İ - CETVELİ
Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel
Kanun No.: Kanunun Adı Madde Fıkra   Parasal Sınır (YTL.)
a) 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 35 a) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 650
 2 - Diğer ilçelerde 325
b)  Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi mutemetlerine 15.000
c) Şehit cenazelerinin nakil amacıyla  6.500
d) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 3.850
e) Mahkeme harç ve giderleri için  6.500
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için) 22.000
f) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 33.000
g) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 3.300
h) Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
-Askeri daire mutemetlerine 22.500
-Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine 25.000
-Dış Temsilciliklere 200.000
(Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararıyla, Meclis Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği mutemetlerine yukarıda belirtilen tutarların üzerinde avans verilebilir. )
i) Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1) bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
j) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine 500.000 YTL,  Merkez dışındaki birim mutemetlerine  ise 200.000 YTL avans verilebilir.
k) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 60.000 YTL’yi aşan kredi talepleri Maliye Bakanlığının iznine tabidir
40 12.000
46 120.000.000
79 15.000
b) 2886 Devlet İhale Kanunu 17 2 240.000
3 720.000
45 - 720.000
51 - a) İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde  24.000
b) Diğer ilçelerde 9.600
76 - a) Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde  150.000
b) Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde 78.000
c) Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini  geçen ilçelerde 54.000
d) Diğer ilçelerde 42.000
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
c) 4353 Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanun 27 1 (Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç) 60.000
5 (Taşınmazın aynına yönelik davalar hariç) 30.000
28 - 1.080.000
29 - 1.080.000
30 - 1.440.000
31 - 720.000
34 - (Taşınmazın aynına yönelik davalarda 27 nci madde ile sınırlı olmak üzere) 60.000
d) 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun 14 - 1.000 liralık limit 20.000
10.000 liralık limit 200.000
e) 2942 Kamulaştırma Kanunu 3 - 106.000
f) 3082 Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul ve Esasları Hakkında Kanun 4 1 53.000
g) 3289 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 38 - 1.000.000 liralık limit 100.000
2.000.000 liralık limit 2.000.000
10.000.000 liralık limit 500 milyar
10.000.000 liralık limit 7.500.000