(III) Sayılı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
   Vergi, Resim ve Diğer   
   Gelirlerin Dayanakları  Ö Z E T İ 
Çeşidi Tarihi Numarası                    
Kanun 28.07.1981 2499 Sermaye Piyasası Kanunu
" 09.11.1983 2946 Kamu Konutları Kanunu
" 13.04.1994 3984 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun
" 07.12.1994 4054 Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun
18.06.1999 4389 Bankalar Kanunu
" 29.01.2000 4502 Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakk.Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, 
Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü 
Hakk. Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
" 20.02.2001 4628 Elektrik Piyasası Kanunu
" 18.04.2001 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu 
" 03.01.2002 4733 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün 
ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
" 04.01.2002 4734 Kamu İhale Kanunu
" 04.12.2003 5015 Petrol Piyasası Kanunu
" 02.03.2005 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanun uve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun