İ - CETVELİ
Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanunlarında Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel
Kanun No Kanunun Adı Madde Fıkra   Parasal Sınır (TL.)
a) 1050 Muhasebe-i Umumiye Kanunu 24 - 50 trilyon - 150 trilyon
64 - A) ÖZEL İDARELER VE BELEDİYELER
Özel İdarelere ve Belediyelere ait harcamayı gerektiren taahhüt ve sözleşme tasarıları  miktarı ne olursa olsun Maliye Bakanlığı vizesi dışındadır.
B) GENEL VE KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLAR
a) 2.7.1992 tarih ve 3833 sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamında olup, Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarda yer verilen projelere ilişkin işler, Uluslararası Anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yurt dışına gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri Birliklerinin ihtiyacı için mahallinden temin edilen her türlü mal ve hizmete ait taahhüt ve sözleşme tasarıları ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında yapılan harcamalara ilişkin taahhüt evrakı miktarı ne olursa olsun Maliye Bakanlığı vizesi dışındadır.
b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin harcamayı gerektiren taahhüt ve sözleşme tasarılarından;
1. Tutarı,
-Mal veya hizmet alımları için 1 trilyon,
-Yapım işleri için 2 trilyon,
liraya kadar olanlar Maliye Bakanlığı vizesi dışındadır.
Bu tutarlarda olan ve bu tutarları aşan taahhüt ve sözleşme tasarıları Maliye  Bakanlığınca vize edilecektir.
2. Maliye Bakanlığı vize yetkisini belirlenecek limitler dahilinde il valilerine devredebilir.
83 A-a a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 450 milyon
b) Diğer ilçelerde 250 milyon
c) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 3 milyar
d) Mahkeme harç ve giderleri için 5 milyar
(Ankara ve İstanbul İl Merkezleri için) 16 milyar
e) Şehit cenazelerinin nakli amacıyla  4,8 milyar
f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 18 milyar
g) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 2,4 milyar
b) 832 Sayıştay Kanunu Ek 11 İl Özel İdareleri ve Belediyelerin harcamaya ilişkin olarak yapacakları sözleşmelerle her türlü bağıtlardan mal veya hizmet alımları için 1 trilyon lirayı, yapım işleri için ise 2 trilyon lirayı geçenler Sayıştay tesciline tabidir.
c) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 2 150 milyar
3 450 milyar
45 - 450 milyar
51 - a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 15 milyar
b) Diğer ilçelerde 6 milyar
76 - a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde 100 milyar
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 60 milyar
c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000'i geçen ilçelerde 40 milyar
d) Diğer ilçelerde 30 milyar
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
d) 4353 Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanun 27 1 (Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç) 40 milyar
5 (Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç) 20 milyar
28 - 700 milyar
29 - 700 milyar
30 - 700 milyar
31 - 400 milyar
34 - (Taşınmazın aynına yönelik davalarda 27 nci madde ile sınırlı olmak üzere) 40 milyar
e) 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 32 C 1.000 liralık limit 28 milyar
10.000 liralık limit 135 milyar
f) 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun 35 1 18 milyar
2 35 milyar
g) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun 14 - 1.000 liralık limit 10 milyar
10.000 liralık limit 100 milyar
h) 3202 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun 39 - 1.500.000 liralık limit 18 milyar
10.000.000 liralık limit 75 milyar
ı) 3234 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 36 - 100.000 liralık limit 5 milyar
200.000 liralık limit 25 milyar
1.500.000 liralık limit 250 milyar
10.000.000 liralık limit 2 trilyon
j) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 - 90 milyar
k) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 4 1 40 milyar
l) 3213 Maden Kanunu 13 - 250 liralık limit 350 bin
500 liralık limit 700 bin
1.000 liralık limit 1 milyon
m) 3289 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 38 - 1.000.000 liralık limit 25 milyar
2.000.000 liralık limit 500 milyar
10.000.000 liralık limit 500 milyar
10.000.000 liralık limit 2,5 trilyon
n) 2828 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu Ek Md.3 - 10.000.000 liralık limit 2.3  milyar
50.000.000 liralık limit 9 milyar
   
Not : Bu cetvelde Maliye Bakanlığı vize limiti olarak belirlenen mal veya hizmet alımları için 1 trilyon TL, yapım işleri için ise 2 trilyon TL bedeller yerine kuruluşların yurtdışı teşkilatlarınca münhasıran yurtdışında yapılacak işlemlerde 2.1.2004 günlü T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru esas alınarak hesaplanan yabancı para cinsinden tutarlar esas alınır.