Nüfusu en son resmi nüfus sayımına göre 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri dahil) Hesap İşleri Müdürlüğüne ait kadrolara atanmış olup; vergi, harç, katılma payları ile ilgili tarh, tahakkuk, tahsilat, tebliğ, takip, yoklama ve benzeri gelir işlerinde fiilen çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele (bu konulara ilişkin olarak bilgi işlem merkezlerinde çalışan memurlar ve sözleşmeli personel dahil, işçiler hariç); bu görevler nedeniyle fiilen yaptıkları fazla mesailer karşılığında her bir saat için 1.600.000 lirayı geçmemek üzere belediye başkanlıklarınca belirlenecek esas, usul ve miktarlarda fazla mesai ücreti ödenebilir. Ancak, her bir personel için bu bende göre bir yılda ödenecek fazla mesai saat sayısı 300 saati geçemez.

                                                        

3. 399   sayılı   Kanun    Hükmünde   Kararnamenin    30 uncu maddesinin (a)  bendine   göre,  söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personele saat başına ödenecek fazla çalışma ücreti bu bölümde belirlenen miktarları  aşmayacak şekilde   unvanlar  itibariyle   teşebbüs   veya  bağlı  ortaklık  yönetim kurulları  tarafından tespit edilir. 650.000

                       

                        4. Milli Eğitim Bakanlığı,

 

a) Bakanlığa  bağlı   her  dereceli   okullar  ile  kurumların  atölye   ve  birimlerinde  döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç) öğretim günlerinde günde 3 saati, milli ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla okul ve kurum döner sermaye hasılatından, beher iş saati için ödenecek fazla çalışma ücretleri bu bölümde belirlenen azami tutarı geçmemek  üzere  okul  ve  kurum  müdürlerince,  personelin  üretime katkıları ve işçilik payı göz önünde bulundurularak tespit edilir.

  2.700.000

                       

b) Döner sermaye işlerinde görevli şoförlerle yardımcı hizmetler sınıfı personeline fiilen mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ayda 90 saate  kadar  okul veya kurum döner sermaye hasılatından ödenmek üzere saat başına,

650.000

c) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 45 inci maddesine 29.6.2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (e) bendi hükmü uyarınca, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetliler sınıfı  personeli dahil) yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına, 1.300.000

 

5. Yapılan denetim ve inceleme sonucunda, fiilen fazla mesai yapmayanlara yukarıda yer alan hükümlere göre ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında gerekli kanuni takibat yapılmakla birlikte, ödenen fazla çalışma ücreti % 100 fazlası ile birlikte geri alınır. Bu tutarın, cezaya ilişkin bölümünün yarısı ödeme  yapılan personelden, diğer yarısı ise mesai çizelgesini onaylayandan tahsil edilir.

 

   B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti;               Aylık Maktu Miktar (TL)

 

1. Lozan Antlaşması ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün yerine getirmek zorunda olduğu günün her saatinde süreklilik arz eden hizmetlerinde görevli (işçiler  hariç) personeline, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine görev yeri, görevin önem ve güçlüğü, personelin sınıfı, kadro unvanı ve derecesi gibi kriterlere göre ayda en çok 150.000.000.- liraya kadar aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenir.

                                              

                        2. Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü;

 

                        a) Orman Muhafaza Memurlarına,                         15.000.000

 

b) Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında telsiz teknisyenliği, telsiz operatörlüğü, telsiz santralcılığı, dağ telsiz santralcılığı, telsiz ve telefon hat bakıcılığı görevini yürüten teknisyen, haberleşme memuru ve santral memurlarına (1500 kişiyi  geçmemek üzere) yalnız Haziran-Ekim ayları için (5 ay), 12.500.000

 

                        3. Sağlık Bakanlığı;

 

                        a) Sıtma Eradikasyonu Teşkilatında çalışan sağlık savaş memurlarına,                          9.000.000

                                                       

                        b) Sıtma Eradikasyonu hizmetlerinde görevlendirilen sağlık memurlarına

(300 kişiyi geçmemek üzere),                         9.000.000

 

                        4. Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda

 (iktisadi işletmeler hariç);

 

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personel (destek hizmeti yürüten personel hariç) ile 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanuna göre görev yapan “özel koruma ve güvenlik personeli”ne Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın belediye meclisi kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.

 

Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla mesai ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

 

-250.000’e kadar olanlar için 100.000.000 lirayı,

-250.000 ile 1.000.000 arasında olanlar için 175.000.000 lirayı,

-1.000.000’ dan fazla olanlar ile büyükşehirlerin itfaiye personeli için  200.000.000 lirayı,

-Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir sınırları içerisindekiler için 275.000.000 lirayı,

geçemez .

Büyükşehir  sınırları  içerisindeki  ilçe  belediyeleri, içinde  bulundukları büyükşehir nüfusuna tabidir.

 

5. Aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz.

 

6. 1, 2, 3 ve 4 üncü sıraya göre ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretleri;

 

a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,

b) Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,

c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,

d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında,

ödenmeye devam olunur.

 

Diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.

                        IV- EDEBİ KURUL TOPLANTI ÖDENEĞİ                              Toplantı Ücreti (TL)

5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun değişik 2 nci maddesi uyarınca devlet tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı  için  özel   kanunlarında değişiklik  yapılıncaya kadar ödenecek toplantı ücreti (Her toplantı için 3 kişiyi geçmemek ve bir yılda 6 toplantıyı aşmamak üzere)                                                                                                                                                                                              

50.000.000

                        V- TÜRK KODEKS KOMİSYONU TOPLANTI ÖDENEĞİ

                       

                        767  sayılı   Türk  Kodeksi  Hakkında  Kanunun  3  üncü  maddesi  hükmü  uyarınca  Türk Kodeksini hazır-                               

lamak üzere oluşturulan Kodeks Komisyonu üyelerine her toplantı için ödenecek toplantı ücreti (Ayda 2 toplantıyı geçmemek üzere)

30.000.000

 

 

 

                        VI- İKRAMİYE VE DİĞER ÖDEMELER

                       

1. 10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi uyarınca ödenecek ikramiyenin hesaplanmasında uygulanacak ikramiye katsayısı olarak 2004 yılında Devlet memurları aylıkları için tespit olunan katsayı uygulanır.

 

2. Tedavi kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla saymanlara yardımcı olmak üzere görevlendirilen tabip ve eczacılara, ayda 60 saate kadar fiilen görev yaptıkları her saat için 250 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinden ücret ödenir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.

                       

                        VII. TAYIN BEDELİ

 

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline  Tayın  Bedeli   Verilmesi  Hakkında Kanunun 1 inci  maddesinin  üçüncü  fıkrası uyarınca  ödenecek aylık  tayın bedeli, günlük er istihkakının bir aylık  tutarı esas  alınarak  hesaplanır. Ancak  bu   şekilde  ödenecek  tayın  bedelinin aylık  tutarı  (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçemez.

 

VIII. EK TAZMİNAT TAVANLARI

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.12.1993 tarihli ve 3920 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın tavanı (60.000.000) lira olarak uygulanır. Ancak Bakanlar Kurulu bu tavan miktarını % 50 sine kadar artırmaya yetkilidir.

 

Aynı maddenin (A) fıkrası uyarınca ödenecek ek tazminatın aylık tutarı da erbaş ve erler için 1.1.2004 – 30.6.2004 tarihleri arasındaki sürede (90.000.000) lirayı, 1.7.2004 tarihinden itibaren ise (95.000.000) lirayı geçemez.

 

                        IX. JÜRİ ÜYESİ VE RAPORTÖR ÜCRETLERİ

 

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonlar tarafından yapılacak her türlü etüt, plan, proje, güzel sanatlara ve benzeri işlere ilişkin yarışmalarda jüri üyesi veya raportör olarak görevlendirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personele, her bir asli jüri üyeliği veya asli raportörlüğü için 525.000.000 lirayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Kurumlarınca belirlenecek miktarda ücret ödenir.

 

 

 

Bu personelden danışman jüri üyeliği görevi yapanlara aynı koşullarla, yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilen  miktarın yarısı ödenir. Yedek jüri üyelerine ön ve soru-cevap toplantılarına katılmaları halinde yedeği oldukları danışman jüri veya asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/4'ü ödenir. Asli jüri üyesinin zorunlu bir nedenle çalışmalara devam edememesi halinde kendisine yedek jüri üyesi ücreti, asli jüri üyesinin yerini alacak yedek jüri üyesine de asli jüri üyesi ücreti ödenir.

 

Anılan jürilerde üye veya raportör olarak görev yapan ve yukarıdaki fıkralar kapsamına  girmeyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel dışındaki kişilere ise, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23 ve 53 üncü maddeleri uyarınca yayımlanmış olan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” hükümlerine göre ücret ödenir.

 

  X- VATANİ HİZMET TERTİBİNDEN AYLIK ALANLAR

 

Vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına ilişkin muhtelif Kanunlarda yer alan gösterge rakamları 2004 yılında, kendileri için (5000), dul eşleri için (4000), diğer yakınları için (2750) olarak,

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan gösterge rakamı  2004 yılında (1500) olarak,

 

Uygulanır.