(II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler
Vergi, Resim ve Diğer 
Gelirlerin Dayanakları Ö Z E T İ 
Çeşidi Tarihi Numarası                        
Kanun 23.04.1926 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu  
" 13.06.1931 2819 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Teşkiline Dair Kanun 
" 13.06.1931 2804 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu 
" 05.06.1935 2762 Vakıflar Kanunu
" 20.04.1936 2950 Vakıf Mallarının Taksitle Satılması ve Kiraya  Verilmesi ve Satış Paralarının Kullanılması ve Emanetten İdare Edilen 
Mülhak Vakıflardan İdare ve Tahsil Masrafı Alınması Hakkındaki Kanun
Tüzük 17.07.1936 Vakıflar Nizamnamesi
Kanun 09.06.1945 5441 Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun 
" 21.07.1953 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
" 11.01.1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu
" 24.06.1954 7163 Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanunu 
" 30.06.1954 6426 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının Tasdikine Dair Kanun
" 18.05.1955 6570 Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
" 27.06.1956 6760 Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun
" 26.10.1956 118 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Kurulması Hakkında Kanun
" 17.11.1956 132 Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu
" 15.08.1957 351 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
" 16.07.1959 278 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
" 29.04.1959 7258 Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Tertibi Hakkında Kanun
" 07.04.1961 580 Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu
14.07.1970 1309 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun
" 08.07.1978 2690 Türkiye Atom Enerji Kurumu Kanunu
" 10.08.1979 2876 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu
   Vergi, Resim ve Diğer 
   Gelirlerin Dayanakları Ö Z E T İ 
Çeşidi Tarihi Numarası                        
Kanun 04.11.1981 2547 Yükseköğretim Kanunu
" 06.11.1981 2548 Gemi Sağlık Resmi Kanunu
" 06.11.1981 3238 Savunma Sanayi Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun  İki 
Maddesi İle 23 Ekim 1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılaması 
Hakkında Kanun
K.H.K. 08.06.1984 227 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK 18.10.1985 383 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Kanun 11.04.1986 3624 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
" 21.05.1986 3289 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
KHK 12.08.1989 497 Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK 27.10.1989 388 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Kanun 23.11.1990 4046 Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  
" 19.11.1992 3843 Yükseköğretim kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun
" 05.08.1993 4301 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
" 26.10.1995 4457 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
" 05.01.1999 5000 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun
" 03.06.1999 4865 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun
" 02.05.2001 4668 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun (Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği 
Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değiştirilmesi ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında 480 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)
" 20.06.2001 4684 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
" 23.07.2003 4954 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Kanunu
" 14.07.2004 5217 Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hüküm Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun