H - CETVELİ
(6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33 ve 50 nci Maddeleri Uyarınca
Verilecek Gündelik ve Tazminat Miktarlarını Gösterir Cetvel)
GÜNDELİK MİKTARI (YTL.)
I. Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A. a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 32,50
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı,  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller,Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 30.00
B. Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 25,50
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar (2) 23,00
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 20,50
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 18,00
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 17,00
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
(2) 8.5.1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanuna göre adli personel ile devlet davalarını takip edenlere verilecek yol tazminatının hesabında bu tutar esas alınır.
II. Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 6,50
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 6,00
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.