C – CETVELİ
(Devlet Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 29.11.1336 66   İstiklal Madalyası Kanunu  
" 4.2.1340 406   Telgraf ve Telefon Kanunu  
" 14.4.1341 618   Limanlar Kanunu  
" 22.2.1926 748   Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Vakıflardan Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında
      Kanun  
" 1.3.1926 765   Türk Ceza Kanunu  
" 20.4.1926 815   Türkiye Sahillerinde Nakliyat, Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun
" 20.5.1926 867   Ziraat Vekaletine Merbut Bazı Mektep ve Müesseselerin Sureti İdaresi Hakkında Kanun    
" 10.6.1926 927   Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun  
" 27.1.1927 968   Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun  
" 26.5.1927 1050   Muhasebei Umumiye Kanunu  
" 21.6.1927 1111   Askerlik Kanunu  
" 21.6.1927 1117   Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu  
" 25.6.1927 1160   Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun  
" 4.4.1929 1412   Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu  
" 20.2.1930 1567   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun  
" 9.6.1932 2004   İcra ve İflas Kanunu  
" 12.6.1933 2308   Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon, Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikalı Hakkındaki Kanun
" 14.6.1934 2510   İskan Kanunu  
" 5.7.1934 2582   Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edilmiş Pamuk Tohumu Üretilmesi Hakkında Kanun  
" 22.12.1934 2644   Tapu Kanunu  
" 20.4.1936 2950   Vakıf Mallarının Taksitle Satılması ve Kiraya Verilmesi ve Satış Paralarının Kullanılması ve Emaneten İdare Edilen Mülhak
        Vakıflardan İdare ve Tahsil Masrafı Alınması Hakkında Kanun      
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 10.2.1937 3122   Öğretici ve Teknik Filmler Hakkında Kanun  
Nizamname 2.6.1937 2/6738   Orman Nizamnamesi  
Kanun 24.12.1937 3290   Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edilmesi Hakkında Kanun  
" 20.6.1938 3468   Pul ve Kıymetli Kağıtların Bayiler ve Memurlar Vasıtasıyla Satılmasına ve Bunlara Satış Aidatı Verilmesine Dair Kanun
" 26.1.1939 3573   Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun  
" 10.7.1940 3894   Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu  
" 30.12.1940 3959   T.C. Refik Saydam Merkez  Hıfzısıhha Müessesesinin  Teşkiline Dair Kanun  
" 8.6.1942 4250   İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu  
" 10.6.1946 4922   Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun  
" 19.2.1947 5016   Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun
" 8.7.1948 5254   Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun  
" 3.6.1949 5422   Kurumlar Vergisi Kanunu  
" 10.6.1949 5441   Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun  
" 18.1.1950 5516   Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edilecek Topraklar Hakkında Kanun  
" 2.3.1950 5584   Posta Kanunu  
  15.7.1950 5680   Basın Kanunu  
" 15.7.1950 5682   Pasaport Kanunu  
" 23.5.1951 5775   Limanların İnşa, Tevsi Islah ve Teçhizine Dair Kanun  
" 2.7.1953 6095   Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı  Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine
      Dair Kanun  
       
                       
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 10.7.1953 6136   Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun  
" 21.7.1953 6183   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  
" 18.12.1953 6200   Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun  
" 21.12.1953 6207   Avukatlar Yardımlaşma Kanunu  
" 11.1.1954 6219   Türkiye Vakıflar Bankası TAO. Kanunu  
" 27.1.1954 6237   Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun  
" 10.2.1954 6245   Harcırah Kanunu  
" 7.3.1954 6326   Petrol Kanunu  
" 18.5.1955 6570   Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun  
" 13.7.1956 6802   Gider Vergileri Kanunu  
" 31.8.1956 6831   Orman Kanunu  
" 9.6.1958 7126   Sivil Müdafaa Kanunu  
" 11.2.1959 7201   Tebligat Kanunu  
" 29.4.1959 7258   Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun  
" 15.5.1959 7269   Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
" 8.6.1959 7338   Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu  
" 21.12.1959 7397   Sigorta Murakabe Kanunu  
" 6.5.1960 7471   T.C.Ordusu Subay, Askeri Memur ve Muadilleri ile Astsubayların Giyeceğine Dair Kanun  
" 10.9.1960 79   Milli Koruma Suçlarının Affına, Milli Koruma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına
      Dair Kanun  
" 18.11.1960 132   Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu  
" 28.12.1960 189   Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkca Kullanılan Gayrimenkullerin Lüzumu
      Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun  
" 31.12.1960 193   Gelir Vergisi Kanunu  
" 4.1.1961 213   Vergi Usul Kanunu  
" 5.1.1961 224   Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun  
" 26.4.1961 298   Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun  
Kararname 6.8.1962 6/763   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karar  
       
                       
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 18.2.1963 197   Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu  
" 21.2.1963 210   Değerli Kağıtlar Kanunu  
" 27.6.1963 261   İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetce Alınacak Tedbirlere Dair Kanun
" 11.7.1963 269   Tahsis Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkan veya Lüzum Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına Yetki Verilmesi
      Hakkında Kanun  
" 1.7.1964 488   Damga Vergisi Kanunu  
" 2.7.1964 492   Harçlar Kanunu  
" 14.7.1964 500   Kıbrıs'a Gönderilecek, Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleri ile Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri
      Hakkında Kanun  
" 17.7.1964 506   Sosyal Sigortalar Kanunu  
" 8.6.1965 625   Özel Öğretim Kurumları Kanunu  
" 14.7.1965 657   Devlet Memurları Kanunu  
" 20.1.1966 717   1965 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun  
" 20.7.1966 775   Gecekondu Kanunu  
" 29.12.1966 818   1966 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun  
" 10.4.1967 852   Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun  
" 20.4.1967 854   Deniz İş Kanunu  
" 27.7.1967 926   Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu  
" 23.1.1968 992   1967 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun  
" 27.3.1969 1137   Çeşitli Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 29.4.1969 1164   Arsa Ofisi Kanunu  
" 9.5.1969 1177   Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu  
" 14.1.1970 1211   Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu  
" 29.1.1970 1216   1969 Kalkınma İstikrazı Hakkında Kanun  
" 29.7.1970 1318   Finansman Kanunu (Taşıt Alım Vergisi)  
" 29.7.1970 1319   Emlak Vergisi Kanunu  
Kararname 10.8.1970 7/1101   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 18 Sayılı Karar      
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 22.3.1971 1380   Su Ürünleri Kanunu  
" 13.5.1971 1402   Sıkıyönetim Kanunu  
" 25.8.1971 1475   İş Kanunu  
" 18.1.1972 1512   Noterlik Kanunu  
" 5.5.1972 1587   Nüfus Kanunu  
Kararname 1.10.1973 7/7202   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 Sayılı Karar.  
" 19.1.1974       7/7699   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 20 Sayılı Karar (Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu
      Kurulması)  
" 1.3.1974 7/7877   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 21 Sayılı Karar. (Fiyat Düzenleme ve Destekleme Fonu Kurulması)
" 29.8.1974 7/8810   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 22 Sayılı Karar  
Kanun 29.8.1974 2108   Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası  
" 7.11.1979 2253   Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun  
Kararname 21.1.1980 8/167   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 25 Sayılı Karar  
Kanun 23.9.1980 2302   Atatürk'ün doğumunun 100 üncü Yılının Kutlanması ve "Atatürk Kültür Merkezi  Kurulması" Hakkında Kanun
" 2.2.1981 2380   Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
" 20.3.1981 2431   Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun  
" 1.4.1981 2443   Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun  
" 26.5.1981 2464   Belediye Gelirleri Kanunu  
" 28.7.1981 2499   Sermaye Piyasası Kanunu  
" 11.9.1981 2521   Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına
      Dair Kanun  
       
       
       
                       
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 4.11.1981 2547   Yüksek Öğretim Kanunu  
" 6.11.1981 2548   Gemi Sağlık Resmi Kanunu  
" 6.1.1982 2576   Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
K.H.K. 14.1.1982 35   Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Kanun 14.1.1982 2581   Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerini Teşviki Hakkında Kanun  
" 12.3.1982 2634   Turizmi Teşvik Kanunu  
" 20.5.1982 2674   Karasuları Kanunu  
" 11.8.1982 2698   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu  
" 22.2.1983 2801   Bazı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu İle Tahsili Hakkında Kanun  
" 5.4.1983 2813   Telsiz Kanunu  
" 22.4.1983 2820   Siyasi Partiler Kanunu  
" 16.6.1983 2845   Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun  
" 21.7.1983 2863   Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  
" 9.8.1983 2872   Çevre Kanunu  
" 9.8.1983 2873   Milli Parklar Kanunu  
" 11.8.1983 2876   Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu  
" 8.9.1983 2886   Devlet İhale Kanunu  
K.H.K. 6.10.1983 90   Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
" 6.10.1983 91   Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Kanun 6.10.1983 2908   Dernekler Kanunu  
" 6.10.1983 2911   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu  
" 13.10.1983 2918   Karayolları Trafik Kanunu  
" 14.10.1983 2920   Türk Sivil Havacılık Kanunu  
" 17.10.1983 2924   Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun  
" 17.10.1983 2925   Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu  
" 17.10.1983 2926   Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu  
       
                       
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 25.10.1983 2935   Olağanüstü Hal Kanunu  
" 1.11.1983 2937   Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu  
" 4.11.1983 2941   Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu  
" 4.11.1983 2942   Kamulaştırma Kanunu  
" 9.11.1983 2946   Kamu Konutları Kanunu  
" 17.11.1983 2957   Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun  
" 18.11.1983 2960   Boğaziçi Kanunu  
K.H.K. 14.12.1983 178   Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Kanun 18.1.1984 2972   Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun  
" 31.1.1984 2974   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun  
" 2.2.1984 2976   Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  
" 2.2.1984 2978   Ücretlilere Vergi İadesi Hakkında Kanun  
" 24.2.1984 2981   İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin
      Değiştirilmesi Hakkında Kanun  
" 24.2.1984 2982   Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları
"     Tanınması Hakkında Kanun  
" 29.2.1984 2983   Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun  
" 2.3.1984 2985   Toplu Konut Kanunu  
" 16.5.1984 3007   Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanunu  
" 27.6.1984 3030   Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında Kanun
" 27.9.1984 3046   Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun  
" 9.10.1984 3054   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi
      Hesaplarının İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetci Üyenin Ödeneği Hakkında Kanun  
" 9.10.1984 3055   Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun
" 25.10.1984 3065   Katma Değer Vergisi Kanunu  
       
       
                       
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 20.11.1984 3082   Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilmesi Usul ve Esasları
      Hakkında Kanun  
" 22.11.1984 3083   Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  
" 4.12.1984 3091   Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun  
" 4.12.1984 3092   Çay Kanunu  
" 4.12.1984 3093   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu  
" 4.12.1984 3095   Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun  
" 4.12.1984 3096   Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi ile İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi
      Hakkında Kanun  
" 6.12.1984 3100   Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun
" 3.5.1985 3194   İmar Kanunu  
" 9.5.1985 3202   Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne
      Dair Kanun  
" 30.5.1985 3212   Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması Diğer Devletler Adına Yurtdışı ve
      Yurt içi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun  
" 4.6.1985 3213   Maden Kanunu  
" 6.6.1985 3218   Serbest Bölgeler Kanunu  
" 10.6.1985 3225   Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye
      Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun  
" 10.6.1985 3226   Finansal Kiralama Kanunu  
" 10.6.1985 3230   Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent
        Eklenmesi Hakkında Kanun            
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 7.11.1985 3238   Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 Sayılı Milli
      Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 25 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir 
      Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 23.1.1986 3257   Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu  
" 11.2.1986 3259   İslam Kalkınma Bankasına Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun  
" 18.3.1986 3269   Uzman Erbaş Kanunu  
" 6.5.1986 3283   Bazı Kanunlarla Tanınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkında Kanun  
" 8.5.1986 3285   Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu  
" 28.5.1986 3292   Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun  
" 29.5.1986 3294   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu  
" 3.6.1986 3298   Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun  
" 5.6.1986 3303   Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  
" 5.6.1986 3308   Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu  
" 25.3.1987 3332   Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler
      ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda
      Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 2.4.1987 3346   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi
      Hakkında Kanun  
" 7.5.1987 3359   Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu  
       
       
       
       
       
                         
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 21.6.1987 3402   Kadastro Kanunu  
" 28.1.1988 3406   Tahsil Edilemeyen Hazine Alacaklarının Silinmesi Hakkında Kanun  
" 24.3.1988 3418   Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin İhdası ile 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 Sayılı
      Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
      6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu
      Kanunlara Bazı Hükümler Eklenmesine Dair Kanun  
K.H.K. 6.6.1988 320   Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Kanun 13.10.1988 3480   Malüller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
" 11.1.1989 3516   Ölçüler ve Ayar Kanunu  
" 12.1.1989 3517   Radyo ve Televizyon Verici İstasyonlarının Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Kurulması
      ve İşletilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 18.5.1989 3561   Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun  
" 1.6.1989 3568   Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
" 14.6.1989 3577   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun  
" 4.4.1990 3621   Kıyı Kanunu  
" 12.4.1990 3624   Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
" 19.4.1990 3628   Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  
" 26.10.1990 3671   Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun  
" 12.4.1991 3713   Terörle Mücadele Kanunu  
" 21.3.1992 3787   Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanun  
" 17.6.1992 3813   Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  
" 2.7.1992 3833   Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhüdlere Girişme Yetkisi
      Verilmesi Hakkında Kanun  
" 2.7.1992 3835   Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun  
" 2.7.1992 3836   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkında Kanun    
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 28.8.1992 3838   Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti İle Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata
        İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun.  
" 8.6.1994 3996   Bazı Yatırım  ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun
" 24.11.1994 4046   Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
      Dair Kanun  
" 7.12.1994 4054   Rekabetin Korunması Hakkında Kanun  
" 9.12.1994 4059   Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  
" 16.2.1995 4070   Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun  
" 16.2.1995 4071   3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Malların Zilliyetlerine Devri Hakkında Kanun
" 16.2.1995 4072   Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalarının İlgililerine Devrine Dair Kanun
" 23.2.1995 4077   Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  
" 28.2.1995 4083   Seferberlik ve Savaş Haline İlişkin Harp Sanayii Faaliyetinin Yürütülmesi Hakkında Kanun  
" 23.7.1995 4122   Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu  
" 3.11.1995 4128   12.9.1960 tarihli ve 88 sayılı 29.6.1956 Tarihli ve 6762 sayılı ve l0.6.1930 Tarihli ve 1705 sayılı Kanunlar ile 24.6.1995
      Tarihli ve 551, 552, 554, 555, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 28.6.1995 Tarihli ve 560 sayılı Kanun
      Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.  
" 1.8.1996 4160   26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı, 14.7.1965 Tarih ve 657 sayılı, 16.8.1961 tarih ve 351 sayılı, 29.8.1977 Tarih ve 2108
      sayılı 4.11.1981 Tarih ve 2547 sayılı,  23.5.1928 Tarih ve 1322 sayılı, 9.11.1983 tarih ve 2946 sayılı ve 11.11.1986 Tarih 
        ve 3320 sayılı Kanunların Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması ve Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun
" 30.8.1996 4182   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun.  
         
         
         
         
         
         
                         
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 7.11.1996 4207   Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun        
" 13.11.1996 4208 Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 Sayılı Devlet    
    Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik-    
    lik Yapılmasına Dair Kanun    
" 20.11.1996 4213 Kıymetli Maden ve Ziynet Eşyası Beyanı Hakkında Kanun    
" 16.7.1997 4283 Yap-İşlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında    
    Kanun    
" 6.8.1997 4301 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri  İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun    
" 16.8.1997 4306 İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat    
    ve Görevleri Hakkında Kanun İle 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden    
    Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun    
" 14.1.1998 4320 Ailenin Korunmasına Dair Kanun    
" 21.1.1998 4325 Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile     
    193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    
" 25.2.1998 4342 Mera Kanunu    
" 2.4.1998 4358 Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, Karayolları Trafik    
    Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar Kanunu, Posta Kanunu ile      
    Pasaport Kanununda  Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    
" 3.4.1998 4359 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3797 Sayılı,    
    11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve 5.1.1961 Tarihli ve 222 Sayılı,    
    24.11.1994 Tarihli ve 4048 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun    
         
         
         
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 22.7.1998 4369 Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu,    
    Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu,Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu,Motorlu Taşıtlar Vergisi    
    Kanunu,Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu,3505 Sayılı Kanun,Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları    
    Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar ile 178 sayılı Maliye    
    Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında    
    Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    
" 29.7.1998 4375 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunununda    
    Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun    
" 31.7.1998 4381 Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel    
    Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun    
" 18.6.1999 4389 Bankalar Kanunu  
" 28.7.1999 4421 Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 30.7.1999 4422 Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu  
" 11.8.1999 4444 Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlâk Vergisi Kanunu,
    Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 25.8.1999 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli
    Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına
    ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve
    Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların 
    Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
    Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)  
" 27.8.1999 4452 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler
    Hakkında Yetki Kanunu  
K.H.K. 1.9.1999 574 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması
    Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
" 23.9.1999 576 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda
    Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname  
Kanun 27.10.1999 4457 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  
  " 27.10.1999 4458 Gümrük Kanunu  
K.H.K 22.11.1999 582 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Kanun 26.11.1999 4481 17.08.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları
        Gidermek Amacıyla Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 2.12.1999 4484 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler    
    Hakkında Yetki Kanununun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Sürenin Uzatılmasına İlişkin Kanun    
Kanun 16.12.1999 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu İle 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun    
K.H.K 27.12.1999 586 Sivil Müdafaa Kanunu İle Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname    
 " 27.12.1999 587 Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname    
" 29.12.1999 588 Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname    
" 17.1.2000 589 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Kanun 27.1.2000 4502 Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta,
    Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun
    Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 27.1.2000 4505 Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun
" 17.2.2000 4533 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu  
" 24.2.2000 4536 Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
" 24.2.2000 4538 EURO'nun Hukuki Araçlara Etkisi İle Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
" 29.2.2000 4539 Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin
    Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun  
" 29.2.2000 4540 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler
    Hakkında Yetki Kanununun Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun  
K.H.K. 6.3.2000 593 Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Kanun 12.4.2000 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  
" 23.5.2000 4568 Bazı Fonların Tasfiyesine İlişkin Kanun (Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun,
    Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
    Dair Kanunun, Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun, Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler
    Tertibi Hakkında Kanunun, Gecekondu Kanununun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ve Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan
    Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldırılması
    İle Bazı Tekel Maddeleri Fiyatlarına Yapılan Zamlardan Elde Edilen Hasılatın T.C.Merkez Bankasında Açılacak Bir Deprem
    Fonu Hesabında Toplanmasına Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun)  
Kanun 1.6.2000 4572 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun    
" 23.6.2000 4586 Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun    
" 29.6.2000 4588 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki Ücret    
    Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Mali Yönetiminde Disiplinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler    
    Hakkında Yetki Kanunu    
                         
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 15.11.2000 4603 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve Türkiye Emlak Bankası A.Ş Hakkında Kanun    
" 20.2.2001 4628 Elektrik Piyasası Kanunu    
" 21.2.2001 4629 Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun    
" 28.2.2001 4631 Hayvan Islahı Kanunu  
" 28.3.2001 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu  
" 4.4.2001 4634 Şeker Kanunu  
" 5.4.2001 4636 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri
    Hakkında Kanun  
" 10.4.2001 4639 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu
" 12.4.2001 4645 Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri
    ile Hizmet Satışına Dair Kanun  
" 18.4.2001 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu  
" 20.6.2001 4684 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 25.6.2001 4688 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu  
" 26.6.2001 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  
" 28.6.2001 4697 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 28.6.2001 4702 Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitim Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu,
    Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişik-
    lik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığının
    Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 29.6.2001 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun  
" 29.6.2001 4705 Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
" 29.6.2001 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
    Kanun  
" 22.11.2001 4721 Türk Medeni Kanunu    
" 28.12.2001 4731 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının    
    Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda    
    Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun    
" 3.1.2002 4733 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün    
    Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede    
    Değişiklik Yapıllmasına Dair Kanun    
  4.1.2002 4734 Kamu İhale Kanunu  
  9.1.2002 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması
    Hakkında Kanun)  
       
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 30.1.2002 4743 Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
" 7.2.2002 4745 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Devlet Memurları Kanunu,
    Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
" 20.3.2002 4747 İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi ile Sosyal Sigortalar Kanunu
    Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde
    Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 28.3.2002 4749 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  
" 3.4.2002 4751 Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
" 15.5.2002 4756 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar
    Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 6.6.2002 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu  
" 12.6.2002 4761 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 29.7.2002 4769 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu  
" 25.2.2003 4811 Vergi Barışı Kanunu  
" 27.2.2003 4817 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun  
" 3.4.2003 4837 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun  
" 9.4.2003 4842 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 24.4.2003 4853 Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun
" 22.5.2003 4857 İş Kanunu  
" 4.6.2003 4865 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun  
" 25.6.2003 4904 Türkiye İş Kurumu Kanunu  
" 26.6.2003 4911 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile
    Karşılanması Hakkında Kanun  
" 1.7.2003 4915 Kara Avcılığı Kanunu  
" 10.7.2003 4924 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
    Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  
" 10.7.2003 4925 Karayolu Taşıma Kanunu  
" 10.7.2003 4926 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  
" 23.7.2003 4954 Türkiye Adalet Akademisi Kanunu  
" 29.7.2003 4958 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu  
" 30.7.2003 4961 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  
" 30.7.2003 4962 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun
" 31.7.2003 4969   Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun    
İKİLİ ANLAŞMALARIN UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUNLAR
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile aşağıda belirtilen devletler arasında imzalanmış bulunan, gelir ve servet vergilerinde çifte vergilendirmenin
önlenmesine, Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine, ham petrol boru hattı ve diğer bazı husulara ilişkin anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanunlar
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   TARAF OLAN DİĞER DEVLET  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 8.5.1973 1719 Avusturya Hükümeti    
" 26.6.1975 1917 Norveç Krallığı    
" 12.3.1982 2637 Mısır Arap Cumhuriyeti    
" 19.10.1983 2930 Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi    
" 10.6.1985 3228 İtalya Cumhuriyeti    
" 10.6.1985 3229 Kore Cumhuriyeti    
" 20.2.1986 3263 Haşimi Ürdün Krallığı    
" 27.2.1986 3264 Federal Almanya Cumhuriyeti    
" 4.3.1986 3265 Irak Cumhuriyeti Hükümeti  
" 18.5.1987 3364 Tunus Cumhuriyeti  
" 27.5.1988 3456 Romanya Sosyalist Cumhuriyeti  
" 27.5.1988 3457 Pakistan İslam Cumhuriyeti  
" 27.5.1988 3458 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı  
" 27.5.1988 3459 Hollanda Krallığı  
" 10.11.1988 3498 Finlandiya Cumhuriyeti  
" 10.11.1988 3499 Belçika Krallığı  
" 10.11.1988 3500 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  
" 7.12.1988 3509 Fransa Cumhuriyeti  
" 18.4.1990 3627 Suudi Arabistan Krallığı  
" 19.4.1990 3633 İsveç Krallığı  
" 9.5.1991 3740 İtalya Cumhuriyeti  
" 11.3.1993 3884 Danimarka Krallığı  
" 15.9.1994 4012 Japonya  
                         
     
Vergi, Resim ve Diğrer                    
Gelirlerin Dayanakları TARAF OLAN DİĞER DEVLET
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 21.9.1994 4031 Macaristan Cumhuriyeti  
" 27.9.1994 4040 Birleşik Arap Emirlikleri  
" 24.11.1994 4052 Rusya Federasyonu Hükümeti  
" 25.7.1996 4154 Arnavutluk Cumhuriyeti  
" 25.7.1996 4155 Kazakistan Cumhuriyeti  
" 25.7.1996 4156 Makedonya Cumhuriyeti  
" 28.8.1996 4169 Polonya Cumhuriyeti  
" 28.8.1996 4170 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti  
" 28.8.1996 4171 Malezya Hükümeti  
" 28.8.1996 4172 Mısır Arap Cumhuriyeti  
" 28.8.1996 4173 Bulgaristan Cumhuriyeti  
" 28.8.1996 4174 Moğolistan  
" 28.8.1996 4175 Çin Halk Cumhuriyeti  
" 28.8.1996 4176 Hindistan Cumhuriyeti  
" 4.4.1997 4240 Azerbaycan Cumhuriyeti  
" 4.4.1997 4241 Türkmenistan Hükümeti  
" 17.7.1997 4298 Özbekistan Cumhuriyeti  
" 11.12.1997 4312 Amerika Birleşik Devletleri  
" 11.2.1998 4339 Ukrayna Hükümeti  
" 26.2.1998 4344 İsrail Devleti  
" 26.2.1998 4345 Beyaz Rusya Cumhuriyeti  
" 26.2.1998 4352 Endonezya Cumhuriyeti  
" 7.7.1999 4403 Ukrayna Hükümeti  
" 23.7.1999 4420 Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti  
" 30.7.1999 4426 Rusya Federasyonu Hükümeti  
" 30.7.1999 4428 Slovak Cumhuriyeti  
" 30.7.1999 4429 Kuveyt Devleti  
" 3.11.1999 4466 Türkmenistan  
       
                         
Vergi, Resim ve Diğrer                    
Gelirlerin Dayanakları   TARAF OLAN DİĞER DEVLET
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 4.11.1999 4467 Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti  
" 10.12.1999 4486 Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti  
" 1.2.2000 4511 Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti  
" 1.2.2000 4525 Hırvatistan Cumhuriyeti  
" 1.2.2000 4526 Moldova Cumhuriyeti Hükümeti  
" 1.2.2000 4527 Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti  
" 7.3.2000 4544 Romanya  
" 7.3.2000 4546 Makedonya Cumhuriyeti  
" 4.4.2000 4561 Avusturya Cumhuriyeti  
" 2.6.2000 4573 Rusya Federasyonu Hükümeti  
" 1.11.2000 4597 Slovenya Cumhuriyeti  
" 2.11.2000 4598 Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti  
" 26.4.2001 4663 Singapur Cumhuriyeti  
" 26.4.2001 4664 Kırgız Cumhuriyeti  
" 18.10.2001 4718 Tacikistan Cumhuriyeti  
" 30.1.2003 4801 Hırvatistan Cumhuriyeti  
" 26.2.2003 4812 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti  
" 26.2.2003 4813 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti  
" 26.2.2003 4815 Bosna ve Hersek  
" 9.7.2003 4922 Çek Cumhuriyeti  
" 9.7.2003 4923 İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti  
" 15.7.2003 4930 Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti  
" 15.7.2003 4931 Slovenya Cumhuriyeti  
" 15.7.2003 4932 Sudan Cumhuriyeti  
" 15.7.2003 4938 Letonya Cumhuriyeti Hükümeti  
       
       
                         
 
   Vergi, Resim ve Diğer                    
   Gelirlerin Dayanakları   Ö Z E T İ  
Çeşidi Tarihi Numarası                    
      DİĞER MEVZUAT
       
      a) Dağıtılmış Meblağların Geri Alınması :  
      Ziraat kanunları ve diğer özel kanunlar gereğince dağıtılmış olan tutarların geri alınmasına dair hükümler ile
      irade ve kanunlara veya hükümetçe verilmiş olan yetkiye dayanılarak akdolunan her tür imtiyaz sözleşmeleri ve bunlara ait
      kararların gelire ilişkin hükümleri  
       
      b) Kaldırılmış Vergiler Artıkları :  
      Çeşitli tarihlerde yürürlükten kaldırılmış veya hükmü kalmamış olan kanun ve tüzüklerin yürürlükte oldukları
      tarihlerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve tüzükler uyarınca tahakkuk edecek bütün vergi, resim, harç, ücret ve iltizam bedel-
      leri ile bunların zam, ceza, vesair kalıntıları.  
       
      c) Para Cezaları :  
      Kanun, tüzük,  kararname ve yönetmelikler ile diğer mevzuatın para cezası alınmasını öngören hükümleri
      d) Tazminatlar :  
      Kanunlarla tüzük ve kararnamelerin zam ve ceza alınmasını öngören hükümleri; kanun, tüzük ve yönetmelikler
      gereğince Devlet adına okutulan öğrencilerden görev (Mecburi hizmet) talep etmeyenlerin ödeyecekleri tazminatlara dair
      hükümler.  
       
      e) Faizler :  
      Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açılan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden faiz ve gelir
      farkları ile Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden elde ettiği gelirler  
       
      f) Diğer Hükümler :  
       Bu cetvellerde herhangi bir şekilde yer almayan kanun, kanun hükmünde kararname, kararname, tüzük,
      yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuat ile ikili veya çok taraflı her türlü anlaşmanın gelir, tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin
      hükümleri