H - CETVELİ
(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca
Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel)
GÜNDELİK MİKTARI (TL.)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 25.000.000
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Başbakanlık  Müsteşarı,  Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller,
Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Cumhuriyet  ve
Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 23.000.000
B- Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 20.000.000
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2) 18.000.000
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 16.000.000
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 14.000.000
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 13.000.000
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2) 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
A- 50 nci Maddenin 1, 2, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 2.500.000
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 2.250.000
B- 50 nci Maddenin 3 üncü Bendinde Yer Alan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli :
a) Bölge Müdürü, Kadastro Müdürü, Kontrol Mühendisi 2.500.000
b) Bölge Müdür Yardımcısı, Kadastro Müdür Yardımcısı, Kadastro Şefi, Mühendis, Kadastro Üyesi, Kontrol Memuru 2.500.000
c) Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Teknisyen, Sicil Memuru, Sicil Katibi, Daktilograf, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer hizmetliler 2.250.000
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.02.1984 gün ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.