E – CETVELİ

Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

 

 

Sıra No

      AÇIKLAMA

1.         İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara  (T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye, ödemeleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kanalıyla yapılmak üzere Tarım Kredi Koopetiflerine, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye) yürürlükte bulunan ve/veya 2006 yılı içinde çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca verilen görevler nedeniyle oluşan gelir kaybı ödemeleri ve görev zararları Hazine Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla öngörülen ödenekten ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında belirlenen esas ve usuller dahilinde kullandırılır.

2.         Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin 17.01.30.00-04.2.1.02-1-05.4 tertibinde yer alan ödenek, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esas ve usuller dahilinde kullandırılmak üzere T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödenir. 17.01.30.00-04.2.1.11-1-05.4 tertibinde yer alan ödenek ise, çay primi ödemeleri ve çay budama tazminatları için Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esas ve usuller dahilinde kullanılır.

3.         Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin 17.01.30.00-04.2.1.03-1-05.4 tertibinde yer alan ödenek, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esas ve usuller dahilinde kullandırılmak üzere T.C. Ziraat Bankasına ödenir.

4.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin 17.01.30.00-04.2.1.01-1-05.4 tertibinde yer alan ödenek, tarımsal destekleme politikalarının geliştirilmesi amacıyla çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esas ve usuller dahilinde doğrudan gelir desteği ile ilgili ödemelerde T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile kullanılır.

5.         Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.36.00-01.1.2.00-1-05.4, 07.82.36.00-01.1.2.00-1-08.1 ve 07.82.36.00-01.1.2.00-1-08.2 tertiplerinde yer alan ödenekler Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller dahilinde aracı bankalar aracılığıyla yatırımların teşviki amacıyla kullanılır.

6.         Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.30.00-04.1.1.00-1-07.2 tertibindeki ödenekten Kıbrıs İşleri Başmüşavirliğinin yurt içinde veya yurt dışında uygun göreceği yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili olup, bütçelerine ödenek aktarılacak veya ödemede bulunulacak kuruluşların görevlendirme şekli ile harcama esas ve usulleri Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan ve ilgili kuruluşun bağlı olduğu Bakan arasında imzalanacak protokol ile belirlenir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sermaye giderleri, transfer giderleri ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği emrine gönderilen ödeneklerin kullanım amaç, yöntem ve şartları Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

7.         Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2 tertibindeki ödenek, Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış anlaşmalar gereğince verilecek borç ve krediler için kullanılır.

8.     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bütçesinin 18.75.00.00-10.9.9.02-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 1.600.000.000 Yeni Türk Lirasına kadar olan kısmı, müşterek emeklilik nedeniyle Bağ-Kur’un borcuna mahsuben SSK’ya ödenir.

9.         Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerin sosyal yardım zammı borçlarının tümü ile KİT ödeneklerinden ödeme yapılan KİT’lerden Maliye Bakanlığınca uygun bulunanların sosyal yardım zammı borçlarını, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun ek 36 ncı, 8.5.1997 tarihli ve 4247 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci, 23.1.1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanunun 6 ncı, 24.10.1998 tarihli ve 4382 sayılı Kanunun 3 üncü, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun geçici 5 inci, 8.1.2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1 inci maddeleri gereğince Hazine tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılması gereken ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bütçesinin ilgili tertibinde yer alan ödenekten mahsup etmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

10.     Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının hizmetlerinde kullanılacak binaların inşaatı, bakım ve onarımı ile tefriş ve donanımına ilişkin alımlarda 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi hükmü uygulanmaz.

11.     Sağlık Bakanlığı bütçesinin 15.01.35.00-07.4.0.00-1-05.3 tertibinde yer alan ödeneğin 1.000.000 Yeni Türk Lirası, Ankara Verem Savaş Derneği içindir.

12.       Dışişleri Bakanlığının 11.00.00.02-01.1.3.00-1-05.6, 11.01.36.00-01.2.1.00-1-05.6 ve 11.01.43.00-01.1.3.00-1-05.6 tertiplerinde yer alan ödenekler, Başbakanlık bütçesine aktarılmak suretiyle kullanılır.

13.       Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yurt dışında yürüteceği hizmetler için lüzumlu görülecek yerlerde kiralanacak araç, gereç, makine-teçhizat, taşıt ve binalar ile bunların sözleşmelerine ilişkin giderler kurum bütçesinden karşılanır.

14.    Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde eğitim gören parasız yatılı öğrencilerin giderleri, anılan Genel Müdürlüğün Personel Dairesi Başkanlığının 09.2.2.00 fonksiyonunun altında yer alan ödeneklerden karşılanır.

15.       Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği” tertibindeki ödeneğin azami yüzde 10’u genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerce yürütülen projelerin geçmiş yıl kesin hesap farklarından doğan giderleri karşılamak amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine anılan idarelerin bütçelerine aktarılır.

16.       20.91.00.23-04.7.4.90-2-06.5 tertibinde yer alan ödenek, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün tüm fonksiyonları için yılı içinde ikmal edilemeyen etüd, inşaat, bakım, onarım işleri, yılı içinde kurulacak yer altı suyu kooperatifleri, yılı içinde vuku bulacak ani taşkın işleri, acil içme ve kullanma suyu işleri, ilan bedeli, fiyat farkları ve kesin hesap istihkaklarında kullanılır.

17.   Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin 07.81.00.04-01.4.9.00-1-06.2 tertibindeki ödenekten, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca gerekli görülen hallerde harcama ilkelerine uygun çalışmaların yaptırılması amacıyla bütçelerin ilgili tertiplerine aktarmaya ve bununla ilgili diğer işleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı aynı amaçlarla il özel idarelerine, iktisadi devlet teşekküllerine ve diğer kamu teşebbüslerine yaptıracağı hizmetlerin bedellerini peşin ödeyebilir.

18.     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin 07.81.36.00.-01.6.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneği, kalkınmada öncelikli yörelere ilişkin program ve projeleri desteklemek amacıyla, bütçelerin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Aynı amaçlarla diğer kamu kuruluşlarına yapılacak ödemeler de bu tertipten karşılanır.

19.       Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinin 07.81.35.00-09.8.8.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneği, Müsteşarlıkça uygun görülen vakıf üniversitelerinin bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve mahalli idarelerin araştırma projelerini desteklemek amacıyla kullandırmaya Devlet Planma Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

20.       Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.06-1-05.1 tertibinde yer alan ödenek, T.C. Ziraat Bankası ve/veya Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin tarımsal kredilere ilişkin gelir kaybı ödemelerini karşılamak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esas ve usuller dahilinde kullandırılır.

21.       Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin 14.01.32.00-06.1.0.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödeneğin 50.000.000 Yeni Türk Lirası, mali zorluk içinde bulunan belediyelerin devam eden altyapı projelerinin finansmanında, 63.198.000 Yeni Türk Lirası ise mali durumu yetersiz olan belediyelerin yeni altyapı projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankasına aktarılır.

22.       İlgili mevzuatı uyarınca lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında katıldıkları zorunlu yabancı dil kurslarının, sömestr esasına göre olması halinde bir sömestr, sömestr esasının bulunmadığı hallerde 3 aya kadar olan giderleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.

23.      Yurt dışı sürekli veya geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

24.       Özel şartlarda ve olağanüstü durumlarda, Dışişleri Bakanlığının talimatı gereği, dış ülkelerdeki memur ve Türk uyruklu hizmetlilerin aileleri ile birlikte görev yaptıkları ülkeden tahliyesinin gerektirdiği giderler ilgili kurum bütçesinden ödenir. Bu amaçla öngörülen ödenekler başka tertiplere aktarılamaz.

25.       27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre ödenecek tutarlar, bütçelerin 03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ekonomik sınıflandırma kodundan ödenir.

26.       Bütçelerin diğer tertiplerinin esas giderlerine ilişkin olarak ödenen sigorta giderleri dışında Devlet mallarının sigorta edilmemesi esastır.

           Ancak;

  a) Yanıcı, patlayıcı maddeler, gemi, uçak ve ilaç depolama yerlerinin sigorta giderleri,

            b) Dış ülkelerdeki Devlete ait temsilcilik binaları ile Devlete ait eşyanın ve kira ile tutulan bina için yapılan kontratta sigorta zorunluluğu varsa kiralık binanın, Türk mülkiyetinde olan veya kira ile tutulan yerlerde organizatör şirket tarafından sigorta zorunluluğu konulmuşsa söz konusu yerlerin sigorta giderleri,

          c) Sağlık Bakanlığına ait 112 acil ambulanslarının kasko sigortası ile dış kuruluşlarla ilgili olarak taşıt sigortası (misyon şefinin uygun gördüğü hallerde tam kasko) giderleri,

            d) Belgelerine göre ayrılması mümkün olmayan sigorta ve navlun giderleri,

            bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir.

27.       İlgili kanunlarda değişiklik yapılıncaya kadar, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanuna tabi olup yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personel tarafından, temsil yönü ve nitelikleri itibarıyla ilgili bakanlığın teklifi üzerine kiralanan konutların mefruşat, elektrik, su, gaz, telefon, garaj ve genel giderleri (zorunlu nedenlerle möbleli kiralama yapılması durumunda mobilya bedelinin kira bedelinden ayrı olarak gösterilip gösterilmediğine bakılmaksızın ödenen kira bedelinin ayrıca yüzde 20’si) hariç tutulmak suretiyle bulunan kira bedelinin, memurun emsal katsayılarına göre belirlenen net aylığının yüzde 25’ini aşması halinde aşan kısmın Maliye Bakanlığınca uygun görülecek miktarları bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir.

28.       1. Kurumların üst yönetim görevlileri ve ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınanlardan normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan Bakanın onayı ile uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

            2. Mesleki eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,

            yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir ve daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurs ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.

29.     Kamu kurum ve kuruluşları ile meslek teşekkülleri, dernek ve vakıflar tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma giderleri ve ilgili Bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

30.       4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Kanuna göre işletilen orduevleri, askeri gazinolar ve kışla gazinoları ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ait polisevleri ve moral eğitim merkezlerinin elektrik, su ve yakacak giderleri ve ayrıca mülteci misafirhanelerinin işletilmesiyle ilgili her türlü giderler ile mültecilerin geçici konaklama ve iaşe giderleri kurum bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenir.

31.       Aşağıda yer alan her bir alım için;

            1. Menkul mal alımlarında 12.000 Yeni Türk Lirasına,

            2. Gayrimaddi hak alımlarında 8.000 Yeni Türk Lirasına,

            3. Menkul malların bakım ve onarımlarında 12.000 Yeni Türk Lirasına,

            4. Gayrimenkulların bakım ve onarımlarında 30.000 Yeni Türk Lirasına,

             kadar olan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenir.  

32.      Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, zorunlu ihtiyaç hallerinde ve ancak Başbakanlığın izni ile konut satın alınabilir.

33.       15.2.1956 tarihli ve 6660 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince yurt içi ve yurt dışında yetiştirileceklerin tedavi, ders araç ve enstrüman giderleri; bunlara ilişkin öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri; sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak konser, resital ve sergi giderleri ile yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanatkarlara ödenecek ücret, refakatindekilerle birlikte gidecekleri temsil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek giriş ücretleri; ödül mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine verilecek hediyeler, sanatları ile ilgili olarak yapacakları gezilerde kendilerine ve refakatindekilere ödenecek yolluk ve giderleri; kanunları uyarınca yurt içinde yetiştirilecek çocuklarla bunların refakatindekilere Harcırah Kanunu hükümleri gereğince ödenecek yolluk ve (2000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödenecek aylıkları, yurt dışında yetiştirilecek öğrencilerle refakatindekilere, gerek harcırah gerekse aylık ödemeleri için, tahsilde bulunacakları ülkelerdeki Türk öğrencilerine tatbik olunan öğrenci baremi ve harcırahları Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

34.       657 sayılı Kanunun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19.11.1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi uyarınca yemek maliyetlerinin yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerinden yapılan yemek yardımı, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin büyükşehir belediyesi sınırları içinde görev yapan personel için yemek maliyetlerinin azami üçte ikisi olarak uygulanabilir.

35.     Türk kültür varlığını koruma, tanıtma ve yaymaya ilişkin giderler ile dış ülkelerde siyasi tanıtmaya ilişkin giderler, kurum bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir.

36.    Türk soyundan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki öğrenimlerine ilişkin barınma, beslenme, giyecek, burs, harçlık, tedavi ve eğitimleri ile ilgili yapılacak diğer giderleri, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken tespit edilecek esaslar çerçevesinde kurum bütçelerinin ilgili tertiplerinden  ödenir. 

37.       - Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yardım ve ödünç verme faaliyeti ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığınca yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri sabit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebileceklere ülkeye dönüşlerinde geri alınmak üzere, iade edemeyecek durumda oldukları görülenlere memlekete dönüş ve yolda yiyecek giderleri için verilen paralar (bu paralar, borçluların yurda dönüşlerinde ilgili saymanlıkça 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre takip edilir.),

- Ülkemizi tanıtma amacıyla yetkili makamlarca dış ülkelere geçici olarak gönderilenlerden güç durumda oldukları anlaşılanların ani ve ciddi müdahaleyi gerektiren tedavi ve cenaze giderleri, muhtaç durumdaki vatandaşlarla işçilerin haklarını korumak için yapılacak hukuki ve teknik danışma ve avukat ücretleri ile bulundukları ülkedeki siyasal ve sosyal şartlar içinde muhtaç duruma düşen Türklere, Dışişleri Bakanlığının talimatı uyarınca yapılacak her türlü iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi giderleri (muhtaç ve güç duruma düştükleri sabit olanların tedavi ve cenaze giderleri de gerekli  takibat icrasından sonra ancak 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi  hükümleri çerçevesinde terkin olunabilir. Ödünç olarak verilen paralar tahsil zamanındaki resmi döviz kuru üzerinden tahsil edilir.),

Dışişleri Bakanlığının ilgili tertiplerinden ödenir.

38.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin yurtdışı işçi hizmetleri faaliyetleriyle ilgili olarak, yabancı ülkelerdeki işçilerimizin haklarını korumak amacıyla hukuki danışma ve avukat ücretleri, yabancı ülkelerde güç duruma düştükleri anlaşılan işçilerimiz ve aile fertlerinin cenaze giderleri ile cenazelerinin yurda nakil giderleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili tertiplerinden ödenir.

39.     2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ders ücreti karşılığında görevlendirilen ve üzerinde resmi görevi bulunmayan usta öğreticilere yapılacak ödemeler ile bunların sigorta primleri karşılıkları, bütçelerin ilgili tertiplerinden ödenir. Söz konusu tertip dışında diğer tertiplerden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

40.      NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanarak Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek sayıda personelin sözleşme ücretleri ile geçici olarak çalıştırılacak sözleşmeli teknik personelin ücretleri ve sözleşmeler gereğince yapılacak her türlü ödemeler, (karşılığı NATO’dan geldiği sürece) kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

41.      Erbaş ve erler ile askeri öğrencilerden hava değişimi alanlarla, muayeneye sevk ve gerektiğinde tekrar memleketine gönderilenlere, celp ve terhis yapılanlara, kurye, kurs ve geçici görev ile görevlendirilenlere yerel rayice göre verilecek konaklama ve nakil ücretleri, askeri ceza ve tutukevlerinden perakende olarak tahliye edilen er ve erbaşların kıtalarına sevk edilmesine ilişkin vasıta ücretleri, kıta intikalleri ve buna ilişkin konaklama, barındırma, nakil giderleri, kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakım ve koruma giderleri, para taşıma giderleri, geçiş ücretleri, yoksul, hasta, cüzzamlı ve akıl hastalarının yol paraları, şehir içi otobüs ücretleri kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

42.      Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren işleri için Maliye Bakanlığından vize almaksızın ve bir ayı aşmayacak şekilde çalıştıracakları kişilere ödeme yapabilirler. Bu şekilde çalıştırılanlardan kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekenler hakkında, bu çalışmalarından dolayı 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanun hükümleri ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz. Bunlardan, kendi yükümlülükleri nedeniyle bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemeye devam etmesi gerekmeyenler hakkında ise, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) bendi hükümleri uygulanır ve bunlara fiilen çalıştıkları hergün için ödenecek ücretin bir günlük brüt tutarı 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir günlük brüt asgari ücret tutarını geçemez. Bir mali yıl içinde aynı kişiye aynı kurum bütçesinin (döner sermaye ve fon bütçesi dahil) farklı tertiplerinden olsa dahi en fazla üç ay (14.6.2004 tarihli ve 2804 sayılı Kanun gereğince arazide yapılan etüd ve sondaj faaliyetleri için en fazla dört ay) için ödeme yapılabilir. Yurt dışında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde insani amaçla çalıştırılan ve azami sayıları ile ücretleri, ödenekleri çerçevesinde ayrıca Maliye Bakanınca belirlenecek yerel personel için süre kaydı aranmaz.

43.       Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerle ilgili olarak ülkemizin bilim kurumları veya dış ülkeler bilim kurumlarıyla, tanınmış bilim adamları tarafından Türkçe veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde yapılacak yayınlara katılma giderleri Bakanlığın ilgili tertiplerinden ödenir.

44.       Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesinin 10.9.9.10 fonksiyonel kodunda yer alan veya yeni açılacak tertipler, afet tertipleri olup bu afet tertiplerinden gerçekleştirilecek harcamalar, 15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

45.    14.7.2004 tarihli ve 5217 sayılı Kanun gereğince bütçeye gelir kaydedilecek tutarların tahsiline ilişkin esas ve usullerle, ilgili kurum bütçelerine konulacak ödeneklerin kullanımı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usulleri gerektiğinde ilgili bakanlarla birlikte belirlemeye ve diğer her türlü işlemi yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar gelirlerin tahsili ve giderlerin yapılması mevcut esas ve usullere göre (5217 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla) yürütülebilir.

46.       Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.79-1-05.3 ve 12.01.32.00-01.1.2.88-1-05.3 tertiplerinde yer alan ödeneklerin kullanım ve harcama esas ve usullerini belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

47.      5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden karşılanır.

48.       Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinin, “03.4.2.01-Beyiye Aidatları” ile “03.4.2.04- Mahkeme Harç ve Giderleri” ekonomik kodlarından yapılması gereken giderler, ödeme emri aranmaksızın muhasebe yetkilileri tarafından ödenir ve gerekli ödenek ilgili kurum tarafından Maliye Bakanlığı bütçesinin “12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9-Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” tertibinden talep edilir.

49.     4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesinde öngörülen fazla çalışma ücreti, 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 ve ek 4 üncü maddelerinde belirtilen birimlerde geçici olarak görevlendirilen diğer kurum personeline de aynı esas ve usullerle ödenir.

50.      Üniversitelere bağlı yataklı tedavi kurumlarında, 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken nöbet ücreti, döner sermaye bütçesinden ödenir.

51.       Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için 198.000.000 Yeni Türk Lirası, taşımalı ilköğretim kapsamındaki öğrencilerin öğle yemeği için de 152.000.000 Yeni Türk Lirası olmak üzere toplam 350.000.000 Yeni Türk Lirasına kadar  yapılacak harcamalar karşılığı tutarı, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna 4842 ve 3294 sayılı Kanunlar uyarınca aktarılacak tutardan keserek Milli Eğitim Bakanlığı adına açılmış olan özel hesaplara aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu hesaplara aktarılan tutarlardan, yüklenme tutarının yüzde 30’una kadar olan kısmı sözleşme tarihinde, geri kalanı da işin bitim tarihinde olmak üzere kullandırmaya Milli Eğitim Bakanı yetkilidir.

52.       Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri için tahsis edilen kaynaklardan TÜBİTAK’ın uygun göreceği projelere ilişkin tutarlar, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarına aktarılır. Bu şekilde kaynak aktarılan proje yürütücüsünün, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve bu idarelerde görevli kişilerden olması halinde, aktarılan tutarlar ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenir. Aktarılan bu tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından müştereken belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kanuna göre denetlenir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projelerine ait kamu kaynaklarının kullanımında TÜBİTAK’a tanınmış olan tüm istisna ve muafiyetler, hukuki statülerine bakılmaksızın proje yürütücüsü kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu şekilde aktarılan kaynaklarla yürütülen araştırma ve geliştirme projeleri için de uygulanır.

Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75’ini geçmemek ve projeden ayrıca başka bir ödeme yapılmamak kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenir.

53.    Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce sahnelenen eserlere ait telif ücretleri, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde ilgili tertiplerinden ödenir.

54.      24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi kapsamında özürlülere sunulacak bakım hizmetleri için yapılacak giderler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçesinin 07.93.32.62-10.1.2.02-1-03.5 ve 07.93.32.62-10.1.2.02-1-05.4 tertiplerindeki ödenekleri aşmayacak şekilde yapılır. Bu tertipler arasında, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin (b) fıkrasındaki sınırlamaya tabi olunmaksızın ödenek aktarması yapılabilir.

55.       Sağlık Bakanlığı, aşı siparişi ve alımı konusunda gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye ve belirlenen miktarlarda alım garantili sözleşmeler yapmaya yetkilidir.  

56.       29.4.1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince her çeşit spor saha ve tesisleri yapmak amacıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelinde yer alan projelerden Genel Müdürlükçe 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında kalanlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yaptırılabilir.

Yıllık yatırım programlarına ek yatırım cetvellerinde inşaat ve büyük onarım projeleri arasında yer alan ve Genel Müdürlük onayı ile il müdürlüklerince yaptırılması uygun görülen işlerin karşılıkları, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili yatırım tertibindeki ödenekten il müdürlüklerine yardım yoluyla ödenebilir.

57.       Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarını karşılamak maksadıyla gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

58.       Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, mahkeme harç ve giderleri, belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak amacıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

59.       Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bütçesinin;

            - 18.75.00.00-10.9.9.01-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 20 milyon Yeni Türk Liralık kısmı, Bağ-Kur’un Hazinece Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabında takip edilen Hazine’ye olan borç bakiyesinin anapara üzerinden faiz ve gecikme cezası uygulanmaksızın kapatılmasını teminen,

            - 18.75.00.00-10.9.9.02-1-05.2 tertibinde yer alan ödeneğin 5 milyon 450 bin Yeni Türk Liralık kısmı, Sosyal Sigortalar Kurumunun Hazinece Verilen Borçlardan Alacaklar hesabında takip edilen Hazine’ye olan borç bakiyesinin anapara üzerinden faiz ve gecikme cezası uygulanmaksızın kapatılmasını teminen, Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına ödenir.”

60.      Başbakanlık bütçesinin 07.01.00.35–01.1.3.02–1–03.4 tertibinde yer alan Barışı Destekleme ve Koruma Harekatları ödeneğinin harcanmasına ilişkin esas ve usuller, Başbakanlık, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir.

61.       Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, teşkilatlanmasının gereklerini dikkate alarak yeni tertipler açmak veya mevcut tertipleri kaldırmak suretiyle (A) işaretli cetvelde değişiklik yapmaya, fonksiyonlararası veya aynı fonksiyon içinde ödenek aktarması yapmaya yetkilidir.

62.       Avrupa Birliği Genel Sekreterliği bütçesinin “03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin kullanımına ilişkin esas ve usulleri müştereken belirlemeye Maliye Bakanı ve ilgili Devlet Bakanı (Başmüzakereci) yetkilidir.     

63.        İmalat suretiyle edinilecek veya imal ettirilecek deniz taşıtlarından üretim süreci birden fazla yılı kapsayanların bedelleri, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın ilgili idare bütçelerinin 06.1.4.41 ve 06.1.4.51 ekonomik kodlarından ödenir.

64.       4.2.1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak ve esas ve usulleri Bakanlar Kurulunca belirlenecek ödemeler, Maliye Bakanlığı bütçesinin (12.01.32.62-01.1.2.00-1) tertibi altında açılacak ekonomik kodllara aktarılacak ödenekle karşılanır.